QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN PHONG CÁCH PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH

Screenshot 2015-08-01 05.23.50

Phòng Điều dưỡng – Tiết chế được thành lập theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế. Phòng Điều dưỡng và Tiết chế có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong các hoạt động điều dưỡng, tiết chế, kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng và Tiết chế:

Chức năng nhiệm vụ
Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật các quy định, hướng dẫn chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, y công, chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng – tiết chế bệnh viện.
Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án liên quan đến điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật lâm sàng, hộ lý, y công dinh dưỡng-tiết chế bệnh viện, chống nhiễm khuẩn
Hướng dẫn tổ chức thực hiện văn bản qui phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn chuyên môn, các chính sách liên quan đến điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên lâm sàng, hộ lý, y công, cán bộ dinh dưỡng-tiết chế;
Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, các quy định chuyên môn thuộc lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, y công, dinh dưỡng tiết chế, kiểm soát nhiễm khuẩn
Chỉ đạo hệ thống điều dưỡng trưởng sở y tế, các phòng điều dưỡng trong các bệnh viện trực thuộc Bộ và hệ thống điều dưỡng trưởng trong toàn quốc. Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, quản lý cho điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.
Tổ chức các hội đồng chuyên môn giải quyết các vấn đề về chuyên môn, kỹ
thuật thuộc lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, y công, chống nhiễm khuẩn và dinh dưỡng – tiết chế.
Tập hợp số liệu, báo cáo các hoạt động của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên lâm sàng, hộ lý, y công và dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện toàn quốc.

Tham gia với các phòng, đơn vị liên quan
Giáo dục y đức cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, y công và cán bộ, dinh dưỡng tiết chế.
Xây dựng tiêu chuẩn phân hạng các cơ sở khám, chữa bệnh.
Thẩm định các điều kiện cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề cho người hành nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.
Chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên về công tác điều dưỡng, dinh dưỡng tiết chế và kiểm soát nhiễm khuẩn.
Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, y công.
Khen thưởng, kỷ luật cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, y công và cán bộ, dinh dưỡng tiết chế.
Về nhân lực:
Phòng hiện nay có 03 biên chế, gồm 01 Phó trưởng phòng Phụ trách và 02 chuyên viên.
Lãnh đạo phòng Điều dưỡng tiền nhiệm: + Ths. Nguyễn Bích Lưu (Trưởng phòng) + Ths. Vũ Hồng Ngọc (Phó Trưởng phòng)

Các thành tích đã đạt được
– Chi bộ phòng điều dưỡng – Tiết chế luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu liên tục từ 2008 đến nay.
– Phòng Điều dưỡng – Tiết chế Luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc liên tục từ năm 2008 đến nay.
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế trong công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.