Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 04/12/2017 về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Quyết định số 5450 ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

>> QD SO 5450 VV THANH LAP DOAN KT DANH GIA MUC CL PXN

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

Số:  5450 /QĐ – BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (Phụ lục).

Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm tại các bệnh viện được phân công (Phụ lục) theo nội dung Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Kết quả đánh giá là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm phục vụ cho việc liên thông công nhận kết quả xét nghiệm.

Thời gian tiến hành trong tháng 12/2017, Trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch đánh giá, thông báo cho các Bệnh viện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Điều 3. Kinh phí phục vụ cho Đoàn kiểm tra được lấy từ Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, các Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như­ Điều 5;

– Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);

– VPCP (để b/c);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);

– Cục Quân Y (để phối hợp);

– Sở Y tế TP. HN, TP. HCM, Quảng Ninh;

– Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;

– L­ưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 Đã ký

 

 

Nguyễn Viết Tiến

 

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments