Quyết định số 4466 ngày 28/10/2020 về việc ban hành “Danh mục chuyển đổi mã Danh mục kỹ thuật tương đương sang mã Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM”

Quyết định số 4466 ngày 28/10/2020 về việc ban hành “Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM”

Quyết định số 4466 ngày 28/10/2020 về việc ban hành “Danh mục chuyển đổi mã Danh mục kỹ thuật tương đương sang mã Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM”

Phụ lục 3: Danh mục chuyển đổi mã Danh mục kỹ thuật tương đương sang mã Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM” ban hành kèm theo Quyết định 4660/QĐ-BYT ngày 28/10/2020

Chú ý:

  • Danh mục này áp dụng cho 3 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ninh, Cần Thơ.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments