Screenshot 2015-08-01 05.23.20

Phòng Chỉ đạo tuyến và Luân phiên Luân chuyển cán bộ được thành lập theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế. Phòng Chỉ đạo tuyến và Luân phiên Luân chuyển cán bộ có chức năng là bộ phận chuyên trách giúp Cục trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao trong lĩnh vực chỉ đạo tuyến và luân phiên luân chuyển cán bộ.

Nhiệm vụ

Giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” (gọi tắt là Đề án 1816);
Làm đầu mối giúp Cục trưởng và Ban chỉ đạo trong tổ chức phổ biến và quán triệt tinh thần nội dung Đề án 1816;
Làm đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ của các đơn vị, tổ chức kiểm tra, thẩm tra trình Cục trưởng để trình Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch của các đơn vị theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;
Tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới và khả năng đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện tuyến trên, lập kế hoạch điều phối trình Cục trưởng đề trình Ban Chỉ đạo xem xét phê duyệt sau đó thông báo cho các đơn vị triển khai thực hiện;
Rà soát danh sách cán bộ đi luân phiên của các đơn vị chuyển Vụ Tổ chức cán bộ để dự thảo quyết định cử đi luân phiên trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành; Xây dựng và trình Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án, kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án
1816. Tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
Tham gia xây dựng chế độ, chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ cho những cán bộ tham gia công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên luân chuyển cán bộ;
Thống kê, báo cáo định kỳ công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên luân chuyển cán bộ theo yêu cầu của lãnh đạo Cục và Ban chỉ đạo của Bộ.
Phối hợp với Văn phòng Cục và các Phòng triển khai các nhiệm vụ liên quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.