A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

         Kính gửi:  

 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

 

- Bệnh viện tư nhân.

 

Thực hiện quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tư nhân thực hiện việc kê khai đăng ký người hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP[1] và gửi về Bộ Y tế (Bộ phận một cửa, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh) để tổng hợp, công bố công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý nhà nước về y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn theo đúng quy định tại khoản 15 Điều 2 Thông tư 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, ĐT: 024.62732110.

Bãi bỏ Công văn số 179/KCB-QLHN ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và Công văn số 248/KCB-QLHN ngày 27/02/2024 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với các Bệnh viện tư nhân.

 

[1] Mẫu danh sách đăng ký hành nghề thực hiện theo quy định tại Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (Mẫu có thể tải về từ trang kcb.vn mục Hành nghề)


Tập tin đính kèm

Tin tức nổi bật

Viện Y học Biển: Đăng tải bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Viện Y học Biển. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.