Screenshot 2015-08-01 10.14.05

1. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì thưởng cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế “đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2013.

2. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba thưởng cho Vụ điều trị- Bộ Y tế “đã có thành tích xuất sắc trong việc phòng, chống và khống chế dịch SARS từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2003, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

3. Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Cờ thi đua “ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” thưởng cho Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế năm 2010

4. Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen Vụ điều trị – Bộ Y tế “đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của SEAGAMES 22 (Việt Nam 12/2003)”.

5. Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế “đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch tiêu chảy nguy hiểm năm 2007, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

6. Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen Cục Quản Lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế “đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần vào sự nghiệp Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

7. Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Đề án 1816 “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viên tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyên dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ” góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (tháng 5/2011)

8. Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế Cờ thi đua “đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2009”.

9.Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Vụ Điều Trị -Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác Y tế phục vụ Đại hội lần thứ X của Đảng.

10. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Vụ Điều Trị- Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2005.

11. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Vụ điều trị – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác y tế phục vụ Hội Nghị APEC 2006.

12. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Vụ Điều trị- Bộ Y tế đã có thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị ASEM 5.

13. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Vụ điều trị – Bộ Y tế đã có thành tích trong công tác Y tế phục vụ SEAGAMES 22 và ASEAN PARA GAMES 2.

14. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác y tế giai đoạn 2007 – 2008.

15. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác y tế phục vụ sự kiện của năm ASEAN 2010.

16. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện công tác Kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội giai đoạn 2006-2010.

17. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế giai đoạn 2008 – 2010.

18. Bằng khen Bí thư Ban chấp hành đảng bộ Khối cơ quan khoa giáo Trung ương tặng Chi bộ Vụ Điều Trị – Bộ Y tế, Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2004.

19. Bằng khen Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tặng Vụ Điều trị – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng.

20. Bằng khen Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

21. Giấy khen Ban chấp hành Đảng bộ – Bộ Y tế tặng Đảng bộ Cục Quản lý khám, chữa bệnh đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2011.

22. Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tặng Cờ thi đua “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc hệ thống bảo vệ sức khỏe” thưởng cho Vụ Điều trị, Bộ Y tế năm 2005.

23. Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tặng Cờ thi đua “đơn vị đạt thành tích xuất sắc hệ thống bảo vệ sức khỏe” thưởng cho Vụ Điều trị, Bộ Y tế năm 2006.

24. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng Vụ điều trị – Bộ Y tế “đã có thành tích suất sắc trong phong trao thi đua bảo đảm trật tự An toàn Giao thông đợt 1 năm 1998”.

25. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Vụ Điều Trị – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức chỉ đạo, đóng góp vào thành công của chiến dịch phòng chống bệnh SARS (2003)

26. Bằng khen Ban Điều phối quốc gia Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên hiệp Quốc năm 2008 tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam.

27. Bằng khen Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Công đoàn Cục Quản lý khám, chữa bênh – Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2010.

28. Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có thành tích trong công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, năm 2010.