Quyết định số 3216/QĐ-BYT ngày 23/5/2018 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

Quyết định số 3216/QĐ-BYT ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

>> Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

>> QĐ ban hành Hướng dẫn CĐ ĐT &DP bệnh lao

Download

0 comments