Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Ngày 29/10/2015, thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC về điều chỉnh mức giá viện phí. Theo đó, giá viện phí tại các bệnh viện đồng hạng sẽ được bổ sung thêm 2 cấu phần đó là phụ cấp thường trực và phẫu thuật, thủ thuật (đối với các phẫu thuật, thủ thuật) và chi phí tiền lương theo ngạch bậc.

Thông tư 37 ban hành giá mới (pdf)
Phụ lục Thông tư 37 ban hành giá mới (Excel)

Nội dung Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư liên tịch này quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
2. Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Giá, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Điều 3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm:
a) Giá dịch vụ khám bệnh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;
b) Giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;
c) Giá các dịch vụ kỹ thuật quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này gồm các chi phí sau:

a) Chi phí trực tiếp:
– Chi phí về thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế.
Đối với một số loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này: được thanh toán căn cứ vào số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh, giá mua, phạm vi và mức hưởng theo quy định của pháp luật.
– Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;
– Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ.

b) Chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là phụ cấp đặc thù) theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

c) Chi phí tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; trừ các khoản chi theo chế độ quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định các văn bản sau đây:

a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;

d) Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

4. Các chi phí quy định tại Khoản 2 Điều này được xác định trên cơ sở định mức do Bộ Y tế ban hành.

5. Mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này được liên bộ Bộ Y tế – Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh khi yếu tố hình thành giá thay đổi.

Điều 4. Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp
1. Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này: áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

2. Các phẫu thuật, thủ thuật chưa được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện đồng thời chưa quy định mức giá cụ thể: áp dụng mức giá tương ứng với từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

3. Các dịch vụ kỹ thuật mới theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác chưa được quy định giá: áp dụng mức giá do Bộ Y tế quy định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. Trình tự, thời hạn quyết định giá và hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

4. Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

5. Các viện có giường bệnh, bệnh xá quân y, đội điều trị chưa được xếp hạng; phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh; phòng khám bác sĩ gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; trung tâm y tế tuyến huyện nơi đã tách bệnh viện nhưng có khám bệnh, chữa bệnh; trạm y tế xã, phường, thị trấn; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học; phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân dân y; bệnh xá; bệnh viện chưa xếp hạng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

6. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân:
a) Giá khám bệnh, giá ngày giường điều trị: Tổ chức bảo hiểm y tế thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân áp dụng mức giá của một trong các hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

b) Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc Điểm a Khoản này: Tổ chức bảo hiểm y tế thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân áp dụng mức giá quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Điều 5. Lộ trình thực hiện
1. Mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

2. Mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Thời điểm thực hiện cụ thể của các đơn vị, địa phương do Bộ Y tế xem xét, quyết định.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Y tế có trách nhiệm quy định danh mục các dịch vụ tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện dịch vụ làm cơ sở áp dụng mức giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch này.

2. Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch này; phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

5. Ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch này theo quy định và phân cấp ngân sách hiện hành.

6. Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở y tế công lập được để lại đơn vị sử dụng theo quy định. Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên, tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 7. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư liên tịch này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 8. Điều khoản thi hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với người bệnh có đợt điều trị bắt đầu trước và kết thúc sau ngày thực hiện các mức giá quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này: áp dụng mức giá thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định của cấp có thẩm quyền tại thời điểm liền kề trước thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế và Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ  TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Hiếu

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Lê Tuấn

Nơi nhận :
– Thủ tướng,
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Công báo;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cổng TTĐT các Bộ: Y tế, Tài chính;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Lưu VT: Bộ Y tế (VT, PC), Bộ Tài chính (VT, Cục QLG).

Thông tư 37 ban hành giá mới (pdf)
Phụ lục Thông tư 37 ban hành giá mới (Excel)

 

Download

CÙNG DANH MỤC

83 comments

 • cho mình hỏi: trường hợp bệnh nhân vào viện có chỉ định nội trú nhưng chỉ nằm viện dưới 04 giờ rồi chuyển viện hoặc xin về (ra viện) thì tính tiền giường hay tiền hay tiền khám, có văn bản nào quy định về trường hợp này không? Xin cảm ơn!

 • cho minh hoi phan loai PTTT theo tt43,50 va ma tuong duong theo tt 37 thi sao ben phan rang ham mat co cho cat loi trum thi phan loai la PT 3 (  mã là 16.0214.1007) , va chỗ thì phan loại la thu thuat 1 (mã là 03.1918.1007) vay thi chon và ap dung loai nao cho hop ly

  • Bạn sử dụng viết tiếng việt có dấu đầy đủ. Cảm ơn!

 • cho mình hỏi. kể từ ngày 1/3 theo thông tư 37/BYT giá y học cổ truyền như: xoa bóp cục bộ , châm cứu điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, bấm huyệt, tiền giường là bao nhiêu tiền vậy?

  • Cho mình hỏi các dịch vụ kỹ thuật như: làm thuốc âm đạo, đo thị lực đơn giản là 02 dịch vụ kỹ thuật được quy định trong Thông tư 43 của Bộ Y tế, cơ quan BHXH thanh toán như thế nào?

 • Anh chị cho em hỏi trong văn bản có ghi rõ lộ trình thực hiện giá tháng 07/2016 là do Bộ Y tế xem xét và quyết định cho từng đơn vị và địa phương. Vậy nếu cơ sở khám chữa bệnh nào mà không có văn bản hướng dẫn cụ thể thì vẫn giữ nguyên giá tháng 03/2016 chứ ạ?

  • author

   Nếu không có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bệnh viện vẫn giữ nguyên giá 01/03/2016

 • Dạ, vui lòng cho hỏi dịch vụ ” Chăm sóc lỗ mở khí quản” mã tương đương 01.0076.0200 theo quyết định 3025/QĐ-BYT ngày 24/06/16
  với Giá: 55.000 và trong phần ghi chú: “Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế”. Nhưng vậy bệnh viện sẽ thực hiện giá 55.000 cho bệnh nhân điều trị nội trú được không. Vui lòng hướng dẫn giúp, để bệnh viện áp giá cho đúng. Cảm ơn 

 • Anh/chị cho em hỏi: 1/ Dịch vụ nội soi Tai mũi họng: Khi thực hiện nội soi từng bộ phận như Tai, hoặc mũi hoặc họng thì sẽ thanh toán với cơ quan BHXH như thế nào?2/ Dịch vụ thuộc chuyên khoa Răng hàm mặt: Không thấy có DMKT tương đương cho các dịch vụ như nhổ răng vĩnh viễn, điều trị viêm quanh răng…..

 • . theo TT37 quy định trường hợp người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh sau đó chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được thanh toán là một lần khám.xin hỏi quý qlbv đối với trạm y tế xã có được áp dụng không ạ.  

 • Xin admin cho biết, giá chụp xquang số hóa cấp cứu tại giường, phòng mỗ được quy định là bao nhiêu. Thiết nghĩ, nếu bằng giá chụp như số hóa thông thường thì quá bất hợp lý. Xin cám ơn.

 • Thưa quý anh, chị 2 kỷ thuật Vi khuẩn nuôi cấy định danh phướng pháp thông thường và Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc định tính hoặc Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc trên máy tự động theo danh mục kỹ thuật theo TT 37, mà BHYT Quảng Nam không thanh toán cho đơn vị của em mà chỉ thanh toán 1 kỷ thuật Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc định tính hoặc Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc trên máy tự động (Họ nói kỷ thuật này đã bao gồm nuôi cấy trong đó rồi), xin quý anh chị cho đơn vị em ý kiến chỉ đạo ạ.

 • Thưa quý anh, chị hiện tại đơn vị của em có thực hiện 2 kỷ thuật Vi khuẩn nuôi cấy định danh phướng pháp thông thường và Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc định tính hoặc Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc trên máy tự động theo danh mục kỹ thuật theo TT 37, mà BHYT Quảng Nam không thanh toán cho đơn vị của em mà chỉ thanh toán 1 kỷ thuật Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc định tính hoặc Vi khuẩn/Vi nấm kháng thuốc trên máy tự động (Họ nói kỷ thuật này đã bao gồm nuôi cấy trong đó rồi), xin quý anh chị cho đơn vị em ý kiến chỉ đạo ạ.

  • author

   Bảo hiểm xã hội thanh toán như vậy là chưa hợp lý vì hai kỹ thuật này làm độc lập. Kháng thuốc chỉ làm khi nuôi cấy dương tính

 • Cho em hỏi? Thanh toán tiền phẫu thuật, thủ thuật theo Thông tư 37 thì thanh toán theo QĐ 73 hay thanh toán theo thông tư nào ạ?

 • Cho em hỏi. Tính giá phụ cấp thủ thuật, phẫu thuật theo thông tư 37 thì áp dụng theo QĐ 73 hay là áp dụng theo bảng dự thảo danh mục kỹ thuật có các chi phí cấu thành lên giá của thông tư 37? 

 • Cho mình hỏi là từ ngày 1 tháng 3 phụ cấp đặc thù sẽ được hưởng đầy đủ theo quyết định 73/2011/QĐ-TTg phải không? Mình thuộc chuyên khoa răng hàm mặt, trước đây khi có quyết định 73, bệnh viện mình làm không chịu chi tiền phụ cấp đầy đủ, theo quy định 1 ca phẫu thuật loại 3 sẽ được 50.000 cho ptv chính và 30.000 cho người phụ, nhưng bv chỉ chi 80.000 cho 3 ca phẫu thuật loại 3 như vậy có đúng không?Xin cảm ơn!

  • author

   Quy định là như vậy, quyền lợi được hưởng là như vậy, tuy nhiên việc chi trả còn phụ thuộc vào hạch toán chi phí của bệnh viện.
   Nhà nước quy định như vậy nhưng không cấp kinh phí mà BV tự chủ. Nhiều ca phẫu thuật/thủ thuật không đủ chi phí thực hiện.

  • Nhưng giờ tăng giá lên rồi chẳng kẽ cũng chỉ hưởng y như vậy sao nhỉ?

  • “Nhiều ca phẫu thuật/thủ thuật không đủ chi phí thực hiện”Nói vậy chẳng lẽ quy định giá của mấy anh là không chính xác, không đúng thực tế và không thể áp dụng ?

  • Làm gì có chuyện trả thiếu, muốn chi thì chi, không thích thì thôi à!Khoản 1 Điều 6 Quyết đinh số 73/2011/QĐ-TTg kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ các nguồn chi trả cố định là: a) Ngân sách nhà nước giao cho đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; b) Thu sự nghiệp của đơn vị; c) Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (nếu có).

   Nguồn chi trả bổ sung: Trường hợp đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí quy định tại điểm a, b và c khoản này nhưng vẫn không bảo đảm đủ nguồn để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định này thì được ngân sách nhà nước bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành.

  • Bộ Y Tế quy định như thế này chỉ có mập cho bọn cầm quyền bất lương. Thích thì chi, không thích thì thôi, còn gạ gẫm chia chác. Mấy đứa nhân viên chỉ có biết cắm đầu mà làm! 

 • Có một sự rất mâu thuẫn là gần như tất cả các phẫu thuật nội soi giá lại thấp hơn phẫu thuật mở. Không biết có sự nhầm lẫn gì không nữa. Thắc mắc quá. 

 • Khi nào Bộ Y tế ban hành danh muc dich vụ tương đương?Các dịch vụ chuyên khoa Nhi theo thông tư 43 sẽ tính giá thế nào khi thông tư 37 không có

 • tại sao giá chụp x quang một số vị trí chụp  tính tương đương với giá kỹ thuật số , một số vị trí chụp tính theo cỡ phim số tư thế

 • Cho mình hỏi sau khi thanh toán giá viện phí mới theo tt 47 và tương đương thì phụ cấp phẫu thuật thủ thuật sẽ được tinh theo tt nào. Ở viện mình lãnh đạo vẫn tính theo tt 2590 vag tt 73_liệu có đúng không?

 • Cho em hỏi nếu bệnh nhân vào viện sau 22h ngày hôm trước ra viện 05h chiều ngày hôm sau thì tính giá ngày giuong như thế nào ạ? là 01 ngày hay 02 ngày ạ

 • Cho mình hỏi cơ sở hoặc cách tình tiền lương, phụ cấp vào giá dịch vụ y tế. tiền lương này của những người làm trực tiếp hay cả bộ phận gián tiếp làm hành chính của bệnh viện

 • Admin cho hỏi về mã dịch vụ theo thông tư 37 lấy thế nào. VD Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) có mã 37.8D05.0521
   (trong QĐ 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016) thì 37 là thông tư, D là PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
  , 05 là Ngoại khoa, 0521 là STT của thủ thuật, vậy số 8 là gì.

  • author

   Bộ mã này là theo đề xuất của BHXH Việt Nam, ý nghĩa của các con số như sau:
   1 – Xét nghiệm
   2 – Chẩn đoán hình ảnh
   3 – Thăm dò chức năng
   4 – Thuốc trong danh mục BHYT
   5 – Thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục
   6 – Thuốc thanh toán theo tỷ lệ
   7 – Máu và chế phẩm máu
   8 – Thủ thuật, phẫu thuật
   9 – DVKT thanh toán theo tỷ lệ
   10 – Vật tư y tế trong danh mục BHYT
   11 – VTYT thanh toán theo tỷ lệ
   12 – Vận chuyển
   13 – Khám bệnh
   14 – Giường điều trị ngoại trú
   15 – Giường điều trị nội trú

 • Dạ thưa! Sao danh mục tương đương theo 803 mới chỉ có 6 chuyên khoa! còn các chuyên khoa khác khi nào có để tiện thực hiện.

  • author

   Hiện mới có thêm kết quả thẩm định thêm 7 chuyên khoa nữa: Hoá sinh, Vi sinh, Điện Quang, Bỏng, Tai Mũi Họng, Mắt, Tạo hình Thẩm mỹ.
   Đang cập nhật vào phần mềm trực tuyến và làm thủ tục ban hành.

 • trong thông tư 37 chỉ thấy khám nội soi tai mũi họng không thấy khám từng cơ quan riêng lẻ vậy khi khám nội soi từng cơ quan tai hoặc mũi hoặc họng có dược thanh toán theo giá tai mũi họng không? 

 • cho em hỏi trong thông tư 37 quy định các hạng mục kỹ thuật  có ghi( chưa bao gồm…..) có nghĩa là sẽ được thanh toán riêng nhưng trong danh mục vậy tư y tế theo thông tư 27 không có đường dẫn vd: dây bơm nước trong ptns khớp gối và một số vật tư khác không có trong đường dẫn của tt 27 thì thanh toán như thế nào?

 • cho em hỏiTheo thông tư này trạm y tế xã có bac sỹ lại có máy siêu âm trắng đen, và đã có chứng chỉ về siêu âm có được thanh toán siêu âm qua quỹ bảo hiểm y tế không, hiện nay ở trạm chưa được thanh toán làm thế nào để trạm y tế được làm dịch vụ kỹ thuất siêu âm cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế và được thanh toán xin cảm ơn./.

 • Xin cho hỏi. Tiền phẫu thuật thủ thuật theo quy định có được tính cho người trợ giúp chăm sóc (Hộ lý) khi mà họ là người được phân công dọn dẹp, phân loại các loại rác sau các ca thủ thuật ko ạ. Chân thành cảm ơn quý anh Chị giúp em giải đáp vấn đề này với ạ

 • Cho mình hỏi. Mình thấy một số bệnh viện áp dụng quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 của Bộ Y tế Quyết định phê duyệt danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế, để làm cơ sở thu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao do trạm y tế xã, thị trấn triển khai là đúng hay sai. Và khi ban hành thông tư 37 thì quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 của Bộ Y tế còn hiệu lực thi hành không

 • Cho em hỏi tý. Đơn vị e là trạm y tế xã thực hiện theo TT37 thì như thế nào ạ? Tức là trừ lương 30% từ dịch vụ khám bệnh + cả tiền phẫu thuật, thủ thuật ? Vậy chi phí tiền mạng, điện nước, vật tư tiêu hao, tiền thuốc cấp cứu( thuốc này ngoài danh mục bảo hiểm y tế)…thì trạm y tế lấy đâu ra mà chi phí ạ. nhờ Bộ tài chính , Bộ y tế hướng dẫn giùm

 • cho em hỏi có công văn quy định chi trả tiền công khám cho tuyến trạm y tế không ạ. Trong trường hợp trung tâm yêu cầu hưởng 35% tiền công khám của tuyến trạm là đúng với quy định không ạ

 • cho em hỏi Thay băng vết thương có bắt buột nhập viện  điều trị ngoại trú mới được BH thanh toán không

 • Cho mình hỏi nếu bệnh viện mình không đăng ký khám bệnh vào ngày nghỉ ( Thứ 7, cn) thì có thể cho bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú ra viện vào ngày nghỉ hay không?

 • Tại sao tôi mổ Ngón tay cò súng mà không được hưởng bảo hiểm Y tế, vì bệnh viện trả lời không nằm trong danh mục bảo hiểm. Cho tôi hỏi phẫu thuật này có thể thuộc nhóm phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ/ xơ cứng khớp không

 • cho tôi hỏi về nghị định, quy định nào về việc sử dụng tiền công khám chữa bệnh tại tuyến huyện và tuyến xã trong thời điểm năm 2016 và 2017. Trân trọng cám ơn

 • Cho mình hỏi ”Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương” mã ”10.0934.0563
  ” giá trên TT37 là 1.681.000
   đồng bao gồm chi phí gây mê mà đơn vị mình chỉ thực hiện gây tê nhưng trên TT37 ko có giá gây tê thì thanh toán như thế nào ạ ?

 • cho em hỏi sâu khi mình nằm viện song nhưng do đi xin cấp thẻ BHYT nhưng do quá nhiều người nên em làm thẻ hơi chậm ạ nhưng sâu khi xuống thanh toán tiền viện phí để xuất viện nhưng mình mang thẻ đến chậm khoảng 10 phút nhưng bệnh viện nói là bên em phải nộp tiền viện phí vì nộp chậm thẻ BHYT ạ

 • Anh/Chị cho hỏi: Mã danh mục dùng chung, Mã thông tư 43-50, Mã thông tư 37 của Khám bệnh viện hạng III

 • cho e hỏi giá thu viện phí ở trạm y tế với bệnh nhân không có thẻ BHYT. thực hiện theo thông tư nào ? có thu theo thông tư 43 ko ???

 • Cho tôi hỏi theo thông tư 28/2014-tt-byt chỉ tiêu số 20 quy định về số ngày điều trị trung bình của một đợt nội trú, trong phần định nghĩa/khái niệm:” Ngày điều trị nội trú: là một ngày trong đó người bệnh được hưởng mọi chế độ điều trị nội trú, chăm sóc mà bệnh viện phải đảm bảo bao gồm: chẩn đoán, điều trị thuốc, chăm sóc, nghỉ ngơi….”. Vậy theo chỉ tiêu số 20 có nhất thiết phải đầy đủ các chế độ: chẩn đoán, điều trị thuốc, chăm sóc, nghỉ ngơi…mới thanh toán ngày giường nội trú. BH đã xuất toán ngày giường nội trú của chúng tôi vì không có “điều trị thuốc” như vậy có đúng không? Xin chân thành cảm ơn!

 • ad cho tôi hỏi: tôi muốn tìm mức thanh toán bảo hiểm đối với các thủ thuật chuyên ngành rhm, bv tuyến huyện loại 2 thì tìm ở đâu

 • Admin cho mình hỏi, các quy định về đơn giá được áp dụng trước TT37 này cho năm 2015 với? Tks.

