Quy chế bệnh viện 1895

Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế, nhằm tăng cường pháp lý công tác quản lý Bệnh viện, cụ thể hoá chức năng nhiệm vụ, chức danh công tác và quy chế quản lý chuyên môn kỹ thuật.

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1972 Bộ Y tế ban hành “Tổ chức, chức trách, chế độ công tác bệnh viện” hướng dẫn về tổ chức, chức trách, chế độ chuyên môn công tác bệnh viện, để các Bệnh viện nghiên cứu có giường bệnh, gọi chung là Bệnh viện áp dụng; tiếp theo năm 1988, Bộ Y tế có quyết định 266/QĐ ngày 1 tháng 4 năm 1988 bổ sung; “Chế độ chuyên môn công tác Bệnh viện” những tài liệu này đã là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của hệ hống Bệnh viện trong nhiều năm qua.
Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, của Nhà nước để phù hợp với cơ chế kinh tế mới trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; yêu cầu cấp bách là phải tăng cường công tác quản lý Bệnh viện, phải cụ thể hoá chức năng nhiệm vụ, chức danh công tác và chế quản lý chuyên môn kỹ thuật.
“Quy chế Bệnh viện” gồm 5 phần, có 153 quy chế và quy định:

Phần 1: Quy chế tổ chức Bệnh viện (14)
Bao gồm những nhiệm vụ chung của Bệnh viện, các hạng Bệnh viện: hạng I, hạng II và hạng III thuộc các Bệnh viện đa khoa hay Bệnh viện chuyên khoa; những cơ cấu về tổ chức bao gồm giám đốc, các phòng, các khoa, các hội đồng tư vấn trong Bệnh viện. Qua cơ cấu tổ chức Bệnh viện, cho phép đánh giá khả năng hoạt động, trình độ chuyên môn kỹ thuật và công tác quản lý Bệnh viện.

Phần 2: Quy chế nhiệm vụ quyền hạn chức trách cá nhân (76)
Quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh công tác; Giám đốc, phó giám đốc, các hội đồng, các trưởng phòng, các trưởng khoa lâm sàng, cận lâm sàng và những chức danh phục vụ khác trong hệ thống tổ chức Bệnh viện.

Phần 3: Quy chế quản lý Bệnh viện (21)
Bao gồm những quy chế thuộc lĩnh vực quản lý như kế hoạch, thông tin, báo cáo, họp lưu trữ hồ sơ bệnh án và quy chế quản lý tài chính trong Bệnh viện… Trong đó có 4 quy định:
– Quy định về Y đức.
– Quy định về Quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh và gia đình người bệnh đối với Bệnh viện.
– Quy định Hội đồng thuốc và điều trị
– Quy định Hội đồng người bệnh.

Phần 4: Quy chế chuyên môn (14)
Nhằm đảm bảo những nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn điều trị, chất lượng điều trị người bệnh, trong đó đặc biết chú ý đến việc cấp cứu người bệnh tại các khoa điều trị và cấp cứu ngoài Bệnh viện.

NỘI DUNG QUY CHẾ BỆNH VIỆN

PHẦN I: QUY CHẾ TỔ CHỨC BỆNH VIỆN
1. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BỆNH VIỆN
2. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I
3. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG II
4. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG III
5. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA HẠNG I
6. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA HẠNG II
7. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA HẠNG III
8. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
9. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG)
10. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
11. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ
12. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
13. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
14. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHẦN II: QUY CHẾ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CHỨC TRÁCH CÁ NHÂN
1. GIÁM ĐỐC
2. PHÓ GIÁM ĐỐC
3. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
4. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
5. TRƯỞNG PHÒNG Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG)
6. TRƯỞNG PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
7. TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ-THIẾT BỊ Y TẾ
8. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
9. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
10. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
11. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA
12. TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG
13. TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH
14. TRƯỞNG KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
15. TRƯỞNG KHOA NỘI
16. TRƯỞNG KHOA NỘI TIM MẠCH
17. TRƯỞNG KHOA NỘI TIÊU HOÁ
18. TRƯỞNG KHOA NỘI CƠ - XƯƠNG - KHỚP
19. TRƯỞNG KHOA NỘI THẬN - TIẾT NIỆU
20. TRƯỞNG KHOA NỘI TIẾT
21. TRƯỞNG KHOA DỊ ỨNG
22. TRƯỞNG KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG
23. TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
24. TRƯỞNG KHOA LAO
25. TRƯỞNG KHOA DA LIỄU
26. TRƯỞNG KHOA THẦN KINH
27. TRƯỞNG KHOA TÂM THẦN
28. TRƯỞNG KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
29. TRƯỞNG KHOA NHI
30. TRƯỞNG KHOA NGOẠI
31. TRƯỞNG KHOA KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC
32. TRƯỞNG KHOA PHỤ SẢN
33. TRƯỞNG KHOA TAI - MŨI - HỌNG
34. TRƯỞNG KHOA RĂNG – HÀM - MẶT
35. TRƯỞNG KHOA MẮT
36. TRƯỞNG KHOA VẬT LÍ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
37. TRƯỞNG KHOA Y HỌC HẠT NHÂN
38. TRƯỞNG KHOA UNG BƯỚU (ĐIỀU TRỊ TIA XẠ)
39.TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
40. TRƯỞNG KHOA HUYẾT HỌC
41. TRƯỞNG KHOA HOÁ SINH
42. TRƯỞNG KHOA VI SINH
43. TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
44. TRƯỞNG KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG
45. TRƯỞNG KHOA GIẢI PHẪU BỆNH
46. THƯỞNG KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN
47. TRƯỞNG KHOA DƯỢC
48. TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG
49. TRƯỞNG BUỒNG ĐỠ ĐẺ
50. BÁC SĨ KHOA KHÁM BỆNH
51. BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ
52. BÁC SĨ KHOA NGOẠI
53. BÁC SĨ GÂY MÊ HỒI SỨC
54. BÁC SĨ SẢN PHỤ
55. BÁC SĨ VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
56. BÁC SĨ XÉT NGHIỆM
57. BÁC SĨ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
58. BÁC SĨ GIẢI PHẪU BỆNH
59. DƯỢC SĨ PHỤ TRÁCH KHO CẤP PHÁT
60. DƯỢC SĨ PHA CHẾ THUỐC
61. BÁC SĨ DINH DƯỠNG
62. Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG) TRƯỞNG KHOA, NỮ HỘ SINH TRƯỞNG KHOA
63. Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC
64. Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG) HÀNH CHÍNH KHOA
65. Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG)CHĂM SÓC
66. Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG) KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC
67. NỮ HỘ SINH
68. KĨ THUẬT VIÊN TRƯỞNG KHOA
69. KĨ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM
70. KĨ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
71. KĨ THUẬT VIÊN VẬT LÍ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
72. HỘ LÝ CHUNG
73. Y CÔNG
74. THỦ KHO
75. LÁI XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG
76. VIÊN CHỨC NHÀ ĐẠI THỂ
PHẦN III: QUY CHẾ QUẢN LÍ BỆNH VIỆN
1. QUY CHẾ KẾ HOẠCH
2. QUY CHẾ QUẢN LÍ BIỂU MẪU VÀ SỔ GHI CHÉP THÔNG TIN Y TẾ
3. QUY CHẾ THÔNG TIN, BÁO CÁO
4. QUY CHẾ HỌP
5. QUY CHẾ LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN
6. QUY CHẾ QUẢN LÍ LAO ĐỘNG
7. QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC
8. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN
9. QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
10. QUY ĐỊNH HỘ ĐỒNG NGƯỜI BỆNH
11. QUY CHẾ TRANG PHỤC Y TẾ
12. QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG BỆNH VIỆN
13. QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ, THIẾT Bị Y TẾ
14. QUY CHẾ SỬA CHỮA, XÂY DỰNG BỆNH VIỆN
15. QUY CHẾ CHỈ ĐẠO TUYẾN
16. QUY CHẾ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY TẠI BỆNH VIỆN
17. QUY CHẾ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
18. QUY CHẾ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ
19. QUY CHẾ QUAN HỆ CÔNG TÁC TRONG BỆNH VIỆN
20. QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM TRA
21. QUY CHẾ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT TRONG BỆNH VIỆN
PHẦN IV: QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
1. QUY CHẾ THƯỜNG TRỰC
2. QUY CHẾ CẤP CỨU
3. QUY CHẾ CHẨN ĐOÁN BỆNH, LÀM HỒ SƠ BỆNH ÁN VÀ KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ
4. QUY CHẾ VÀO VIỆN, CHUYẾN KHOA, CHUYỂN VIỆN, RA VIỆN
5. QUY CHẾ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
6. QUY CHẾ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU
7. QUY CHẾ HỘI CHẨN
8. QUY CHẾ SỬ DỤNG THUỐC
9. QUY CHẾ CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN
10. QUY CHẾ QUẢN LÍ BUỒNG BỆNH, BUỒNG THỦ THUẬT
11. QUY CHẾ CHỐNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN
12. QUY CHẾ CÔNG TÁC XỬ LÍ CHẤT THẢI
13. QUY CHẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN
14. QUY CHẾ GIẢI QUYẾT NGƯỜI BỆNH TỬ VONG
PHẦN V: QUY CHẾ CÔNG TÁC MỘT SỐ KHOA
1. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA KHÁM BỆNH
2. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
3. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NỘI
4. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NHI
5. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
6. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA THẦN KINH
7. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA TÂM THẦN
8. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA TRUYỀN NHIỄM
9. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA LAO
10. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
11. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NGOẠI
12. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC
13. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA PHỤ - SẢN
14. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA RĂNG – HÀM- MẶT
15. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA TAI-MŨI-HỌNG
16. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA MẮT
17. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA XÉT NGHIỆM
18. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG
19. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NỘI SOI
20. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
21. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA Y HỌC HẠT NHÂN
22. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA UNG BƯỚU (ĐIỀU TRỊ TIA XẠ)
23. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA THUYỀN MÁU
24. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA LỌC MÁU
25. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN
26. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA GIẢI PHẪU BỆNH
27. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DƯỢC
28. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DINH DƯỠNG
BAN BIÊN SOẠN QUY CHẾ BỆNH VIỆN
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA BIÊN SOẠN “QUY CHẾ BỆNH VIỆN”

Ý kiến góp ý sửa đổi Quy chế Bệnh viện có thể thảo luận trực tiếp tại đây hoặc xin gửi về qlbv.vn@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn !

Download

CÙNG DANH MỤC

7 comments

  • Bộ cho em xin hỏi? Tại Bệnh viện em được phê duyệt xét nghiệm T3,T4, Bviện mổ được Bướu cổ nhưng bệnh viện không có máy làm xét nghiệm này, có hợp đồng với 1Bệnh viện khác làm T3T4 vậy có được thanh toán BHYT cho người bệnh không. Trân trọng cảm ơn.

  • Cho e hỏi, khi bệnh nhân chuyển viện thì ngoài giấy chuyển tuyến ra, BV có cung cấp giấy ra viện không? E cám ơn nhiều!

  • Cho mình hỏi :vợ tôi ở nhà bị chấn thương gãy xương ngón út của bàn chân trái. Khi đi khám bệnh viện đa khoa tỉnh và đã cho nhập viện, nhưng vợ tôi không muốn bó bột nên sin về nhà bó thuốc nam. Nhưng khi ra viện thì có hai giấy xác nhận -một giấy ra viện ghi có một ngày điều trị tại bệnh viện -một giấy xác nhận của bác sỹ cho vợ tôi được nghỉ dưỡng thương và hướng bảo hiểm là bảy ngày. Xin được hỏi bảo hiểm căn cứ theo giấy xác nhận nào để được thanh toán. 

  • Cho mình hỏi trong quy chế có quy định Nữ hộ sinh đc khâu hay không đc khâu tầng sinh môn ? Xin cảm ơn!

  • Bệnh án sử dung cho khoa cấp cứu hiện tại chưa có qui định. Các bệnh án nội khoa, ngoại khoa… sử dụng cho nội trú. Bệnh án ngoại trú: điều trị ngoại trú. Xin BYT bổ sung cho Cấp cứu.