A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các loại giấy khám sức khỏe không phải là Thủ tục hành chính

Ngày 26/3, Bộ Y tế đã có Công văn số 1435/BYT-KCB gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện trực thuộc trường Đại học và Y tế Bộ, ngành về hướng dẫn văn bản liên quan  công tác khám sức khỏe.

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh” (viết tắt Nghị định số 96/2023/NĐ-CP), ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BYT “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh” (viết tắt Thông tư số 32/2023/TT-BYT).

Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ “Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 06/02/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 295/QĐ-BYT “Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh” (viết tắt Quyết định số 295/QĐ-BYT), cụ thể:

1. Tại Quyết định số 295/QĐ-BYT đã bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó 09 thủ tục hành chính từ số 01 đến số 09, cụ thể là:

“1.Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam theo tiêu chuẩn quy định tại phụ lục I.

2. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại phụ lục II.

3. Khám sức khỏe định kỳ cho thuyền viên làm trên tàu biển Việt Nam.

4. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

5. Khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô.

6. Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên.

7. Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi.

8. Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

9. Khám sức khỏe định kỳ”.

Như vậy, 09 thủ tục trên không phải thủ tục hành chính mà là quy trình, kỹ thuật chuyên môn được cán bộ y tế triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân để thực hiện theo quy định tại khoản 20, Điều 2, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023: Khám sức khỏe” là việc khám bệnh để xác định tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe hoặc phát hiện, quản lý bệnh.

Tại Quyết định số 295/QĐ-BYT, thủ tục hành chính số 10: Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe theo thẩm quyền của Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác thủ tục hành chính số 11: Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe theo thẩm quyền của Sở Y tế bị bãi bỏ do đã được quy định tại Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ Y tế “Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh” (Thủ tục hành chính số 15 tại mục thủ tục hành chính mới ban hành).

Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các Đơn vị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; Thông tư số 32/2023/TT-BYT; Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015; Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 các quy định có liên quan trong triển khai thực hiện việc khám và cấp giấy khám sức khỏe nói chung. 

 

(Note:Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT- BGTVT BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe” .

Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế “Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên”.)

 


Tin tức nổi bật

Viện Y học Biển: Đăng tải bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Viện Y học Biển. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.