Quy chế kiểm tra và bảng điểm đánh giá công tác giám định pháp y tâm thần, công tác tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Down tài liệu tại đây:

Lớp tập huấn Quyết định 5092/QĐ-BYT ngày 07/12/2020 tại TP Hồ Chí Minh

Down tài liệu tại đây:

0 comments