Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

> Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT
Phụ lục Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung ban hành 2015

BỘ Y TẾ

Số: 41/2015/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16  tháng 11 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011

 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh  phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là người hành nghề), bao gồm:

 1. a) Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề);
 2. b) Xác nhận quá trình thực hành;
 3. c) Tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh;
 4. d) Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Tổ chức việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.”

 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này áp dụng đối với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
 2. Đối với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y, người hành nghề và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”
 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“ Điều 3. Giải thích từ ngữ

 1. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là thời gian người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục sau khi được cấp văn bằng chuyên môn (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng bao gồm cả thời gian thử việc được ghi trong Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả thời gian học định hướng chuyên khoa hoặc sau đại học (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) theo đúng chuyên khoa mà người đó đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 2. Thời gian khám bệnh, chữa bệnh để làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách khoa, phòng, bộ phận chuyên môn (sau đây gọi tắt là khoa) là thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày người đó được cấp văn bằng chuyên môn (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng) đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách khoa, bao gồm cả thời gian học định hướng chuyên khoa hoặc sau đại học (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) theo đúng chuyên khoa mà người đó được phân công, bổ nhiệm.
 3. Thời gian làm việc: người hành nghề được đăng ký thời gian làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh toàn thời gian hoặc một phần thời gian nhưng phải theo quy định của pháp luật về lao động.
 4. a) Người làm việc toàn thời gian là người làm việc liên tục ít nhất 8 giờ/ngày trong thời gian hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký hoặc người làm việc đầy đủ thời gian mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động có thời gian ít hơn 8 giờ/ngày. Ví dụ:

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký thời gian hoạt động là 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần thì người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện phải là người làm việc liên tục ít nhất 8 giờ/ngày phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký thời gian hoạt động 09h00 – 16h00 và 07 ngày/tuần thì người làm việc toàn thời gian tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải là người làm việc đầy đủ thời gian mà cơ sở đăng ký hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.

 1. b) Người làm việc một phần thời gian là người đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không đủ thời gian quy định tại Điểm a Khoản này.”
 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 như sau:

“2. Ngoài việc áp dụng Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 87/2011/NĐ-CP và Thông tư này, người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn phải thực hiện các quy định của pháp luật về dược, thương mại, doanh nghiệp, đầu tư, quảng cáo, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ, phòng cháy, chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 1. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm cả điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh; cấp giấy phép đối với cơ sở giáo dục đủ điều kiện để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”
 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

 1. a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
 2. b) Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

– Văn bằng chuyên môn y.

– Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp khám bệnh, chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;

– Văn bằng chuyên môn của kỹ thuật viên: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học; nếu tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành hóa học, sinh học, dược sĩ đại học từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm), thời gian học tối thiểu 3 tháng tại các đơn vị đã được cấp mã số đào tạo liên tục và thẩm định chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; trường hợp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo đã được cấp trước ngày Thông tư số 22/2013/TT-BYT có hiệu lực thì phải do cơ sở có chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Văn bằng của bác sĩ y học dự phòng;

– Trường hợp người tốt nghiệp cử nhân y khoa trình độ đại học do nước ngoài cấp gồm: cử nhân lâm sàng, cử nhân nội khoa và ngoại khoa, cử nhân điều trị học (y đa khoa), cử nhân Trung Y (Y học cổ truyền), cử nhân Răng Hàm Mặt, cử nhân Răng (Nha sĩ) phải có văn bằng, chứng chỉ sau đây:

+ Tốt nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2012: có bằng cử nhân y khoa trong trường hợp nước cấp bằng có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn bản công nhận của Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp nước cấp bằng chưa có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương; Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn y tế đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp, có thời gian đào tạo cộng dồn tối thiểu là 12 tháng tại Trường Đại học y, dược hoặc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trung ương của Việt Nam.

+ Tốt nghiệp sau ngày 01 tháng 01 năm 2012: có bằng cử nhân y khoa trong trường hợp nước cấp bằng có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn bản công nhận của Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp nước cấp bằng chưa có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương; Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp, thời gian đào tạo tối thiểu là 12 tháng tại trường đại học y, dược của Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo mã ngành tương ứng theo chương trình đào tạo bổ sung cho từng ngành theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Trường hợp mất văn bằng chuyên môn thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi cấp văn bằng chuyên môn cấp;

 1. c) Một trong các giấy tờ xác nhận quá trình thực hành sau đây:

– Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại Điều 18 Thông tư này bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I, bằng chuyên khoa cấp II, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa định hướng có tổng số thời gian thực hành quy đổi phải đủ theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Trường hợp thời gian đào tạo chuyên khoa định hướng không đủ thời gian theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh thì phải bổ sung giấy xác nhận quá trình thực hành để đủ thời gian thực hành theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

 1. d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp;

 1. e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi người hành nghề cư trú. Đối với người hành nghề đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu 04 – Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Sơ yếu lý lịch có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”
 2. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 như sau:

“4. Hồ sơ điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

 1. a) Hồ sơ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

– Đơn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại mẫu 03 – Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao có chứng thực văn bằng và chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung;

– Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

 1. b) Hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, e Khoản 1 Điều 5 Thông tư này và:

– Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn theo mẫu 03a – Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.”

 1. Bổ sung Điểm g vào Khoản 1 Điều 6 như sau:

“g) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp.”

 1. Bổ sung Khoản 4, Khoản 5 vào Điều 6 như sau:

“4. Hồ sơ điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề:

 1. a) Hồ sơ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề gồm:

– Đơn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung;

– Giấy xác nhận quá trình thực hành phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung và thời gian hành nghề theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh;

 1. b) Hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, e Khoản 1 Điều 5 Thông tư này và:

– Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn;

– Hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.

 1. Các giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề quy định nộp bản sao có chứng thực có thể áp dụng một trong các hình thức sau đây:
 2. a) Bản sao có chứng thực;
 3. b) Bản sao và xuất trình bản gốc để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu, kiểm ra, ký xác nhận lên bản sao khi nộp hồ sơ trực tiếp.”
 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

 1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này được thực hiện như sau:
 2. a) Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh:

– Gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; đối với người hành nghề y học cổ truyền gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Quản lý y, dược cổ truyền;

– Trường hợp người hành nghề đã được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề nhưng tại thời điểm đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thì nộp hồ sơ về Sở Y tế để đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.

– Trường hợp người hành nghề được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề nhưng tại thời điểm đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế khác thì nộp hồ sơ về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế có thẩm quyền quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hành nghề để đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.

– Trường hợp tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì nộp hồ sơ về Sở Y tế nơi có hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp, bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.

