Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5091/QĐ-BYT ngày 07/12/2020 về quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Down Quyết định tại đây:

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5091/QĐ-BYT ngày 07/12/2020 về quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Một lớp tập huấn về QĐ 5091/QĐ-BYT tại TP Hồ Chí Minh

Down Quyết định tại đây:

0 comments