Screenshot 2015-08-01 05.23.34

Chức năng

Phòng Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước và công tác bảo đảm y tế phục vụ cho các hội nghị, sự kiện quan trọng của Nhà nước.

Nhiệm vụ

* Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ
– Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung để trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung, cao cấp.
– Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ trung, cao cấp.
– Xây dựng, bổ sung sửa đổi các quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp tại nơi làm việc, tại nhà ở và tại các cơ sở khám chữa bệnh.
– Làm đầu mối tổ chức đào tạo liên tục, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp
– Làm đầu mối phối hợp với các bệnh viện, các Tổ nghiệp vụ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương và ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố để tổ chức khám, phân loại, theo dõi, quản lý tình hình sức khỏe cán bộ cao cấp và triển khai thực hiện các kế hoạch chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe đối với các cán bộ cao cấp.
– Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp của các bệnh viện, các Tổ nghiệp vụ của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và các Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các tỉnh, thành phố
– Là đầu mối thường trực của Hội đồng chuyên môn Trung ương giúp Chủ tịch lãnh đạo Hội đồng chuyên môn Trung ương tổ chức họp xây dựng kế hoạch, tổ chức giao ban định kỳ, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

* Công tác bảo đảm y tế các sự kiện, hội nghị
– Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo công tác y tế phục vụ các hội nghị, các sự kiện quan trọng của Đảng và nhà nước.
– Xây dựng kế hoạch tổ chức công tác bảo đảm y tế phục vụ các Hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước và các sự kiện.
– Tổ chức tập huấn triển khai việc thực hiện công tác bảo đảm y tế phục vụ các hội nghị, các sự kiện quan trọng của Đảng và nhà nước.
– Làm đầu mối tổ chức hướng dẫn triển khai, đôn đốc kiểm tra giám sát việc đảm bảo công tác y tế phục vụ các sự kiện, hội nghị của đất nước của các bệnh viện trung ương, các Sở Y tế các tỉnh thành phố.

* Công tác tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ
– Xây dựng Đề án Tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc và ngày 19/7/2013 Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1203/QĐ-TTg.
– Xây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức tập huấn về cấp cứu tai nạn giao thông cho tình nguyện viên và nhân viên y tế thôn bản (3 lớp TOT tại 5 tỉnh thành phố thí điểm).
– Xây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức lớp tập huấn về cấp cứu cơ bản tai nạn giao thông cho các Cảnh sát giao thông và nhân viên trạm y tế xã phường (đào tạo 25 lớp tại 13 tỉnh thành phố).
* Công tác phòng chống bạo lực gia đình

Nhân lực
Phòng hiện có 03 biên chế, gồm 01 Phó trưởng phòng Phụ trách và 02 chuyên viên.