Góp ý sửa đổi, bổ sung Quyết định 1313/QĐ-BYT về Hướng dẫn Quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh

Công văn và Bộ câu hỏi góp ý, sửa đỏi Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện.

1. Công văn Gop y Quyet dinh 1313

5. Các cách sử dụng Bộ câu hỏi góp ý, sửa đổi Quyet dinh 1313/QĐ-BYT

5.1. Cách 1: Truy cập theo đường dẫn https://forms.gle/syDLHemgLStSasvt8

5.2. Cách 2: Nhập trực tiếp thông tin theo các nội dung dưới đây

0 comments