 1. b) Người đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế tỉnh.
 2. Trình tự xem xét đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề:
 3. a) Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) gửi cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
 4. b) Trong thời gian quy định tại các khoản 2, 3 Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Tổ thư ký quy định tại Điều 9 Thông tư này phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu không có yêu cầu bổ sung thì phải trình thủ trưởng cơ quan tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì;

 1. c) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định tại Điểm b Khoản này;
 2. d) Trường hợp người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại các điểm c, d Khoản 2 Điều này”.
 3. Chứng chỉ hành nghề, quyết định cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a và theo mã số quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này và mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề. Phôi chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế quản lý và cung cấp.
 4. Bản sao chứng chỉ hành nghề, quyết định cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được lưu tại cơ quan cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.”
 5. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:

Điều 7a. Phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề

 1. Phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề theo các nhóm chuyên khoa quy định tại Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ và năng lực của người hành nghề để cho phép người hành nghề được thực hiện các chuyên môn kỹ thuật cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình phụ trách.”
 3. Bổ sung Khoản 9 vào Điều 11 như sau:

“9. Trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì lý do ốm đau, nghỉ phép, đi học hoặc vì các lý do khác thì người chịu trách nhiệm chuyên môn phải thực hiện các thủ tục sau:

 1. a) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dưới 3 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh đó có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng;
 2. b) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 3 ngày thì thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều này và phải có văn bản báo cáo Sở Y tế;
 3. c) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 30 ngày đến 180 ngày thì thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều này, có văn bản báo cáo Sở Y tế và được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản;
 4. d) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 180 ngày thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”
 5. Bổ sung Khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 16 như sau:

“3a. Xác nhận quá trình thực hành trước ngày 01/01/2012 đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế (trung tâm y tế dự phòng, trung tâm y tế các quận huyện thị xã, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, trung tâm y tế các bộ, ngành), y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải là viên chức, hợp đồng lao động dài hạn:

 1. a) Trường hợp trung tâm y tế, cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành lập đơn vị khám bệnh, chữa bệnh: thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh do người phụ trách y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức xác nhận kèm theo quyết định thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền;
 2. b) Trường hợp trung tâm y tế, cơ quan, đơn vị, tổ chức không thành lập đơn vị khám bệnh, chữa bệnh: việc xác nhận thời gian thực hành cho người hành nghề sẽ do thủ trưởng cơ quan xác nhận và kèm theo văn bản phân công người đó làm công tác y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;
 3. c) Đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế, y tế cơ quan đơn vị, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến nay thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.”

 

 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lãnh đạo các Bộ, ngành hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý tham gia hướng dẫn thực hành đối với người có nhu cầu xác nhận quá trình thực hành.”

 1. Bổ sung Điều 25a vào sau Điều 25 như sau:

Điều 25a. Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng

 1. Cơ sở vật chất: Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư này;
 2. Thiết bị y tế:
 3. a) Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;
 4. b) Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;
 5. c) Nếu thực hiện tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế thì phải thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.
 6. Nhân sự:
 7. a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng phải là bác sỹ đa khoa có chứng chỉ hành nghề và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng;
 8. b) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng, các đối tượng khác làm việc trong Phòng khám nếu có thực hiện công việc chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với công việc được phân công.
 9. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
 10. a) Tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, bệnh tật học đường, bệnh liên quan đến dinh dưỡng, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân cho cá nhân và cộng đồng;
 11. b) Tư vấn, truyền thông nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng phòng bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng;
 12. c) Tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế theo hình thức dịch vụ;
 13. d) Khám, quản lý sức khỏe cộng đồng và phục hồi chức năng;
 14. e) Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, tư vấn và điều trị dự phòng các bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý, bệnh liên quan rối loạn chuyển hóa, bệnh không lây nhiễm khác và các đối tượng nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm (bệnh bướu cổ, Basedow, đái tháo đường, tăng huyết áp, răng miệng, bệnh nghề nghiệp và các bệnh không lây nhiễm khác);

Căn cứ vào năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt danh mục chuyên môn cụ thể theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c và Điểm đ Khoản 4 Điều 29 như sau:

“c) Không được sử dụng thuốc đối quang tĩnh mạch, trừ phòng khám chẩn đoán hình ảnh có bác sỹ hồi sức cấp cứu và có phòng cấp cứu.”

“đ) Cử nhân X.Quang (tốt nghiệp đại học) được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán.”

 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 36 như sau:

“3. Tổ chức, nhân sự:

 1. a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là bác sỹ, y sỹ có chứng chỉ hành nghề.

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

 1. b) Số lượng người hành nghề thuộc trạm y tế cấp xã phải đáp ứng điều kiện quy định tại Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT – BYT – BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên bộ: Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.
 2. c) Đối với bác sỹ về công tác tại các trạm y tế xã thuộc các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có chứng chỉ hành nghề thì được khám, kê đơn, điều trị các bệnh thông thường theo phân công nhiệm vụ bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm y tế huyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự phân công này.”
 3. Bổ sung Khoản 7 vào Điều 39 như sau:

“7. Hồ sơ đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

 1. a) Công văn đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 2. b) Quyết định bãi nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn trước đây của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 3. c) Quyết định bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 4. d) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

 1. e) Giấy xác nhận thời gian thực hành hoặc tài liệu chứng minh người được bổ nhiệm có đủ thời gian hành nghề để là người chịu trách nhiệm chuyên môn;
 2. g) Bản gốc Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”
 3. Ban hành kèm theo Thông tư này: bổ sung các Phụ lục 4a, 4b vào sau Phụ lục 4 và sửa đổi, bổ sung các phụ lục 01, 03, 04, 13, 14 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

 1. 1. Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện Thông tư này.
 2. Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Thanh tra Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.
 3. 3. Giám đốc Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi địa phương quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) để nghiên cứu, giải quyết./.

i nhận:

– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 
Đã ký 
 

Nguyễn Thị Xuyên

Download

CÙNG DANH MỤC

98 comments

 • luật sao quy định lạ vậy chúng e tốt nghiệp cử nhân chẩn đoán hình ảnh học an toàn bức xạ điện kỹ thuật …vv thì không cho đứng phòng x quang vậy mà ông bác sỹ đa khoa học chứng chỉ mấy tháng chưa thuộc hết giải phẫu xquang mà lại được quyền đứng phòng xquang và đọc x quang.đề nghị bộ xem xét.trong khi đó cử nhân xét nghiệm lại được đứng phòng xét nghiệm

 • dạ cho em hỏi tại sao không cấp CCHN cho Công Nghệ Sinh Học ạ?vậy bây giờ chúng em lại làm chui trong phòng xét nghiệm hay sao ah?mong sớm nhận được câu trả lời của SYT

  • Kính thưa Bộ trưởng bộ y tế chúng em là những Kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp đã học xong cử nhân chuyên ngành công nghệ sinh học học tại trường đại học khoa hoc, đây là chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật xét nghiệm rất nhiều với các môn học như hóa sinh, huyết học, vi sinh, sinh học phân tử, di truyền vậy mà chúng em chưa có công văn hướng dẫn về cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm vậy tại sao cử nhân sinh học học tại trường đại học sư phạm lại được cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm ạ. Khẩn thiết mong bộ y tế có câu trả lời giúp chúng em, nếu có thể, xin bộ y tế có công văn hướng dẫn cho đối tượng chúng em được không ạ. Xin cảm ơn bộ y tế ạ

 • đề nghị bộ xem xét giải quyết giúp chúng e. tại sao chúng e học cử nhân chẩn đoán hình ảnh ra trường đã được học an toàn bức xạ, điện kỹ thuật ….vv mà lại không cho đứng phòng x quang trong khi đó cho bác sỹ đa khoa học mấy tháng chứng chỉ, chưa thuộc hết giải phẫu x quang lại được đứng phòng xquang và đọc kết quả.cử nhân xét nghiệm cũng được đứng phòng mà sao chugns e lại không cho đứng phòng.

 • E là Kỹ sư Công Nghệ Sinh Học, tốt nghiệp đại học năm 2008. E đã có chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm 1 năm của trường DH Y Dược TPHCM. E đã làm việc hơn 7 năm trong phòng Xét nghiệm. Hôm 20.03.2016 em lên SYT nộp hồ sơ làm CCHN mà họ không nhận. E hỏi vì sao thông tư sửa đổi đã cấp được CCHN cho sinh hoc, hóa học tại sao lại không nhận. E rất ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời của họ là “thông tư chỉ ghi cấp CCHN cho sinh học chứ không có chữ Công Nghệ” nên họ không giải quyết cho Công Nghệ Sinh Học. E lại thất vọng và hoang mang thêm 1 lần nữa,
  Vậy SYT cho em hỏi: Sinh học và Công Nghệ Sinh Học khác nhau như thế nào ạ.Tại sao cấp cho Sinh Học mà không cấp cho Công Nghệ Sinh Học.
  Nếu không cấp CCHN cho Công Nghệ Sinh Học thì tất cả những người Công Nghệ Sinh Học hiện tại đang làm xét nghiệm chui hay sao ạ? có những người đã làm hơn 15 năm trong phòng xét nghiệm của bệnh viện và pk lớn.
  Nếu không cấp CCHN cho Công Nghê Sinh Học thì tại sao các trường DH Y Dược lại đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm cho Công Nghệ Sinh Học để làm gì?
  Em thay mặt toàn thể các bạn Công Nghệ Sinh Học rất mong SYT giải quyết vấn đề này sớm cho chúng em để chúng em an tâm làm việc. Chúng em đã chờ đợi lâu lắm rồi.

 • Cho em hỏi. BS YHDP “phát hiện và xử trí thông thường” Vậy cho hỏi bệnh thông thường là bệnh gì vậy ? Bộ liệt kê giùm được ko ạ.

 • cho em hỏi,e học bằng BS YHCT nhưng đã lấy chứng chỉ định hướng chuyên khoa nội(học 12 tháng) vào ngày 30/12/2015 đồng thời đã làm ở khoa khám bệnh BV tỉnh trên 2 năm thì có được cấp CCHN nội khoa không?Vì lên sở y tế tỉnh thì bên đó kêu là từ 2015 trở về trước thì được,nhưng năm nay thì chưa biết, đang chờ chỉ thị của bộ.Mong nhận được hồi âm.Cám ơn rât nhiều.

  • Cho e hỏi . Tại sao y sy và điều dưỡng học 2 năm thì được cấp CCHN khám chữa bệnh. mà BSYHDP học 6 năm ( trong đó học 5 năm như BSDK , 1 năm cuối học chuyên ngành YHDP) thì không được cấp CCHN khám chữa bệnh. Thực trạng ở các tuyến huyện hiện nay do thiếu BS. Nên nhiều y sỹ vẫn tham gia khám chữa bệnh trong khi năm 2013 lúc đó chưa ra thông tư pahỉ cấp CCHN cac BSYHDP ra trường được cử đi học thêm chuyên khoa định hướng như nội. Ngoại ,siêu âm. Cấp cứu mắt thì về không được làm. Nên xin bộ y tế. Ban cấp CCHN xem xét. từ ngày có thông tư làm bao nhiêu bsyhdp lỡ bc chân vào bv điêu đứng. thật phũ phàng và bất công.

 • ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ, TRẠM TRƯỞNG CÓ TRẠM KHÔNG CÓ MÀ TRẠM PHÓ LÀ CỬ NHÂN HỘ SINH, HỘ SINH TRUNG HỌC THÌ Y SỸ, BÁC SỸ VẪN PHẢI DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO CỦA CN HỘ SINH, HỘ SINH TRUNG CẤP SAO? HIỆN NAY Ở HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH ĐANG LÀ NHƯ THẾ HỘ SINH, ĐIỀU DƯỠNG KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ VÀ TỰ SƯNG LÀ BÁC SỸ. DO PHÒNG NỘI VỤ QUY HOẠCH MỘT LOẠT HỘ SINH TRUNG CẤP, CN HỘ SINH LÊN LÀM LÃNH ĐẠO TỰ SƯNG LÀ BÁC SỸ KHÁM BỆNH ĐỂ LỪA DÂN GÂY DƯ LUẬN XÃ HỘI BỞI MUỐN LÊN ĐƯỢC TRẠM TRƯỞNG TRẠM PHÓ, KẾT NẠP ĐẢNG DƯỢC THÌ PHẢI CHẠY LONG SÒNG SỌC GỌI LÀ (NGOẠI GIAO TỐT) ĐỐI VỚI NHỮNG Y SỸ, BÁC SỸ ĐÀNG HOÀNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ. KÍNH MONG BỘ Y TẾ XEM XÉT VÀ TRẠM TRƯỞNG TRẠM PHÓ CŨNG PHẢI ĐƯA RA TIÊU CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN CHỨ CHỈ ĐẢNG KHÔNG KHÔNG ĐỦ. THẾ MÀ CỨ NÓI CHỐNG TIÊU CỰC, CÀNG CHỐNG CÀNG TIÊU, CHỐNG Ở TRÊN CHƯA CHỐNG Ở DƯỚI. ĐỐI VỚI CÁC TỈNH KHÁC TRẠM Y TẾ CHUYỂN QUYỀN QUẢN LÝ VỀ NGÀNH DỌC( SỞ Y TẾ) SAO TỈNH HÒA BÌNH KHÔNG ĐƯỢC? HIỆN NAY TRẠM Y TẾ PHỤ CẤP TRỰC BỊ BỚT SÉN TRẢ CHẬM KÊU XẼ BỊ HẠN CHẾ NHIỀU MẶT KHÔNG MỞ MẮT ĐƯỢC MÀ ĐI.

 • cho em hỏi,e học đại học ngành BS YHCT nhưng đã học xong lớp định hướng chuyên khoa nội 12 tháng và được cấp bằng ngày 30-12-2015,đồng thời đã làm tại khoa khám bệnh ở BV tỉnh trên 2 năm thì bây giờ e có được cấp CCHN nội khoa không ạ?mong nhận được hồi âm.Cám ơn nhiều.

 • dạ cho em hỏi Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học tốt nghiệp đại học đã có chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm 1 năm DHYD, vậy được cấp chứng chỉ hành nghề không ạ?

 • Khi đã đưa ra bàn luận thì còn nhiều vấn đề bất cập quá. Vậy các bạn cn công nghệ sinh học đã được cấp cchn chưa, mình là cn sinh học đã nộp hs xin cấp cchn lên syt.

 • Đề nghị BYT xem xét cho CN Chẩn Đoán Hình ẢNh đứng giấy phép hoạt động phòng XQ…

 • chúng tôi rất bức xúc tại sao cử nhân đại học chẩn đoán hình ảnh học trường đại học y dược tphcm lại không đứng tên chủ cơ sở chụp ctscanner và x quang , Bà bộ trưởng nên nghiên cứu vì đâu gây tai biến chỉ chụp hình thôi mà ( không chích thuốc cản quang ) hiện nay chẩn đoán phim qua mạng , thậm chí ở huyện có thể tiến sĩ thành phố cho kết quả vẫn được , trong khi ở tuyến tỉnh và huyện y tế tư nhân cử nhân muốn triển khai thêm ctscanner  còn  x quang ( đã có mấy chục năm rồi) lại bị khống chế ,     NÊN CHO CỬ NHÂN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH ĐỨNG TÊN CHỦ CƠ SỞ CHỤP CTSCAN VÀ X QUANG VÌ CT VÀ X QUANG LÀ MỘT , 

 • Xin cho phép hỏi Bộ tai sao các củ nhán đại hoc  XN  vá các Bs đi học 3 tháng XQ không hiêu gì về khai niệm vế Hình ảnh.KT chụp XQ.cac nguyên lý co bản về XQ thậm chí kg nhớ về giải phâu lai đươc đưng chịu tràch nhiệm chuyên môn phòng  chụp XQ  trong khi các Cư Nhán XQ có CCHN về XQ lại kg đưoe Xin Bộ Y tê xem xet và giúp đở

 • em là CNDD , em tot nghiep nam 2015 va em qua bv nhân dân 115 học lâm sàng 9 tháng,mới đây em co giấy xác nhận của bv rồi.. bây giờ em muốn làm chứng chỉ hành nghề thì phải làm sao? có thể hướng dẫn cụ thể cho em dc ko ak.. sổ hộ khẩu của e là ở đồng nai

 • tôi là cử nhân x quang ( đã tốt nghiệp đại học ) trước kia tôi được đăng ký mở phòng chụp x quang nhưng từ khi thông tư 41 có hiệu lực thì phòng x quang của tôi phải ngưng hoạt động theo thông tư sửa đổi tôi xin góp ý cho đối tượng cử nhân được đăng ký phòng chụp x quang còn Bác Sỹ được đăng ký phòng chẩn đoán hình ảnh

  • Mở phòng xquang là lỗ vốn mà ae xquang ham gì,mở phòng chẩn đoán hình ảnh mới đúng với năng lực chuyên môn và chương trình đào tạo của các trường y huế,y tphcm,y hải dương.

 • phòng chẩn đoán hình ảnh bao gồm chụp XQ thường, CT, MR, nội soi…. vì vậy BS sẽ đứng chịu trách nhiệm phòng chẩn đoán hình ảnh còn cử nhân thì được đứng chịu trách nhiệm phòng chụp XQ. như vậy là hợp lý

  • chúng tôi rất bức xúc tại sao cử nhân đại học chẩn đoán hình ảnh học trường đại học y dược tphcm lại không đứng tên chủ cơ sở chụp ctscanner và x quang , Bà bộ trưởng nên nghiên cứu vì đâu gây tai biến chỉ chụp hình thôi mà ( không chích thuốc cản quang ) hiện nay chẩn đoán phim qua mạng , thậm chí ở huyện có thể tiến sĩ thành phố cho kết quả vẫn được , trong khi ở tuyến tỉnh và huyện y tế tư nhân cử nhân muốn triển khai thêm ctscanner  còn  x quang ( đã có mấy chục năm rồi) lại bị khống chế ,     NÊN CHO CỬ NHÂN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH ĐỨNG TÊN CHỦ      CƠ SỞ CHỤP CTSCAN VÀ X QUANG VÌ CT VÀ X QUANG LÀ MỘT , 

 • em là KTVXN đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Đến tháng 5/2016 em lấy bằng đại học liên thông (từ trung cấp lên đại học), em muốn hỏi em có được cấp CCHN (cử nhân XN) ngay không? Nếu không thì cần bao lâu và sau khi lấy bằng em có được ký phiếu xét nghiệm ngay hay phải đợi tới khi được cấp CCHN mới? Mong được trả  lời sớm

 • Thưa bà Kim Tiến hiện nay ở Hải Dương có đến 98% là dịch vù chăm sóc răng miệng. Vậy cấp GPHĐ là ko được. Theo tôi nên cho dịch vụ CSRM hoạt động.

 • Thông tư có hiệu lực khi nào vậy ạ. Hôm 22.1.2016 em có lên bộ y tế Đà Lạt hỏi về việc cấp CCHN cho CNSH nhưng được trả lời là chưa có thông báo. Vậy khi nào thì làm được vậy ạ

  • Ủa sao minh thấy cục khám chữa bệnh xác nhận là  công nghệ sinh học làm được cchn sao khi minh đến sở y tế tphcm thị nv pháp chế nói công nghệ sinh chưa được cấp là sao?

  • author

   Những kỹ thuật có Tên trong TT37, Công khám, Giường nội trú: Có hiệu lực từ 01/3/2016
   Những kỹ thuật có thuộc 6 chuyên khoa có tên trong Danh mục tương đương ban hành kèm theo Quyết định 803/QĐ-BYT: có hiệu lực từ ngày ban hành
   Những kỹ thuật còn lại áp dụng theo giá cũ.

 • Thưa bà Kim Tiến hiện nay ở Hải Dương có đến 98% là dịch vù chăm sóc răng miệng. Vậy cấp GPHĐ là ko được. Theo 

  tôi nên cho dịch vụ CSRM hoạt động.

 • Tại sao cao học không được cấp chứng chỉ hành nghề( tính thời gian thực tập 18 tháng, chúng tôi cũng học 2 năm như các hệ khác), chúng tôi cũng học tập , chúng tôi cũng trao dồi chuyên môn giống các hệ khác, kính xin cục khám chữa bệnh xem xét lại để anh em bác sĩ được yên tâm công tác.

  • Thạc sĩ đi lâm sàng chưa đến 1 năm. Thời gian còn lại là học cách làm nghiên cứu.

 • E là CNSH, cũng có chứng chỉ bồi dưỡng xet nghiệm 1 năm tại truong DH Y DƯỢC. Cho em hỏi thông này này khi nào mới có hiệu lưc vậy? tháng 2.2016 e có len SYT nộp nhưng họ trả lời chưa dc.

 • Thông tư này có hiệu lực chưa z ạ, hôm 22.1.2016 e có lên sở y tế Đà lạt hỏi về vấn đề cấp CCHN cho CNSH thì được trả lời là chưa có. Vậy cho e hỏi là khi nào mới được z ạ

 • Rất nhiều CNSH làm việc và quản lý PXN rất tốt, họ đã được học bồi dưỡng XN ở các trường ĐH Y dược, nếu không cấp CCHN cho họ thì quá thiệt thòi, hoan nghênh BYT và Cục QLKCB đã có thông tư sửa đổi này.

 • Vậy là CNSH đã yên tâm làm việc rồi, hầu hết CNSH đều được đào tạo cập nhật về XN nhiều nhất là 1 năm và còn được học nhiều lớp tập huấn về XN khác, rất cảm ơn cục quản lý khám chữa bệnh và Bộ y tế đã giữ nguyên điều 30 của TT41/2011 và còn bổ sung cấp cchn cho CNSH.

 • Em thay mặt các bạn đồng nghiệp CNSH xin gửi lời tri ân đến Cục QLKCB và BYT đã quan tâm thấu hiểu tâm tư nguyện vọng mà đồng ý cấp CCHN cho đối tượng CNSH. Em đã làm việc tại phòng XN được 25 năm và làm tốt vai trò quản lý của mình

  • hom nay minh len nop mà k dc ban ơi. mình là thuy lam có comment thật dài ở trên ah, các bạn CNSH hãy lên tiếng khiếu nại đi nhé.

  • Chúc mừng b nhưng kỹ sư Cnsh thì vẫn chưa đc cấp các bạn ơi, kêu gọi giùm nữa đi

 • Bây giờ em và các bạn đã thật sự yên tâm công tác vì được cấp CCHN cho đối tượng CNSH. Em thay mặt các bạn đồng nghiệp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cục QLKCB và Bộ Y tế

 • Rất nhiều CNSH làm việc và quản lý PXN rất tốt, họ đã được học bồi dưỡng XN ở các trường ĐH Y dược, nếu không cấp CCHN cho họ thì quá thiệt thòi, hoan nghênh BYT và Cục QLKCB đã có thông tư sửa đổi này.

 • E là CNSH, cũng có chứng chỉ bồi dưỡng xet nghiệm 1 năm tại truong DH Y DƯỢC. Cho em hỏi thông này khi nào mới có hiệu lưc vậy? tháng 2.2016 e có len SYT nộp nhưng họ trả lời chưa dc.

 • em là CNSH đã có chứng chỉ BDXN 1 năm tại DH Y DƯỢC TPHCM. Tháng 2.2016 em co đến SYT nộp hồ sơ nhưng họ trả lời chưa dc, vậy cho em hỏi thông tư này khi nào mới có hiệu lực vậy? 

 • cho em hoi: bằng tốt nghiệp đại học của em là Kỹ sư CNSH 1/2011 em có được nhận vào làm ở Khoa xét nghiệm – Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh. Em chưa học bất kỳ lớp học nào về Kỹ Thuật Xét nghiệm. (Chỉ là các anh chị đi trước hướng dẫn – Đào tạo nội bộ). vậy em có xin cấp CCHN được không ạ. 

  • author

   Đề nghị anh chị liên hệ với Phòng Hành nghề của Sở Y tế sở tại để được hướng dẫn chi tiết.

 • Cho em hỏi trong thông tư sửa đổi, bổ sung cho hóa học, sinh học…được cấp CCHN, vậy Sinh học ở đây là  bao gồm nghành Sinh học và nghành Công nghệ Sinh học phải không ạ? Vì chúng em học CN Sinh học, ra trường đã phục vụ trong PXN nhiều năm, khi có thông tư làm CCHN y chúng em rất vui mừng nhưng lại không được làm, chúng em rất hoang mang, giờ có thông tư sửa đổi bổ sung, chúng em rất vui mừng nhưng lại hoang mang thêm lần nữa, vì Sở Y Tế trả lời THÔNG TƯ NGHI CHO PHÉP SINH HỌC CHỨ KHÔNG THẤY NGHI CHO CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KÍNH MONG BỘ Y TẾ XEM XÉT ĐỂ CHÚNG EM ĐƯỢC TIẾP TỤC PHỤC VỤ TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM!!!

  • Cục khám chữa bệnh thì nói công nghệ sinh được cấp cchn, sở y tế thì nói chưa. Vậy là sao ?

  • Em là Công Nghệ Sinh Học, có chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm 1 năm DH Y DƯỢC TPHCM, đã và đang làm việc hơn 8 năm trong phòng xét nghiệm, e đã chờ thông tư sửa đổi để dc cấp CCHN lâu lắm rồi, vậy mà khi có thông tư SYT lại nói chỉ cấp cho Sinh Học, không cấp cho Công Nghệ Sinh Học. SYT cho em hỏi vậy bây giờ tất cả các bạn Công Nghệ Sinh Học lại làm chui hay sao ạ? Rất mong SYT giài quyết vấn đề này sớm cho chúng e.

  • cho em hỏi CNSH được cấp CCHN chưa ah. em rất mong đợi câu trả lời của SYT 

  • author

   Được cấp rồi thưa anh chị,
   Liên hệ với cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề để được hướng dẫn chi tiết

  • em muốn hỏi là công nghệ sinh học có được cấp chứng chỉ hành nghề không ạ? vì em gọi điện thoại hỏi SYT tp.HCM lại kêu khôn chỉ cấp cho Sinh Học như Thông tư 41/2015 TT-BYT thui ạ. Em rất hoang mang và rất mong nhận được câu trl

 • E là CNSH, E đã có chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm 1 năm của trường DH Y Dược TPHCM. E đã làm việc hơn 5 năm trong phòng Xét nghiệm. Hôm nay 11.03.2016 em lên SYT nộp hồ sơ làm CCHN thì họ trả lời CNSH không được cấp CCHN. E hỏi vì sao thông tư sửa đổi đã cấp được CCHN cho sinh hoc, hóa học tại sao lại không cấp. E rất ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời của họ là “thông tư chỉ ghi cấp CCHN cho sinh học chứ không có chữ Công Nghệ” nên họ không giải quyết cho CNSH. Vậy SYT cho em hỏi:Sinh học và CNSH khác nhau như thế nào mà tại sao cấp CCHN cho Sinh Học mà không cấp cho CNSH.
  Nếu không cấp CCHN cho CNSH thì tất cả những người CNSH hiện tại đang làm xét nghiệm chui hay sao ạ? có những người đã làm hơn 20 năm trong phòng xét nghiệm của bệnh viện và pk lớn.

  Nếu không cấp CCHN cho CNSH thì tại sao các trường DH Y Dược lại đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm cho CNSH để làm gì? 
  Em thay mặt toàn thể các bạn CNSH rất mong SYT giải quyết vấn đề này sớm cho chúng em để chúng em an tâm làm việc. Chúng em đã chờ đợi lâu lắm rồi.

 • Mong kcb sớm trả lời : nghành công nghệ sinh học có được cấp chứng chỉ hành nghề không? Khi có chứng nhận khóa xét nghiệm 3 tháng trở lên.xin cám ơn 

 • Cho e hỏi . Tại sao y sy và điều dưỡng học 2 năm thì được cấp CCHN khám chữa bệnh. mà BSYHDP học 6 năm ( trong đó học 5 năm như BSDK , 1 năm cuối học chuyên ngành YHDP) thì không được cấp CCHN khám chữa bệnh. Thực trạng ở các tuyến huyện hiện nay do thiếu BS. Nên nhiều y sỹ vẫn tham gia khám chữa bệnh trong khi năm 2013 lúc đó chưa ra thông tư pahỉ cấp CCHN cac BSYHDP ra trường được cử đi học thêm chuyên khoa định hướng như nội. Ngoại ,siêu âm. Cấp cứu mắt thì về không được làm. Nên xin bộ y tế. Ban cấp CCHN xem xét. từ ngày có thông tư làm bao nhiêu bsyhdp lỡ bc chân vào bv điêu đứng. thật phũ phàng và bất công.

 • cho e hỏi với ạ, e học bs yhct được cấp chứng chỉ rồi, nay e học lớp định hướng chẩn đoán hình ảnh có làm thêm dduocj chứng chỉ hành nghề không ạ? mông được sự trả lời ạ. e xin cảm ơn trước

 • Em là cu nhân sinh học đã được cấp cchn xét nghiệm. Em chân thành cảm ơn. Nhưng khi cấp lại ghi là ky thuật viên xét nghiem. Syt nói không được ký kết quả, chuc nang giống ktv trung cap.Chúng em học đại học ra hành nghề giống xét nghiệm trung cấp. Vậy cần phải học những gì nữa để có the làm xét nghiệm giống đại học xn trong khi da phần cnsh đang làm xét nghiệm tại các bv,pk 

 • E tốt nghiệp ra trường giới bằng là kĩ sư công nghệ sinh học,làm việc dc 3 nam tại bệnh viện, đã tham gia nhiều khoá đào tạo y học, nhung khi lam cchn thi sở y tế tại que nói rang e không thuộc diện cấp cchn, vay su khác nhau cua bằng kỹ sư va cử nhân la thế nào mà e không được cấp vậy ah. Rất mong dược giải đáp sớm 

 • Với bằng kỹ sư công nghệ sinh học,làm viec 3 năm trong bệnh viện, tham gia đào tại nhiều khoá đào tại về y học, e có được cấp cchn không ah, rất mong giải đáp sớm

 • em là kỹ sư công nghệ sinh học tốt nghiệp năm 2012, e có chứng chỉ do viện huyết học truyền máu trung ương cấp, với lại e cũng làm ở lab xét nghiệm 3 năm rồi, vậy theo thông tư 41 2015 thì e có được cấp chứng chỉ hành nghề không. e rất mong nhận được câu trả lời sớm ak

 • Quá lằng nhằng, tại sao không ra nguyên cái thông tư mới mà cứ bổ sung này nọ, rồi bắt người khác đọc lại cái thông gì năm 2011 rồi cộng thêm cái thông này ra cái thông 2015, rảnh hết sức.

 • Cử nhân chẩn đoán hình ảnh chỉ được miêu tả k được kết luận vậy thì cũng như k được đọc

 • Kính thưa Bộ trưởng bộ y tế chúng em là những Kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp đã học xong cử nhân chuyên ngành công nghệ sinh học học tại trường đại học khoa hoc, đây là chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật xét nghiệm rất nhiều với các môn học như hóa sinh, huyết học, vi sinh, sinh học phân tử, di truyền vậy mà chúng em chưa có công văn hướng dẫn về cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm vậy tại sao cử nhân sinh học học tại trường đại học sư phạm lại được cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm ạ. Khẩn thiết mong bộ y tế có câu trả lời giúp chúng em, nếu có thể, xin bộ y tế có công văn hướng dẫn cho đối tượng chúng em được không ạ. Xin cảm ơn bộ y tế ạ

 • Em rất mong BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2015/TT-BYT cho Kỹ sư Công nghệ sinh hoc và Cử Nhân Công Nghệ sinh học được làm chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xét nghiệm. Chân thành cảm ơn.

 • Em rất mong BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2015/TT-BYT cho Kỹ sư Công nghệ sinh hoc và Cử Nhân Công Nghệ sinh học được làm chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xét nghiệm. Chân thành cảm ơn.

 • Hiện tại có rất nhiều Anh/Chị/ Bạn bè là Kỹ sư Công nghệ sinh học và Cử nhân công nghệ sinh học đang công tác tại phòng xét nghiệm các bệnh viện trục thuộc sở y tế TpHCM nhưng không được cấp chứng chỉ hành nghề. Em rất mong BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2015/TT-BYT cho Kỹ sư Công nghệ sinh học và Cử nhân công nghệ sinh học được làm chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xét nghiệm tại các cơ sở y tế. xin cám ơn

 • xin hỏi các bác sỹ đã có chứng chỉ hành nghề về nội khoa, được bệnh viện cử đi học thêm nội soi tiêu hoá và đã có chứng nhận của cơ sở đào tạo. Vậy sau thời gian bao lâu thì được mở rộng phạm vi hành nghề và được thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hoá tại bệnh viện? 

 • Cho em hỏi, KTV xét nghiệm( Đại học) thì cso được đứng tên phòng xét nghiệm không ạ, điều kiện thời gian thực hành, CCHN, và “có cần học sau đại học” như BSĐK. CN CNSH, CN SH không ạ
  Em cảm ơn, mong được hồi đáp sớm

  • cho e hỏi, e là cử nhân kỹ thuật hình ảnh, trong thông tư có nói được đọc và mô tả hình ảnh, vậy e đọc mô tả hình ảnh ký và trả kết quả có được không? vì chỗ em BHYT không cho phép. theo e nghĩ đã được đọc và mô tả  chứ đâu kết luận mà sao không cho ký là vô lý….E cảm ơn. mong được hồi đáp sớm….

 • Cho em hỏi những trường hợp người tốt nghiệp cử nhân y khoa trình độ đại học do nước ngoài cấp tại sao tốt nghiệp trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 học định hướng chuyên khoa tại bệnh viện chuyên khoa trung ương thì được cấp CCHN, còn tốt nghiệp sau thì không được cấp mặc dù các bạn vẫn học định hướng cùng nhau nhưng 1 người thì được cấp, người kia thì không được cấp. Với lại thông tư mới ra năm 2015 mà bọn em đã tốt nghiệp định hướng chuyên khoa năm 2013 rồi, lúc này các bệnh viện vẫn liên tục tuyển sinh và đào tạo do có sự cho phép của bộ. giờ lại có thông tư bổ sung như vầy thì thiệt thoài cho các bạn tốt nghiệp định hướng chuyên khoa trước 2015 quá ah. Mong Bộ Y Tế xem xét lại cấp CCHN cho những bạn đã học định hướng ở Bệnh viện chuyên khoa trung ương khi mà thông tư mới chưa ban hành và các bệnh viện vẫn được phép đào tạo. Xin chân thành cảm ơn

 • Cho em hỏi những trường hợp người tốt nghiệp cử nhân y khoa trình độ đại học do nước ngoài cấp tại sao tốt nghiệp trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 học định hướng chuyên khoa tại bệnh viện chuyên khoa trung ương thì được cấp CCHN, còn tốt nghiệp sau thì không được cấp mặc dù các bạn vẫn học định hướng cùng nhau nhưng 1 người thì được cấp, người kia thì không được cấp. Với lại thông tư mới ra năm 2015 mà bọn em đã tốt nghiệp định hướng chuyên khoa năm 2013 rồi, lúc này các bệnh viện vẫn liên tục tuyển sinh và đào tạo do có sự cho phép của bộ. giờ lại có thông tư bổ sung như vầy thì thiệt thoài cho các bạn tốt nghiệp định hướng chuyên khoa trước 2015 quá ah. Mong Bộ Y Tế xem xét lại cấp CCHN cho những bạn đã học định hướng ở Bệnh viện chuyên khoa trung ương khi mà thông tư mới chưa ban hành và các bệnh viện vẫn được phép đào tạo. Xin chân thành cảm ơn

 • moi day em co hoi o So y te thi van noi chua cap CCHN cho CNSH, vay phai cho trong bao lau nua moi co cau tra loi chinh xac va thong nhat giua cac cap quan lý day ah, nganh y te la nganh doi hoi su nhanh, nhay, chinh xác ma da 3 thang troi qua chua thay mot hoi am nao de tui em co the an tam ma lam viec va tiep tuc cong hien cho nghe nua. rat mong som nhan duoc hoi am, em xin chan thanh cam on!

 • Anh chị vui lòng cho em hỏi : Em xin cấp CCHN với văn bằng gồm cử nhân hóa học, chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm  (12 tháng), Sở Y tế Tỉnh Long An cấp cho em CCHN theo phôi CCHN mới có ghi thêm:-  ” Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục đến thời điểm cấp CCHN : 21 tháng” – với Văn bằng chuyên môn là : KỸ THUẬT VIÊN chứ không phải là CỬ NHÂN HÓA như các bạn ở tỉnh khác được cấp cùng thời điểm với em
  Xin cho cho em hỏi là trong trường hợp của em cấp như vậy là đúng không à !

 • cho em hỏi tại sao những trường hợp người tốt nghiệp cử nhân y khoa trình độ đại học do nước ngoài cấp tốt nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì học định hướng ở bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trung ương của Việt Nam thì được cấp CCHN mà những người tốt nghiệp sau ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì không được cấp ah. trong khi đó những người tốt nghiệp trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2012 lại học định hướng cùng nhau thì 1 bên được cấp, 1 bên không dược cấp. Với lại nếu có thông tư bổ sung như vậy thì trước hết nên thông báo và cấm các bệnh viện đào tào chứ. tụi em tốt nghiệp cử nhân y khoa 6/2012 thì học định hướng tốt nghiệp năm 2013 đến năm 2015 thì có thông tư như vậy, liệu có công bằng với những bạn học định hướng ở các bệnh viện trung ương trước năm 2015 . Mong Bộ Y Tế xem xét lại cấp chứng chỉ hành nghề cho những trường hợp học định hướng ở các bệnh viện chuyên khoa trung ương trước năm 2015, khi mà thông tư mới chưa bang hành và các bệnh viện chuyên khoa được phép đào tạo định hướng. xin cảm ơn ah

 • cho em hỏi tại sao những trường hợp người tốt nghiệp cử nhân y khoa trình độ đại học do nước ngoài cấp tốt nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì học định hướng ở bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trung ương của Việt Nam thì được cấp CCHN mà những người tốt nghiệp sau ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì không được cấp ah. trong khi đó những người tốt nghiệp trước và sau  ngày 01 tháng 01 năm 2012 lại học định hướng cùng nhau thì 1 bên được cấp, 1 bên không dược cấp. Với lại nếu có thông tư bổ sung như vậy thì trước hết nên thông báo và cấm các bệnh viện đào tào chứ. tụi em tốt nghiệp cử nhân y khoa 6/2012 thì học định hướng tốt nghiệp năm 2013 đến năm 2015 thì có thông tư như vậy, liệu có công bằng với những bạn học định hướng ở các bệnh viện trung ương trước năm 2015 . Mong Bộ Y Tế xem xét lại cấp chứng chỉ hành nghề cho những trường hợp học định hướng ở các bệnh viện chuyên khoa trung ương trước năm 2015, khi mà thông tư mới chưa bang hành và các bệnh viện chuyên khoa được phép đào tạo định hướng. xin cảm ơn ah

 • tai sao thong tu sua doi cho phep cn xquang tot nghiep dai hoc duoc doc va mo ta hinh anh nhung bao hiem yte khong chiu thanh toan gay can tro cong viec chuyen mon 

 • Dạ cho e hỏi nếu không cấp chứng chỉ hành nghề cho Công Nghệ SInh Học thì khi SYT đến kiểm tra phòng XN gặp Công Nghệ Sinh Học đang làm việc thì có bị phạt không ạ?

 • Dạ cho e hỏi nếu không cấp chứng chỉ hành nghề cho Công Nghệ SInh Học thì khi SYT đến kiểm tra phòng XN gặp Công Nghệ Sinh Học đang làm việc thì có bị phạt không ạ? rất mong nhận được câu trả lời. Em cảm ơn.

  • author

   Vẫn làm việc bình thường chỉ là không được đứng tên phòng Xét nghiệm tư nhân thôi.

 • kính thưa Bộ Y tế e chuyên ngành xét nghiệm ( Đại học) đang công tác tại trường Cao Đẳng y tế Bạc Liêu e muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề mà trong thông tư không có quy định và Hiệu trưởng nhà trường ký vào quá trình thực hành tại trường nhưng bệnh sở y tế tỉnh không đồng ý. Xin bộ y tế xem xét cho chúng em cán bộ giảng dạy được ưu tiên cấp chứng chỉ hành nghề để khi chúng e qua bệnh viện được hướng dẫn sinh vien thực hành, nếu xem xét và tạo điều kiện cho thầy cô giáo chúng e được cấp chứng chỉ hành nghề e xin chân thành cảm ơn.

  • tại sao các cử nhân khác được dùng bằng trong khi cử nhân hình ảnh lại không được dùng bằng,

 • Cho e hỏi . Tại sao y sy và điều dưỡng học 2 năm thì được cấp CCHN khám chữa bệnh. mà BSYHDP học 6 năm ( trong đó học 5 năm như BSDK , 1 năm cuối học chuyên ngành YHDP) thì không được cấp CCHN khám chữa bệnh. Thực trạng ở các tuyến huyện hiện nay do thiếu BS. Nên nhiều y sỹ vẫn tham gia khám chữa bệnh trong khi cac BSYHDP ra trường được cử đi học thêm chuyên khoa định hướng như nội. Ngoại . Cấp cứu mắt thì về không được làm. Nên xin bộ y tế. Ban cấp CCHN xem xét.

 • Cho e hỏi . Tại sao y sy và điều dưỡng học 2 năm thì được cấp CCHN khám chữa bệnh. mà BSYHDP học 6 năm ( trong đó học 5 năm như BSDK , 1 năm cuối học chuyên ngành YHDP) thì không được cấp CCHN khám chữa bệnh. Thực trạng ở các tuyến huyện hiện nay do thiếu BS. Nên nhiều y sỹ vẫn tham gia khám chữa bệnh trong khi cac BSYHDP ra trường được cử đi học thêm chuyên khoa định hướng như nội. Ngoại . Cấp cứu mắt thì về không được cấp CCHN nên không được làm. Nên xin bộ y tế. Ban cấp CCHN xem xét.

 • Cho e hỏi . Tại sao y sy và điều dưỡng học 2 năm thì được cấp CCHN khám chữa bệnh. mà BSYHDP học 6 năm ( trong đó học 5 năm như BSDK , 1 năm cuối học chuyên ngành YHDP) thì không được cấp CCHN khám chữa bệnh. Thực trạng ở các tuyến huyện hiện nay do thiếu BS. Nên nhiều y sỹ vẫn tham gia khám chữa bệnh trong khi cac BSYHDP ra trường được cử đi học thêm chuyên khoa định hướng như nội. Ngoại . Cấp cứu mắt thì về không được cấp CCHN nên không được làm. Nên xin bộ y tế. Ban cấp CCHN xem xét lại để tạo điều kiện cho các BSYHDP vừa giải quyết khó khăn cho các bệnh viện tuyến dưới. Em xin cảm ơn

 • Em là CN Công Nghệ Sinh Học, có chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm 1 năm DH Y DƯỢC TPHCM, đã và đang làm việc hơn 6 năm trong phòng xét nghiệm, bệnh viện tỉnh. e có được cấp chứng chỉ hành nghề hay ko? Kính mong qlbv.vn trả lời giúp e, e xin cám ơn.

  • Cho e hỏi . Tại sao y sy và điều dưỡng học 2 năm thì được cấp CCHN khám chữa bệnh. mà BSYHDP học 6 năm ( trong đó học 5 năm như BSDK , 1 năm cuối học chuyên ngành YHDP) thì không được cấp CCHN khám chữa bệnh. Thực trạng ở các tuyến huyện hiện nay do thiếu BS. Nên nhiều y sỹ vẫn tham gia khám chữa bệnh trong khi cac BSYHDP ra trường được cử đi học thêm chuyên khoa định hướng như nội. Ngoại . Cấp cứu mắt thì về không được cấp CCHN nên không được làm. Nên xin bộ y tế. Ban cấp CCHN xem xét lại để tạo điều kiện cho các BSYHDP vừa giải quyết khó khăn cho các bệnh viện tuyến dưới. Em xin cảm ơn

 • Cho e hỏi e làm ý sỹ đi thục hành bv xog rồi giờ sáng làm cchn lại bảo luật mới k cần thực hành bv là tnao ạ

 • Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là thời gian người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục sau khi được cấp văn bằng chuyên môn (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng bao gồm cả thời gian thử việc được ghi trong Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả thời gian học định hướng chuyên khoa hoặc sau đại học (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) theo đúng chuyên khoa mà người đó đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

  Như thế này thì là Cao Học không được cấp CCHN ạ . 

 • Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là thời gian người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục sau khi được cấp văn bằng chuyên môn (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng bao gồm cả thời gian thử việc được ghi trong Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả thời gian học định hướng chuyên khoa hoặc sau đại học (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) theo đúng chuyên khoa mà người đó đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

  Như thế này thì là Cao Học không được cấp CCHN ạ .???

 • Đề nghị cục khám chữa bệnh và bộ y tế cấp giấy phép hoạt động cho dịch vụ chăm sọc răng miệng -chúng tôi học CNDD chuyên khoa, ý si RHM ra chi để ngắm nhìn à ,mà về trình độ chuyên môn kĩ thuật chúng tôi đều đảm nhiệm được- nếu không cấp GPHD thì còn đào tạo để làm gì? Kính mong cục khám chữa bệnh và bộ y tế xem xét?