Chương trình đào tạo chăm sóc người bệnh toàn diện

Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-K2ĐT ngày 27/09/2013 của Bộ Y tế

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Cụm từ “Chăm sóc toàn diện” xuất hiện từ năm 1993 tại Quyết định số 526/QĐ-BYT quy định về chế độ trách nhiệm của y tá trong chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Sau đó cum từ trên được nhắc lại nhiều lần trong các văn bản của Bội Y tế. Đó là: Thông tư 11/TT-BYT năm 1996 hướng dẫn thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện và củng cố hệ thống y tá trưởng; Quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện trong Quy chế bệnh viện tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT; Chỉ thị 05/2003/CT-BYT về tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện; và Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Đăc biệt, Thông tư 07/2011/TT-BYT đã chỉ rõ Thông tư này thay thế tất các các quy chế liên quan đến công tác điều dưỡng, hộ sinh, chăm sóc người bệnh toàn diện được quy định trong quy chế bệnh viện năm 1997.

Để tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong các bệnh viện, Bộ Y tế, được sự hỗ trợ của JICA đã xây dựng “Chương trình đào tạo chăm sóc người bệnh toàn diện” nhằm bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người hành nghề trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về chăm sóc người bệnh toàn diện. Nội dung chương trình được xây dựng trên cơ sở những nhiệm vụ chăm sóc người bệnh theo quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BYT nói trên với 8 chủ đề, bao gồm: Tổng quan về công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BYT về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; Kế hoạch tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/2011/TT-BYT của bệnh viện/khoa; Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng và giao tiếp, ứng xử trong chăm sóc người bệnh; Tổ chức phân cấp chăm sóc và hỗ trợ, chăm sóc vệ sinh cá nhân, vận động cho người bệnh; Tổ chức chăm sóc phục hồi chức năng phòng ngừa biến chứng; Tổ chức ghi phiếu theo dõi, chăm sóc người bệnh và bình phiếu chăm sóc; và Tổ chức tư vấn-giáo dục sức khỏe.
Tổng số thời gian đào tạo toàn khóa là 24 tiết, các đơn vị đào tạo có thể tổ chức học tập trung 3 ngày hoặc chia làm 6 buổi học, mỗi buổi học 4 tiết, mỗi tiết 50 phút. Đối tượng đào tạo là toàn thể cán bộ, nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Những học viên tham dự đầy đủ và đạt được các yêu cầu của Chương trình đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình đào tạo liên tục chăm sóc người bệnh toàn diện cho cán bộ, nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người có giấy chứng nhận sẽ được tính vào thời gian đào tạo liên tục theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008.

Bộ Y tế ban hành chương trình này mong muốn sẽ được thực hiện rộng rãi ở các bệnh viện và các trung tâm đào tạo y tế trong toàn quốc. Chương trình được biên soạn lần đầu nên không tránh được thiếu sót. Bộ Y tế mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các thày cô giáo và học viên để Chương trình đào tạo được hoàn chỉnh hơn cho lần xuất bản sau.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn JICA hỗ trợ tài chính và cử các chuyên gia Nhật Bản phối hợp với các chuyên gia của Việt nam soạn thảo chương trình đào tạo này.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments