Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh năm 2015

(Ban hành kèm theo Nghị quyết họp Đảng ủy – Lãnh đạo Cục
Quản lý Khám, chữa bệnh ngày 19/10/2015)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết họp Đảng ủy – Lãnh đạo Cục
Quản lý Khám, chữa bệnh ngày 19/10/2015)

I. Vị trí việc làm dự kiến
1. Chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh: 01 người;
2. Chuyên viên Phòng Phục hồi chức năng – Giám định: 01 người;
3. Chuyên viên Phòng Điều dưỡng – Tiết chế: 01 người.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm
1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
2. Đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
5. Văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm công tác:
a) Đối với vị trí chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh và chuyên viên Phòng Phục hồi chức năng – Giám định: Tốt nghiệp đại học Y khoa (bằng bác sỹ). Có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tin học văn phòng.
b) Đối với vị trí chuyên viên Phòng Điều dưỡng – Tiết chế: Tốt nghiệp Đại học Điều dưỡng (Cử nhân điều dưỡng). Có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tin học văn phòng.
6. Kinh nghiệm công tác
Hiện đang là công chức, viên chức trong hệ thống y tế; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đại học trong lĩnh vực khám, chữa bệnh hoặc quản lý khám, chữa bệnh (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn).
7. Các tiêu chuẩn ưu tiên
– Tốt nghiệp trên đại học;
– Đã là cán bộ quản lý trong lĩnh vực y tế;
– Đáp ứng được các quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
III. Hồ sơ dự tuyển
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
4. Bản sao giấy khai sinh;
5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
6. Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
8. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
9. Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại trực tiếp liên lạc.
IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 707, tầng 7, nhà B). Điện thoại: 04-62733082.
2. Thời gian: từ ngày 20/10/2015 đến hết ngày 30/11/2015 (Sáng từ 8h – 11h30, chiều từ 13h30 – 16h30).

0 comments