 • Xin add thông tin chi phí các yếu tố cấu thành nên dịch vụ giá giường bệnh được không ạ ? Xin cảm ơn

 • Add cho mình hỏi ngày giường của bệnh nhân hưởng chế độ BH đang áp dụng theo cách tính của TT 27/2014, vậy ngày giường của bệnh nhân viện phí có tính theo cách trên không hay vẫn tính theo TT 04/2012, cảm ơn add.

 • Add cho mình hỏi bệnh nhân hưởng chế độ bh hiện đang tính ngày giường theo TT27/2014, vậy bệnh nhân viện phí có thay đổi cách tính ngày gường theo tt này ko hay vẫn tính ngày giường theo TT04/2012. Cảm ơn add!

 • Add cho mình hỏi bệnh nhân hưởng chế độ bh hiện đang tính ngày giường theo TT27/2014, vậy bệnh nhân viện phí có thay đổi cách tính ngày gường theo tt này ko hay vẫn tính ngày giường theo TT04/2012.

  • Add cho mình hỏi trạm yt tế xã có được điều trị nội trú cho bệnh nhân không

 • xin add cho hỏi nếu trong 1 ngày bệnh nhân chuyển 2 khoa điều trị thì ngày giường tính thế nào?

 • Cho em hỏi cách tính tiền giường : bệnh nhân nhập viện 15giờ 30 phút ngày 31 tháng 1và xuất viện 10 giờ ngày 3 tháng 2 ,vậy tính mấy ngày tiền giường ạ ? Trong thông tư 43 có : “Phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu VÀ phẫu thuật xương cánh tay” ; “Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN VÀ ngón tay cò súng” . Vậy bênh nhân bị song song 2 cái thì mới dùng phẫu thuật đó hay bệnh nhân chỉ bị một trong hai (gãy cổ giải phẫu hoặc gãy xương cánh tay) thì dùng loại phẫu thuật “Phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu VÀ phẫu thuật xương cánh tay” .Em đang ở bệnh viện tuyến tỉnh của TPHCM.Em rất thắc mắc về những điều nêu trên , rất mong nhận được câu trả lời từ các anh . Em cảm ơn rất nhiều .

 • Cho mình hỏi cách tính tiền giuong có phải ngay ra tru ngày vào cong 1 khong ,? Cám on nhiều a.

 • Cho em hỏi bn vào viện 15 gio 30phút ngay31 tháng1xuất viện10 gio ngày 3 tháng 2 thì tính tiền giuong may ngày a .bv em thuoc tuyến tỉnh. Còn về phau thuat cho em hỏi “phau thuat dequavain VÀ ngon tay  cò súng hoặc phau thuat KHX gãy co giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay ” thi khi nao co 2 bệnh song song mới làm được PT nêu trên hay chỉ một trong hai bệnh đó thì cũng sử dụng được tên phẫu thuật đã nêu trên.Em cảm ơn nhiều .Em ở bv chỉnh hình TpHCM

 • AD min cho hỏi tiến công khám của các xã có đưởng hết không ? vì tuyến xã chứa tự thu tri nên nếu bệnh viện cắt 80%  thì có đúng không ạ ? 

 • Cho tôi hỏi kinh phí cho kiểm soát nhiểm khuân đã tính vào giá viện phí  là 25%- 30% giá viện phí mới có phải không có thể cho tôi biết theo văn bản nào xin cảm ơn

  • author

   Theo Vụ KH-TC của Bộ Y tế, phí xử lý rác thải và Vệ sinh môi trường đã được tính vào giá dịch vụ

 • Cho mình hỏi. chức năng của Phòng khám cấp cứu có giường lưu bệnh nhân không? Nếu bệnh nhân đang theo dỏi tại Phòng Khám cấp cứu trên 4 gời thì có được thanh toán ngày giường điều trị không? theo thông tư nào. ai biết giúp mình với