Tài liệu truyền thông PC Kháng thuốc năm 2020

Ngày 25/11/2020 tại Trường Đại học Y Hà Nội , tham gia vào Tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc, Bộ Y tế ( BYT) cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) cùng các đối tác như Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) và […]

Ngày 25/11/2020 tại Trường Đại học Y Hà Nội , tham gia vào Tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc, Bộ Y tế ( BYT) cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) cùng các đối tác như Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp  của Liên Hợp Quốc cùng nhau cam kết phối hợp, chấm dứt việc sử dụng kháng sinh sai và lạm dụng kháng sinh từ các bệnh viện, khu chăn nuôi và tại các hộ gia đình.

1.Giấy mời tham dự Lễ mit tinh Hưởng ứng tuần lễ QG PC Kháng thuốc

2. Thông cáo Báo chí Lễ mitinh hưởng ứng Tuần lễ QG phòng chống kháng thuốc

3. Bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Lễ mít tinh

4.. Báo cáo 5 năm thực hiện KHHĐ QG về phòng chống kháng thuốc

5.Link video truyền thông

https://worldhealthorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/atran_who_int/EUFv9qSc3vVGtGERk331GtQBjUQQefoiaTnkraIBXQ5jAg?e=eZA2ch

6. Kế hoạch triển khai truyền thông phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018-2020.

(tiếp tục cập nhật)

0 comments