Quyết định 3908/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/10/2023 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch"

Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Quyết định 3908/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/10/2023 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch"

Tin tức nổi bật