TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

Screenshot 2015-08-01 05.22.41

Phòng Hành nghề y ngoài công lập được thành lập theo Quyết định số 16/2008/QĐ – BYT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế. Phòng có chức năng tham mưu Lãnh đạo Cục về quản lý hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong cả nước.

Thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, từ năm 2011Phòng được giao nhiệm vụ là đầu mối xây dựng một số văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành khác, bệnh viện tư nhân trong cả nước.

Hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả khối khám bệnh, chữa bệnh công lập là nhiệm vụ mới lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, với số lượng rất lớn, nên ngay từ thời gian đầu năm 2011, Phòng đã tham gia xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 35 /2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 8/01/2013 về phí, lệ phí cấp CCHN, GPHĐ và các văn bản pháp quy khác nhằm tạo hành lang pháp lý cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó Phòng tích cực trao đổi với các Vụ, Cục trong Bộ Y tế giải quyết các vấn đề vướng mắc của các Sở Y tế, bệnh viện trong quá trình cấp CCHN, GPHĐ; tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện cấp CCHN, GPHĐ để bảo đảm tiến độ theo quy định của Chính phủ.

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Dự án Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế, Phòng đã cử nhân viên đi tham quan học tập ở nước ngoài về công tác cấp CCHN, quản lý người hành nghề , phối hợp với dự án tham gia xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cấp, cấp lại CCHN, đã triển khai thí điểm 5 tỉnh và hướng dẫn tập huấn cho các SởY tế, bệnh viện trực thuộc BộY tế, cơ sở y tế của giao thông trong cả nước, đến nay các tỉnh đã bước đầu tiến hành nhập số số liệu, cấp CCHN qua phần mềm, triển vọng sẽ cấp CCHN và quản lý người hành nghề qua mạng. Dự án đã cung cấp nhiều thiết bị văn phòng cho các tỉnh để hỗ trợ cấp CCHN. Phòng tích cực tham gia tổ chức nhiều lớp tập huấn phổ biến kiến thức về pháp luật, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm cho cán bộ các Sở Y tế trong cả nước.

Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp CCHN theo quy định “ một cửa”; thông báo hồ sơ, thủ tục, thời gian cấp CCHN trên cổng thông tin điện tử, báo tường, điện thoại nóng…nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người cấp CCHN, bố trí cán bộ có năng lực, có đạo đức, tận tình hướng dẫn cho các cá nhân đến giao dịch làm việc.

Với khối lượng công việc rất lớn nhưng phải hoàn thành theo lộ trình quy định, các công tác khác đòi hỏi mỗi cá nhân trong phòng có tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững kiến thức pháp luật, chuyên nghiệp trong hoạt động, có tinh thần tương trợ, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.