Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-K2ĐT ngày 25/10/2014 của Bộ Y tế

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Nghị Quyết 46-NQ/TW của Bộ chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” đã nêu “nghề y là một nghề đặc biệt, vì vậy cần được đào tạo và sử dụng một cách đặc biệt”. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng cũng nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có sức mạnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển”.

Đào tạo nguồn nhân lực y tế là một trong bảy nhiệm vụ cơ bản của bệnh viện. Để tăng cường chất lượng hoạt động đào tạo, Bộ Y tế đã cho phép thành lập các trung tâm đào tạo tại các bệnh viện mục tiêu với nhiệm vụ, mục đích xây dựng nguồn nhân lực y tế đảm bảo đủ về số lượng và cao về chất lượng đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và tình hình bệnh tật ngày càng phức tạp hiện nay.

Ngày 28 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã ký ban hành thông tư số 07/2008/ TT- BYT về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế. Thông tư quy định về công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế; quy định về chương trình, tài liệu dạy học và công tác quản lý đào tạo liên tục trong ngành y tế.
Theo thông tư này, tất cả các cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Thời gian được đào tạo mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm, cán bộ y tế phải tham gia học tập và tích lũy đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề. Thủ trưởng đơn vị y tế có trách nhiệm xem xét cho phép tiếp tục công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn với những người không tích lũy đủ thời gian học tập trong 5 năm công tác. Các cán bộ đang hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ, cán bộ tham dự các lớp đào tạo có chứng chỉ, các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước theo quy định của Bộ Nội vụ, tham dự các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ/ ngành, cán bộ tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế có báo cáo, có đăng báo được Thủ trưởng đơn vị xem xét và quy đổi vào thời gian học tập liên tục.

Thực hiện Luật Khám bệnh, Chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 quy định tại điều 18 chương III mục 1 về điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam và điều 29 chương III mục 2 quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế đã trở nên cấp thiết.

Để thực hiện nhiệm vụ này quản lý đào tạo là vấn đề cần được quan tâm. Đây là lý do để chương trình quản láy đào tạo được biên soạn

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments