Về việc tham gia cuộc vận động “Mắt sáng cho người cao tuổi

Untitled 1 Công văn gửi các đơn vị down load tại đây BỘ Y TẾ Số: 3623/BYT- KCB V/v tham gia cuộc vận động “Mắt sáng cho người cao tuổi Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012 Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh/thành phố […]

Untitled 1

Công văn gửi các đơn vị down load tại đây


BỘ Y TẾ

Số: 3623/BYT- KCB

V/v tham gia cuộc vận động “Mắt sáng cho người cao tuổi

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW,

– Các Bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế,

– Bệnh viện Mắt TW.

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-BTV ngày 13/4/2012 của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động “Mắt sáng cho người cao tuổi” từ năm 2012-2015 nhằm kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham gia cuộc vận động “Mắt sáng cho người cao tuổi”. Để thực hiện mục tiêu của cuộc vận động, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế, Bệnh viện Mắt Trung ương, các Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện Mắt trực thuộc các tỉnh/thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Mắt trực thuộc và Bệnh viện ngoài công lập xây dựng Kế hoạch cử các bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa Mắt có chuyên môn giỏi tham gia cuộc vận động “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2012-2015 do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động.

2. Bệnh viện Mắt Trung ương là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với các Sở Y tế, bệnh viện đa khoa và bệnh viện Mắt trực thuộc, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể có liên quan phân công cán bộ tham gia công tác truyền thông, khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn về phòng chống các bệnh thuộc chuyên khoa Mắt cho người cao tuổi.

3. Yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm về đơn vị thường trực Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế 138 A Giảng Võ, Hà Nội, điện thoại 04. 63263980, fax 04. 62732289, email nguyenthanh_ngoc@ymail.com để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);

– TW Hội NCT Việt Nam (để phối hợp t/hiện);

– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thị Xuyên

0 comments