Công văn số 1418/KCB-PHCN&GĐ về việc góp ý Dự thảo dự án chăm sóc sức khỏe và PHCN đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2017-2020

Ngày 27/3/2017, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1087/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW của Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn  2017-2020. Trong đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, được Bộ trưởng giao làm đầu mối phối hợp với các Vụ/Cục và đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động  “Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học”.

Thực hiện Quyết định nêu trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Dự án:  “Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2017-2020”.

>> Công văn xin góp ý kiến cua các Vụ.Cục.Đơn vị-2017-1418-1

>> 1. Dự án xin ý kiến các Vu.Cục, đơn vị BYT

Để hoàn thiện dự thảo dự án nêu trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xin gửi dự thảo Dự án đến các Vụ/Cục/Đơn vị (bản dự thảo đính kèm công văn và được đăng tải trên webside: http//kcb.vn). Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kính đề nghị các Vụ/Cục/Đơn vị  tham gia góp ý cho bản dự thảo Dự án. Những ý kiến góp ý của các Vụ/Cục/Đơn vị xin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 10/10/2017 và gửi về email: nghi_tranngoc@yahoo.com để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Trần Ngọc Nghị, Phó trưởng Phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, số điện thoại (02462732102; 0913066596).

Trân trọng cảm ơn./.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments