Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

>> Thông tư sô 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT
>> Phụ lục Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung ban hành 2015

BỘ Y TẾ

Số: 41/2015/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16  tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là người hành nghề), bao gồm:
a) Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề);
b) Xác nhận quá trình thực hành;
c) Tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh;
d) Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
đ) Tổ chức việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
“ Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Đối với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y, người hành nghề và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“ Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là thời gian người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục sau khi được cấp văn bằng chuyên môn (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng bao gồm cả thời gian thử việc được ghi trong Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả thời gian học định hướng chuyên khoa hoặc sau đại học (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) theo đúng chuyên khoa mà người đó đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
2. Thời gian khám bệnh, chữa bệnh để làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách khoa, phòng, bộ phận chuyên môn (sau đây gọi tắt là khoa) là thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày người đó được cấp văn bằng chuyên môn (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng) đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách khoa, bao gồm cả thời gian học định hướng chuyên khoa hoặc sau đại học (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) theo đúng chuyên khoa mà người đó được phân công, bổ nhiệm.
3. Thời gian làm việc: người hành nghề được đăng ký thời gian làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh toàn thời gian hoặc một phần thời gian nhưng phải theo quy định của pháp luật về lao động.
a) Người làm việc toàn thời gian là người làm việc liên tục ít nhất 8 giờ/ngày trong thời gian hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký hoặc người làm việc đầy đủ thời gian mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động có thời gian ít hơn 8 giờ/ngày. Ví dụ:
– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký thời gian hoạt động là 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần thì người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện phải là người làm việc liên tục ít nhất 8 giờ/ngày phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.
– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký thời gian hoạt động 09h00 – 16h00 và 07 ngày/tuần thì người làm việc toàn thời gian tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải là người làm việc đầy đủ thời gian mà cơ sở đăng ký hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.
b) Người làm việc một phần thời gian là người đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không đủ thời gian quy định tại Điểm a Khoản này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 như sau:
“2. Ngoài việc áp dụng Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 87/2011/NĐ-CP và Thông tư này, người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn phải thực hiện các quy định của pháp luật về dược, thương mại, doanh nghiệp, đầu tư, quảng cáo, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ, phòng cháy, chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
3. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm cả điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh; cấp giấy phép đối với cơ sở giáo dục đủ điều kiện để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
b) Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:
– Văn bằng chuyên môn y.
– Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp khám bệnh, chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;
– Văn bằng chuyên môn của kỹ thuật viên: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học; nếu tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành hóa học, sinh học, dược sĩ đại học từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm), thời gian học tối thiểu 3 tháng tại các đơn vị đã được cấp mã số đào tạo liên tục và thẩm định chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; trường hợp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo đã được cấp trước ngày Thông tư số 22/2013/TT-BYT có hiệu lực thì phải do cơ sở có chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
– Văn bằng của bác sĩ y học dự phòng;
– Trường hợp người tốt nghiệp cử nhân y khoa trình độ đại học do nước ngoài cấp gồm: cử nhân lâm sàng, cử nhân nội khoa và ngoại khoa, cử nhân điều trị học (y đa khoa), cử nhân Trung Y (Y học cổ truyền), cử nhân Răng Hàm Mặt, cử nhân Răng (Nha sĩ) phải có văn bằng, chứng chỉ sau đây:
+ Tốt nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2012: có bằng cử nhân y khoa trong trường hợp nước cấp bằng có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn bản công nhận của Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp nước cấp bằng chưa có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương; Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn y tế đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp, có thời gian đào tạo cộng dồn tối thiểu là 12 tháng tại Trường Đại học y, dược hoặc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trung ương của Việt Nam.
+ Tốt nghiệp sau ngày 01 tháng 01 năm 2012: có bằng cử nhân y khoa trong trường hợp nước cấp bằng có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn bản công nhận của Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp nước cấp bằng chưa có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn bằng tương đương; Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp, thời gian đào tạo tối thiểu là 12 tháng tại trường đại học y, dược của Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo mã ngành tương ứng theo chương trình đào tạo bổ sung cho từng ngành theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.
– Trường hợp mất văn bằng chuyên môn thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi cấp văn bằng chuyên môn cấp;
c) Một trong các giấy tờ xác nhận quá trình thực hành sau đây:
– Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại Điều 18 Thông tư này bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I, bằng chuyên khoa cấp II, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa định hướng có tổng số thời gian thực hành quy đổi phải đủ theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Trường hợp thời gian đào tạo chuyên khoa định hướng không đủ thời gian theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh thì phải bổ sung giấy xác nhận quá trình thực hành để đủ thời gian thực hành theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.
d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp;
e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi người hành nghề cư trú. Đối với người hành nghề đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu 04 – Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Sơ yếu lý lịch có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”

6. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 như sau:
“4. Hồ sơ điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
a) Hồ sơ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
– Đơn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại mẫu 03 – Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bản sao có chứng thực văn bằng và chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung;
– Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;
b) Hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, e Khoản 1 Điều 5 Thông tư này và:
– Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn theo mẫu 03a – Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này;
– Hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.”

7. Bổ sung Điểm g vào Khoản 1 Điều 6 như sau:
“g) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp.”

8. Bổ sung Khoản 4, Khoản 5 vào Điều 6 như sau:
“4. Hồ sơ điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề:
a) Hồ sơ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề gồm:
– Đơn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung;
– Giấy xác nhận quá trình thực hành phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung và thời gian hành nghề theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh;
b) Hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, e Khoản 1 Điều 5 Thông tư này và:
– Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn;
– Hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.
5. Các giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề quy định nộp bản sao có chứng thực có thể áp dụng một trong các hình thức sau đây:
a) Bản sao có chứng thực;
b) Bản sao và xuất trình bản gốc để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu, kiểm ra, ký xác nhận lên bản sao khi nộp hồ sơ trực tiếp.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“ Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này được thực hiện như sau:
a) Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh:
– Gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; đối với người hành nghề y học cổ truyền gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Quản lý y, dược cổ truyền;
– Trường hợp người hành nghề đã được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề nhưng tại thời điểm đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thì nộp hồ sơ về Sở Y tế để đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.
– Trường hợp người hành nghề được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề nhưng tại thời điểm đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế khác thì nộp hồ sơ về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế có thẩm quyền quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hành nghề để đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.
– Trường hợp tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì nộp hồ sơ về Sở Y tế nơi có hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp, bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.
b) Người đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế tỉnh.
2. Trình tự xem xét đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề:
a) Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) gửi cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trong thời gian quy định tại các khoản 2, 3 Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Tổ thư ký quy định tại Điều 9 Thông tư này phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu không có yêu cầu bổ sung thì phải trình thủ trưởng cơ quan tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì;
c) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định tại Điểm b Khoản này;
d) Trường hợp người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại các điểm c, d Khoản 2 Điều này”.
3. Chứng chỉ hành nghề, quyết định cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a và theo mã số quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này và mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề. Phôi chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế quản lý và cung cấp.
4. Bản sao chứng chỉ hành nghề, quyết định cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được lưu tại cơ quan cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.”

10. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:
“Điều 7a. Phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề
1. Phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề theo các nhóm chuyên khoa quy định tại Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ và năng lực của người hành nghề để cho phép người hành nghề được thực hiện các chuyên môn kỹ thuật cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình phụ trách.”

11. Bổ sung Khoản 9 vào Điều 11 như sau:
“9. Trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì lý do ốm đau, nghỉ phép, đi học hoặc vì các lý do khác thì người chịu trách nhiệm chuyên môn phải thực hiện các thủ tục sau:
a) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dưới 3 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh đó có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng;
b) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 3 ngày thì thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều này và phải có văn bản báo cáo Sở Y tế;
c) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 30 ngày đến 180 ngày thì thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều này, có văn bản báo cáo Sở Y tế và được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản;
d) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 180 ngày thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

12. Bổ sung Khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 16 như sau:
“3a. Xác nhận quá trình thực hành trước ngày 01/01/2012 đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế (trung tâm y tế dự phòng, trung tâm y tế các quận huyện thị xã, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, trung tâm y tế các bộ, ngành), y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải là viên chức, hợp đồng lao động dài hạn:
a) Trường hợp trung tâm y tế, cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành lập đơn vị khám bệnh, chữa bệnh: thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh do người phụ trách y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức xác nhận kèm theo quyết định thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền;
b) Trường hợp trung tâm y tế, cơ quan, đơn vị, tổ chức không thành lập đơn vị khám bệnh, chữa bệnh: việc xác nhận thời gian thực hành cho người hành nghề sẽ do thủ trưởng cơ quan xác nhận và kèm theo văn bản phân công người đó làm công tác y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;
c) Đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế, y tế cơ quan đơn vị, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến nay thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.”

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 như sau:
“4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lãnh đạo các Bộ, ngành hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý tham gia hướng dẫn thực hành đối với người có nhu cầu xác nhận quá trình thực hành.”

14. Bổ sung Điều 25a vào sau Điều 25 như sau:
“Điều 25a. Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng
1. Cơ sở vật chất: Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư này;
2. Thiết bị y tế:
a) Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;
b) Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;
c) Nếu thực hiện tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế thì phải thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.
3. Nhân sự:
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng phải là bác sỹ đa khoa có chứng chỉ hành nghề và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng;
b) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng, các đối tượng khác làm việc trong Phòng khám nếu có thực hiện công việc chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với công việc được phân công.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, bệnh tật học đường, bệnh liên quan đến dinh dưỡng, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân cho cá nhân và cộng đồng;
b) Tư vấn, truyền thông nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng phòng bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng;
c) Tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế theo hình thức dịch vụ;
d) Khám, quản lý sức khỏe cộng đồng và phục hồi chức năng;
e) Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, tư vấn và điều trị dự phòng các bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý, bệnh liên quan rối loạn chuyển hóa, bệnh không lây nhiễm khác và các đối tượng nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm (bệnh bướu cổ, Basedow, đái tháo đường, tăng huyết áp, răng miệng, bệnh nghề nghiệp và các bệnh không lây nhiễm khác);
Căn cứ vào năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt danh mục chuyên môn cụ thể theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

15. Sửa đổi, bổ sung Điểm c và Điểm đ Khoản 4 Điều 29 như sau:
“c) Không được sử dụng thuốc đối quang tĩnh mạch, trừ phòng khám chẩn đoán hình ảnh có bác sỹ hồi sức cấp cứu và có phòng cấp cứu.”
“đ) Cử nhân X.Quang (tốt nghiệp đại học) được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán.”

16. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 36 như sau:

“3. Tổ chức, nhân sự:
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
– Là bác sỹ, y sỹ có chứng chỉ hành nghề.
– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

b) Số lượng người hành nghề thuộc trạm y tế cấp xã phải đáp ứng điều kiện quy định tại Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT – BYT – BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên bộ: Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

c) Đối với bác sỹ về công tác tại các trạm y tế xã thuộc các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có chứng chỉ hành nghề thì được khám, kê đơn, điều trị các bệnh thông thường theo phân công nhiệm vụ bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm y tế huyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự phân công này.”

17. Bổ sung Khoản 7 vào Điều 39 như sau:
“7. Hồ sơ đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
a) Công văn đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
b) Quyết định bãi nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn trước đây của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
c) Quyết định bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
d) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
đ) Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
e) Giấy xác nhận thời gian thực hành hoặc tài liệu chứng minh người được bổ nhiệm có đủ thời gian hành nghề để là người chịu trách nhiệm chuyên môn;
g) Bản gốc Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

18. Ban hành kèm theo Thông tư này: bổ sung các Phụ lục 4a, 4b vào sau Phụ lục 4 và sửa đổi, bổ sung các phụ lục 01, 03, 04, 13, 14 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Thanh tra Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.

3. Giám đốc Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi địa phương quản lý.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

99 comments

 • cho e hoi . e lam viec tai bv thuoc so y te tphcm quan ly.nam 2013 e lam chung chi hanh nghe tai so y tê tỉnh. hien nay e muon sua so cmnd in tren giay phep hanh nghe do e bi trùng số.thi e phai sua o so y te da cap chung nhan hanh nghe cho e hay sua tai so y te tphcm. cam on

 • Thông tư thay đổi xoành xoạch. Rõ ràng cử nhân xquang có chuyên môn nhưng cuối cùng chả khác gì j ktv trung cấp cao đẳng hết. Bs thì thiếu quá nhiều cử nhân thì chỉ biết chụp phim. Vậy đào tạo 4 năm để làm gì, Vậy trả lương cao hơn để làm gì. Cử nhân thất nghiệp lên tiếng

 • Xin phép cục QLKCB cho tôi hỏi: Đối với BV đa khoa, bác sĩ được cấp CCHN nội khoa, có thêm chứng chỉ đào tạo siêu âm tại BV Bạch mai có được thực hiện kỹ thuật siêu âm không a? và có phải bổ sung ghi trong CCHN Nội khoa không a? Trân trọng!

 • kính thưa cục QL KCB! hiện tại các cb làm xét nghiệm trong các đơn vị có bằng đại học là Kỹ sư CNSH rất nhiều. Rất mong cục QL KCB xem xét lại để các cb có bằng ĐH là Kỹ sư CNSH được cấp CCHN để họ được yên tâm công tác.

  • Kính thư cục QLKCB cho tôi hỏi chứng chỉ hành nghề cấp cho các kỹ thuật viên xét nghiệm liên thông cao đẳng càn phải có xác nhận quá trình thực hành trong bao lâu vì SYT trả lời luc  9 tháng lúc 18 tháng nên không biết thời gian nào là đúng

 • Bằng cử nhân công nghệ sinh học muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề nhưu vậy có được không. Trong khi tại các sở Y tế…nhọc nhằn bằng cấp ” cử nhân sinh học” – và đã được đào tạo 03 tháng về xét nghiệm tại BV đã được cấp mã đào tạo liên tục rồi.

  • Em là kỹ sư công nghệ sinh học ( KS CNSH) tốt nghiệp đại học bách khoa, đã làm ở khoa Xét nghiệm của 1 bệnh viện tại ĐN từ khi ra trường đến nay ( hơn 7 năm rồi) và đã tham gia khóa đào tạo chuyên ngành 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa làm được chứng chỉ hành nghề y

   Em đã có hỏi Phòng nghiệp vụ Y  thì nhận được câu trả lời là không làm được, chỉ làm cho cử nhân CNSH thôi, sau đó, em đã liên hệ với Phòng đào tạo của các trường đào tạo ra cử nhân sinh học, hóa học nhằm xin học văn bằng 2 để chuyển đổi…họ chỉ cười bảo Kỹ sư CNSH thì khác gì CN, thậm chí học còn nhiều hơn, lâu hơn và thực hành nhiều hơn cử nhân thì sao chuyển đổi, nếu chuyển chẳng lẽ chuyển hết tất cả các môn ( vì tất cả các môn cử nhân học KS đều được học)

   Vậy nên, em mốn hỏi là kỹ sư công nghệ sinh học tương đương với bằng cử nhân, vậy em có thể làm chứng chỉ hành nghề được không, nếu không em cần học gì để có thể đủ pháp lý để làm chứng chỉ hành nghề nhằm phục vụ công việc ạ

   Em cảm ơn nhiều

 • Cho toi xin hỏi, tôi tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, lam việc tại phòng xét nghiệm từ tháng 08/2014 đến nay, tôi đã có chứng chỉ học xét nghiệm huyết học cơ bản 3 tháng tại bạch mai, như vậy tôi có đủ đk để làm chứng chỉ hành nghê chưa ạ, và loại chứng chỉ là gì? Và tôi đang học thêm định hướng kỹ thuật y học, như vậy có làm được chứng chỉ hành nghề bác sỹ xét nghiệm không ạ. Nếu không tôi cần học bổ sung gì nữa ạ. Cảm ơn.

 • em là bs y học cổ truyền,sau khi tốt nghiệp bs yhct em có học chứng chỉ định hướng phục hồi chức năng 10 tháng do đại học y dược tphcm cấp và đang học thạc sĩ vậy sau khi em tốt nghiệp thạc sĩ y học cổ truyền thì bằng thạc sĩ có được tính tương đương giấy xác nhận thực hành 18 tháng không?Vì em thấy trong thông tư chỉ đề cập đến bằng CK 1,CK 2 và nội trú,không đề cập bằng thạc sĩ y khoa.Vấn đề thứ 2 là em có chứng chỉ 10 tháng định hướng phục hồi chức năng,vậy khi em thực tập đủ 18 tháng thì có được bổ sung thêm phạm vi hành nghề là y học cổ truyền và phục hồi chức năng không?

