Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hoá học/dioxin giai đoạn 2018 – 2021

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ban hành nhằm hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hiện dự án, hệ thống hóa các văn bản, biểu mẫu, quy định để triển khai các hoạt động thuận lợi, thống nhất và hiệu quả. Sổ tay đã cập nhật, bổ sung các nội dung […]

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ban hành nhằm hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hiện dự án, hệ thống hóa các văn bản, biểu mẫu, quy định để triển khai các hoạt động thuận lợi, thống nhất và hiệu quả.

Sổ tay đã cập nhật, bổ sung các nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phục vụ dự án ngày càng tốt hơn, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ/ngành. Sổ tay sẽ hướng dẫn chi tiết lập kế hoạch, tài liệu tập huấn quy trình lập kế hoạch hoạt động quý/năm và điều chỉnh kế hoạch hoạt động; hướng dẫn công tác kế toán, biểu mẫu báo cáo.

Chúng tôi hy vọng rằng Sổ tay sẽ đáp ứng yêu cầu của các đơn vị thực hiện dự án và góp phần tích cực triển khai hoạt động. Tổ biên soạn của Ban Quản lý dự án đã có nhiều cố gắng để hoàn chỉnh nội dung Sổ tay, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những sai sót, do đó rất mong nhận được sự góp ý của các đơn vị thực hiện, các tổ chức, cá nhân để Sổ tay ngày càng được hoàn thiện hơn.

Download tài liệu ở đây:

0 comments