Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học

Ban hành kèm theo Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 25/12/2013 của Bộ Y tế

Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 25/12/2013 của Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học”

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments