Bộ Tài liệu đánh giá 37 Tiêu chí bệnh viện an toàn

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3492/QĐ-BYT ngày 08/8/2020 thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Dưới đây là các tài liệu kiểm tra: Công điện 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 Công điện 1212/CĐ -BYT ngày 03/8/2020 Công điện 1263/CĐ-BYT ngày 11/8/2020 Phòng Quản lý Chất lượng &CĐT Cục QLKCB

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3492/QĐ-BYT ngày 08/8/2020 thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Dưới đây là các tài liệu kiểm tra:

Kiểm tra BV an toàn tại BV ĐK Tỉnh Hà Nam

Công điện 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020

Công điện 1212/CĐ -BYT ngày 03/8/2020

Công điện 1263/CĐ-BYT ngày 11/8/2020

Phòng Quản lý Chất lượng &CĐT Cục QLKCB

0 comments