Thư viện Quy trình kỹ thuật khám, bệnh chữa bệnh

Thư viện các Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp

Quyết định số 654 /QĐ-BYT ngày 24 tháng 02 năm 2014 Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp”

0 comments

Quyết định 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

1 comment

Quyết định 2831/QĐ-BYT ngày 04/7/2019 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Quyết định 2831/QĐ-BYT ngày 04/7/2019 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

0 comments

Quyết định số 6769 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

Quyết định số 6769 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

0 comments

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

0 comments

Quyết định 140/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 ban hành Danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông tư 37/2018/TT-BYT

Quyết định 140/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 ban hành Danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông tư 37/2018/TT-BYT

0 comments

Quyết định số 5344/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 về việc ban hành tài liệu 200 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Ngày 28/11/2017 Bộ Y tế ra Quyết định số 5344/QĐ-BYT ban hành tài liệu 200 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

2 comments

Quyết định 3449/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình-thẩm mỹ

Quyết định 3449/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình-thẩm mỹ

0 comments

Quyết định 3448/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu

Quyết định 3448/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu

1 comment

Quyết định số 4790/QĐ-BYT của ngày 25/10/2017 về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu

Quyết định số 4790/QĐ-BYT của ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu

1 comment

Quyết định sô 7708/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật Nội soi

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình Phẫu thuật nội soi, bao gồm 198 quy trình kỹ thuật.

1 comment

Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.

Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.

5 comments

Cẩm nang Hướng dẫn kỹ thuật lọc màng bụng

Quyết định số 4154/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật lọc màng bụng

4 comments

Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 7/9/2016 ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa ban hành kèm theo Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 7/9/2016

0 comments

Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn của 26 bệnh thường gặp

Ban hành kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

19 comments

Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

0 comments

Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực

Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực

0 comments

Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 19/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá

Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 19/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá

0 comments

Quyết định số 4419/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu

Quyết định số 4419/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu

0 comments

Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh

Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh

0 comments

Quyết định số 4420/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật

Quyết định số 4420/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật

0 comments

Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống

Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống

0 comments

Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình

Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình

1 comment

Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét nghiệm

Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 Ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét nghiệm

0 comments

Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam

3 comments

Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ Y tế Ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ Y tế Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

0 comments

Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn tiêm an toàn

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu

Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng

Ban hành kèm theo Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa

Ban hành kèm theo Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi

Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong – Da liễu

Ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử

Ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng

Ban hành kèm theo Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế

5 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

Ban hành Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học

Ban hành kèm theo Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 25/12/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân

Ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-BYT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học

Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế

15 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu

Ban hành kèm theo Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 09/09/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Ban hành kèm thao Quyết định số 3027/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế

2 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa

Ban hành kèm theo Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản

Ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/04/2013 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi

Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/08/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch

Ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế

0 comments

62 comments

 • Cho em hỏi quyết định danh mục kỹ thuật ban hành mới nhất của chuyên nghành nhãn khoa không ạ

 • Tôi xin nội dung Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật nội soi (Quyết định số 7708/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế)

  • Bạn gửi mail cho tôi để tôi gửi cho bạn nhé (nhankyanh@yahoo.com)

 • Cho e hỏi còn một số quy trình công việc nữa Bộ có ban hành kg ah

 • Tôi đồng ý với ý kiến của huong pham,Bộ rất nhiều công việc,và các quy trình đã đăng trên rất cụ thể va thiết thực,rất hữu ích cho cán bộ y tế,nhưng tôi nhận thấy còn ít các quy trình chuyên cho điều dưỡng,Vậy tôi xin đề nghị Bộ có thêm những quy trình diều dưỡng để thống nhất và cũng là hướng dẫn cho các cơ sở y tế,diều dưỡng viên trong quá trình công tác,hoạt động chuyên môn.XIn cảm ơn.

 • Cho xin cái hướng dẫn cụ thể từng DVKT có trong QĐ 654/QĐ-BYT 24/02/2014

 • anh chị nào có các quy trinhf hướng dẫn quản lý điều dưỡng không? cho e xin với

 • cho mình xin hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1& 2 five word. cám ơn nhiều nhé!

 • Ad ơi, đăng quy trình điều dưỡng cho tụi em tham khảo với ạ. CHúng em rất cần. Thanks!

 • bộ y tế ban hành các quy trình khám chữa bệnh đã tạo nhiều thuận lọi cho cán bộ y tế trong thực hành khám chữa bệnh.đề nghị bộ ban hành thêm các quy trình kỹ thuật về điều dưỡng để thống nhất chung cho toàn quốc. tạo điều kiện thuận lợi cho điều dưỡng trong quá trình công tác.

 • add cho em hỏi có tài liệu nào về hướng dẫn quy trình kỹ thuật Điều dưỡng không ạ.

 • cho mình xin các quy trình chuẩn gây mê hồi sức của bộ y tế với ạ

  • xin cho minh xin cac qui trinh chuan gay me hoi suc voi: buou co, amidal, cot song…..cam on rat nhieu..

  • tại sao không có quy trình kỹ thuật điều dưỡng ạ! cho mình xin với cảm ơn rất nhiều

 • Cho tôi hỏi sao không tìm thấy qui trình của khoa cơ xương khớp? Nếu tìm thì tìm ở đâu

 • dạ, cho em hỏi sao em không thấy quy trình cơ xương khớp nhỉ, đặc biệt là quy trình tiêm khớp vậy???

 • cho mình xin 1 số ảnh phân loại chất thải với ạ. ảnh tải trên các trang mạng k được rõ nét

 • Cho tôi xin quy trình kỹ thuật chuyên ngành vi sinh ban hành kèm quyết định 6769/ QĐ-BYT ngày 08/11/2018

 • cho e xin Hướng dẫn chẩn đoán & điều trị COPD ban hành kèm theo QQD 3874?QĐ-BYT ngày 26/6/2018 mới ạ

 • Em đang tìm các qui trình kỹ thuật khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Thăm dò chức năng nhưng mà không thấy. Rất mong sự quan tâm của quí cấp trên !

 • Danh mục kỹ thuật theo TT43/50/21 thiếu danh mục: phẫu thuật nội soi cắt nang niệu rốn

 • Cho em xin tài liệu quy trình, kỹ thuật điều dưỡng đi quý anh/chị ơi. Cảm ơn nhiều.

 • Tôi xin phép hỏi: Đối với những quy trình hoặc phác đồ của Bộ Y tế chưa được cập nhật theo các chứng cứ nghiên cứu mới thì bệnh viện có quyền cập nhật mới không? Nếu có, nhờ quản trị cho xin văn bản quy định. Xin cảm ơn rất nhiều.

  • author

   Những phác đồ, quy trình kỹ thuật bệnh viện, hướng dẫn sử dụng thuốc mà Bộ Y tế chưa ban hành bệnh viện có quyền và trách nhiệm biên soạn và phê duyệt bởi Hội đồng chuyên môn của bệnh viện, ghi rõ nguồn và tài liệu tham khảo.

 • add cho e hỏi có tài liệu nào về quy trình ghi điện não đồ và điện cơ ko ạ?

 • không thấy quy trình cắt hẹp bao quy đầu, tắc ruột, cắt túi thừa Meckel (mổ mở)

 • Cho mình hỏi có qui trình kỹ thuật điều dưỡng không? tìm ở phần nào vậy. cảm ơn nhiều

 • Anh chị đăng lên cổng 05 Quy trình ký ngày 21/12/2017 em Dowload với ạ. Em cảm ơn

 • Theo thông tư 37/2015/ttlt-byt-btc. Muc C. Y HOC DAN TOC-PHCNCó danh mục kỹ thuật BÓ THUỐC nhưng chưa có Quy trình kỹ thuật, đề nghị cục kcb bổ sung, để thuận lợi cho việc thưc hiện và giám định của BHYT. Xin cám ơn.

 • Xin cho ban Quy trình kỹ thuật cơ xương khớp ban hành kèm Quyết định số 654/QĐ-BYT, ngày 24/02/2014

 •  Cho xin Quyết định số 654/QĐ-BYT ngày 24/02/2014, hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp

 • Đề nghị cục khám chữa bệnh, vụ y dược học cổ truyền bổ sung ” Quy trình bó thuốc” . Để thuận lợi trong việc triển khai, giám định thanh toán bảo hiểm. 

 • Cho em hỏi có ai biết bé nhi nhập viện điều trị nội trú, có quy định bao nhiêu tuổi phải đo huyết áp thường quy không ạ!