Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Quản lý Khám, […]

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế công
nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2020 của Cục Quản lý khám, chữa
bệnh.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ
thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh của ông (bà).
Đề nghị ông (bà) đến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để hoàn thiện hồ sơ
dự tuyển theo quy định.

0 comments