 • Chào cục KCB! Xin hỏi  cục về cấp chứng chỉ hành nghề. Tôi có CCHN y học cổ truyền, nay đã học định hướng hồi sức cấp cứu và làm được 18 tháng thi có làm được bổ sung thêm phạm vị hành nghề hồi sức cấp cứu không?xin cám ơn!

 • xin cho hỏi : tôi tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng năm 2013 sau đó tôi có đi làm 10 tháng ở trạm y tế xã vao năm 2014 , và 2015 tôi bắt đầu vào công ty tư nhân làm y tế cơ quan cho đến nay . Xin hỏi tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề hay không ? thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thì thời gian xác nhận thực hành của tôi năm 2014 có được chấp nhận k ?

 • Kính gửi Cục Khám chữa bệnhTôi là giảng viên trường đại học Y Dược Đà Nẵng, giảng dạy tại bộ môn Xét nghiệm, thời gian công tác >54 tháng và đã có chứng chỉ hành nghề.
  Như vậy tôi có được đứng tên phòng xét nghiệm tư nhân (ngoài giờ hành chính) không?Và nếu được thì hồ sơ xác nhận thời gian công tác cần những gì (hợp đồng lao động…)
  Rất mong được Cục Khám chữa bệnh giải đáp.

 •  Em là bác sĩ y học cổ truyền hiện đang công tác tại bệnh viện đa khoa TW Huế.
  Trong thời gian công tác tại đây e được cử đi học lớp chuyên khoa định hướng phục hồi chức năng theo nhu cầu đơn vị. Vậy em xin hỏi nếu em thực hành khám chữa bệnh phục hồi chức năng đủ 18 tháng thì em có đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh phục hồi chức năng hay không.( Em xin nói rõ e là bác sĩ chuyên nghành y học cổ truyền chứ không phải bác sĩ đa khoa học định hướng y học cổ truyền).
  Em xin chân thành cám ơn!

 • Kính gửi Cục quản lý khám chữa bệnhTôi là giảng viên Khoa xét nghiệm của đại học Y Dược Đà Nẵng, thời gian >54 tháng thì có được đứng tên phòng xét nghiệm tư nhân (ngoài giờ hành chính) không?Nếu được thì hồ sơ xác nhận thời gian cần những gì (hợp đồng lao động, giấy phân công nhiệm vụ)?Rất mong được Cục giải đáp.

 • Da cho em hoi : em co bang y, co chung chi chuyen nghanh khuc xa do BV Mat Tw , co chung chi nghe chan doan tat khuc xa mat do truong cao dang nghe thiet bi do kiem chan doan tat khuc xa mat ( bo Y te cap),va da tham gia truc tiep kham khuc xa mat , ke don kinh duoc 1.5 nam roi . nhung dieu kien tren da du  de em dang ky duoc cap phep hanh nghe kinh thuoc khong a. em xin cam on a.

 • xin cho em hỏi là e đã có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đã khoa .sau đó e đi học chứng chỉ điều dưỡng nha khoa giờ e muốn làm thêm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng nha khoa có được không ạ.

 • Cho toi xin hoi.Đoi voi y sy thi co quan nao co the xác nhan qua trinh thúc hanh. Đe lam chung chi hanh nghe?

 • xin cho hoi. bac sy da co CCHN CK noi. sau do di hoc CK so bo da lieu 9 thang. vay muon chuyen doi sang CCHN da lieu co dc ko?

  • Chào cục KCB! Xin hỏi  cục về cấp chứng chỉ hành nghề. Tôi có CCHN y học cổ truyền, nay đã học định hướng hồi sức cấp cứu và làm được 18 tháng thi có làm được bổ sung thêm phạm vị hành nghề hồi sức cấp cứu không?xin cám ơn!

 • Xin hỏi về cấp chứng chỉ hành nghề .tôi tốt nghiệp đại học y khoa tai Trung Quốc, chuyên ngành nội khoa và ngoại khoa năm 2013. Sau đo về nước học tại đh y hải phòng chuyên khoa định hướng nội 12 tháng. Xin hỏi thời gian tôi học định hướng có được tính vào thời gian công tác để làm chứng chỉ hành nghề không

  • nếu bạn là cử nhân và điều kiện là phải học khóa đào tạo liên tục tối thiểu 3 tháng mà trên thông tư có ghi đấy.

 • Xin cho hỏi:cử nhân chẩn đóan hình ảnh hiện nay chứng chỉ hành nghề về nhiệm vụ và quỳên hạn sẽ được ghi như thế nào ạ?

  • Cấp chứng chỉ cho vui với thu tiền vậy thôi chứ chả có nhiệm vụ quyền hạn gì đâu bạn ơi. Đếch cho đứng tên mở phòng thì sao gọi là hành nghề.
   Cả một đám dốt nát cực đoan đang ngồi trên bộ và một lũ cơ hội đang ngồi ở sở đang gây cho dân tình khốn đốn. ngành y lao đao đấy bạn có thấy không ?

 • Tôi có chứng chỉ điều dưởng. Giờ muốn bổ sung chứng chỉ xét nghiệm thì có thi gì k ak

  • nếu bạn học trung cấp y sỹ ra đã có chứng chỉ điêu dưỡng thì bạn lên sở y tế hủy chứng chỉ điều dưỡng cũ, mới  được cấp chứng chỉ  kỹ thuật viên xét nghiệm (Ở đây hệ trung cấp chỉ cấp được chứng chỉ kỹ thuật viên xét nghiệm), còn có gì bạn gọi trực tiếp lên sở để được tư vấn

 • Cho tôi hỏi:tôi làm điều dưỡng tại phòng khám đa khoa  ở tp HCM hơn 5 năm, tôi xin giấy xác nhận thực hành, tôi nộp đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề ở sở y tế Quảng Nam được không? (hộ khẩu thường trú của tôi ở Quảng Nam)

 • Kính gởi quý cục khám chữa bệnh
  – Tôi hiện sinh sống và làm việc tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ ở Tp Hồ Chí Minh.
  – Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa ĐHYD TpHcm năm 2000.
  – Tốt nghiệp định hướng phẫu thuật thẩm mỹ 2/2/2012.
  – Thời gian thực hành 3 năm ngành phẫu thuật thẩm mỹ.
  Vậy cho phép hỏi tôi có được cấp Chứng chỉ hành nghề tại sở y tế TpHcm hay không?
  Trong thời gian chờ trả lời của quý cục khám chữa bệnh, tôi xin chân thành cảm ơn.

 • Tôi tot nghiep tc dieu duong nam 2015 va lam tai phong kham da khoa duoc 2 nam,cho toi hoi nhu vay co dc cap chung chi hanh nghe khong?

  • author

   Được, đề nghị liên hệ phòng hành nghề Sở để được hướng dẫn làm hồ sơ.

 • Kính gửi: Cục Khám chữa bệnhTôi là bác sĩ y học dự phòng có chứng chỉ siêu âm thực hành và đã thực hành siêu âm đủ 18 tháng tại bệnh viện kể từ khi có chứng chỉ . Xin hỏi tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề phạm vi siêu âm không?Tôi xin cám ơn!

  • Chị ơi cho em hỏi chị đã được cấp cchn phạm vi siêu âm chưa chị. Em cũng học yhdp bây giờ mông lung quá

 • dạ cho em hỏi: Em tốt nghiệp Đại Học Kỹ sư Công Nghệ Sinh Học, em đã có chứng chỉ bồi dưỡng xét nghiệm 1 năm DH Y Dược tphcm. Em đã làm việc hơn 6 năm trong phòng xét nghiệm. Vậy em có được cấp chứng chỉ hành nghề không ạ.

 • CHo tôi hỏi tại sao nghành công nghệ sinh hoc không được cấp chứng chỉ hành nghề , trong khi đó nghành kỹ sư, cử nhân nghành công nghệ sinh học học rất nhiều về sinh học phân tử vi và vi sinh.

  • Em là kỹ sư công nghệ sinh học ( KS CNSH) tốt nghiệp đại học bách khoa, đã làm ở khoa Xét nghiệm của 1 bệnh viện tại ĐN từ khi ra trường đến nay ( hơn 7 năm rồi) và đã tham gia khóa đào tạo chuyên ngành 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa làm được chứng chỉ hành nghề y. Vậy nên, em mốn hỏi là kỹ sư công nghệ sinh học tương đương với bằng cử nhân, vậy em có thể làm chứng chỉ hành nghề được không, nếu không em cần học gì để có thể đủ pháp lý để làm chứng chỉ hành nghề nhằm phục vụ công việc ạ
   .

 • cho em hỏi: dược sĩ đại học có học thêm chứng chỉ về xét nghiệm khi làm chứng chỉ hành nghề có được làm xét nghiệm trong phạm vi hoạt động hay không

 • cho em hỏi nếu học thạc sỹ chuyên nghành nội, nhi sau khi tốt nghiệp 2 năm có đươc tính đủ thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề không ah?

  • Tôi học xong cao học chuyên ngành nhãn khoa ở ĐẠi học Y Hà Nội, thời gian làm đề tài và cả thời gian học các chứng chỉ chuyên ngành tổng là 20 tháng, tuy nhiên quy định là cấp chứng chỉ kể cả thời gian học sau đại học (bsnt, chuyên khoa I, II) nhưng tại sao không có thạc sỹ??? 20 tháng thực hành tại bệnh viện Mắt Trung ương vẫn không được tính để làm chứng chỉ hành nghề. Học xong thạc sỹ chuyên ngành lâm sàng như Nhãn khoa giờ không được cấp chứng chỉ hành nghề? Chả nhẽ không bằng thời gian học định hướng??? Kính đề nghị Bộ Y tế chỉnh sửa bổ sung để cho những người học sau ĐẠi học xong nghiễm nhiên là có chứng chỉ hành nghề, được khám và chữa bệnh luôn. 

 • Xin hỏi tôi là ng hợp tác thực hành với cơ sở khám chữa bệnh, không phải hợp đồng tuyển dụng. Vậy sơ yếu lí lịch của tôi có cần xác nhận của thủ trưởng đơn vị không ạ. Bởi vì tôi chưa phải là nhân viên mà chỉ là hợp đồng thực hành nên tôi không được thủ trưởng đơn vị xác nhận vào sơ yếu lí lịch.

  • Nhưng tôi chỉ hợp tác thực hành đủ thời gian qui định để làm cchn. Hiện tại tôi không còn hợp đồng với cơ sở y tế đó, cũng không làm ở cơ sở y tế nào thì tôi có được làm cchn không. Và không có xác nhận của thủ trưởng cơ quan trong sơ yếu lí lịch được không ạ?

  • author

   Bắt buộc là Lãnh đạo phụ trách chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh ký xác nhận thực hành.

 • Cho tôi hỏi, tôi tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng, đã đi học chứng chỉ và chẩn đoán hình ảnh. vậy t có được cấp chứng chỉ về chẩn đoán hình ảnh không

  • vấn đề là việc bạn học CĐHA có đúng chức năng nhiệm vụ của bác sỹ YHDP không ?

 • Kính gửi lảnh đạo cục khám chữa bệnh bộ y tế :Theo tôi ở tuyến huyện và vùng sâu vùng sa .CN XQuang tốt nghiệp đại học được đọc kết quả vì không có Bs XQuang . bảo hiểm xuất toán ai chịu trách nhiệm khoảng này ? . Trước đây sao cho anh em tốt nghiệp đại học CN XQuang được đúng tên phòng chụp XQuang thương qui . nay thông tư 41 không cho đứng tên nữa . Tôi đã mở phòng chụp XQuang rồi , làm chưa được bao lâu thì nay không cho đúng tên . Bs XQuang thì không có vậy tài sản sắm ra trở thành đống sắt vụn , làm thiệt hại kinh tế gia đình .vậy đề nghị cho CN đại học được đứng tên phòng chụp XQuang thường qui .
  -Theo dự thảo không có BS CĐHA , BS XQuang , đọc kết quả thì BS chỉ định chụp kết luận chẩn đoán , thì cần gì phải đào tạo BS CĐHA chỉ cần đào tạo thợ chụp XQuang , rồi giao cho BS lâm sàng kết luận chẩn đoán ???…

 • Kính gửi lảnh đạo cục khám chữa bệnh bộ y tế :Theo tôi ở tuyến huyện và vùng sâu vùng sa .CN XQuang tốt nghiệp đại học được đọc kết quả vì không có Bs XQuang . bảo hiểm xuất toán ai chịu trách nhiệm khoảng này ? . Trước đây sao cho anh em tốt nghiệp đại học CN XQuang được đúng tên phòng chụp XQuang thương qui . nay thông tư 41 không cho đứng tên nữa . Bs XQuang thì không có vậy tài sản sắm ra trở thành đống sắt vụn , làm thiệt hại kinh tế gia đình .vậy đề nghị cho CN đại học được đứng tên phòng chụp XQuang thường qui .
  -Theo dự thảo không có BS CĐHA , BS XQuang , đọc kết quả thì BS chỉ định chụp kết luận chẩn đoán , thì cần gì phải đào tạo BS CĐHA chỉ cần đào tạo thợ chụp XQuang , rồi giao cho BS lâm sàng kết luận chẩn đoán ???…
  Theo như thông tư mới này thì trưởng khoa xét nghiệm mới được ký phiếu xét nghiệm vậy phải bầu nhiều ông trưởng khoa để ký giấy chống xuất toán bảo hiểm y tế . không cần hoạt động chuyên môn ?

 • Kính gửi lảnh đạo cục khám chữa bệnh bộ y tế :Theo tôi ở tuyến huyện và vùng sâu vùng sa .CN XQuang tốt nghiệp đại học được đọc kết quả vì không có Bs XQuang . bảo hiểm xuất toán ai chịu trách nhiệm khoảng này ? . Trước đây sao cho anh em tốt nghiệp đại học CN XQuang được đúng tên phòng chụp XQuang thương qui . nay thông tư 41 không cho đứng tên nữa . Bs XQuang thì không có vậy tài sản sắm ra trở thành đống sắt vụn , làm thiệt hại kinh tế gia đình .vậy đề nghị cho CN đại học được đứng tên phòng chụp XQuang thường qui . -Theo dự thảo không có BS CĐHA , BS XQuang , đọc kết quả thì BS chỉ định chụp kết luận chẩn đoán , thì cần gì phải đào tạo BS CĐHA chỉ cần đào tạo thợ chụp XQuang , rồi giao cho BS lâm sàng kết luận chẩn đoán ???…
  Theo như thông tư mới này thì trưởng khoa xét nghiệm mới được ký phiếu xét nghiệm vậy phải bầu nhiều ông trưởng khoa để ký giấy chống xuất toán bảo hiểm y tế . không cần hoạt động chuyên môn ?

  • Kính gởi quý ông bà ngồi trên,   tôi  tốt nghiệp  CỬ NHÂN đại học CĐHA  tại  tphcm đã có phòng x quang tư nhân mấy chục năm nay theo thông tư 41 cử nhân không làm chủ cơ sở bây giờ  máy móc tui dẹp tiệm , làm ăn chân chính thì không cho  vậy làm gì sống đây, nhờ quý ông bà chỉ dùm 

 • Kính gửi bộ trưởng bộ y tế tôi xin bộ trưởng bộ y tế xem xét và cho phép các cử nhân vật lý trị liệu được chỉ định các phương pháp điều trị vật lý trị liệu và cho phép các cử nhân vật lý trị liệu được mở các phòng tập vật lý trị liệu như các nước Mỹ, Pháp. Ở đây tôi xin mạn phép nói về đào tạo bác sĩ phục hồi chức năng thì bộ y tế nên xem lại việc đào tạo đó có hiệu quả không, nếu không hiệu quả quả thì không nên đào tạo trong khi các chuyên ngành khác của y học thì đang rất cần bác sĩ. Xin cảm ơn Bộ trưởng và Bộ y tế. 

 • xin hỏi em làm o trung tam y te quận khoa xét nghiệm được 7 năm rui.em muốn làm chính chỉ hành nghề như thế nào và cần hồ sơ gì? cám ơn

 • E tốt nghiệp bác sĩ đa khoa.e có hộ khẩu ở quảng trị.vậy cho e hỏi e thực hành ở một bệnh viện thuộc tỉnh thừa thiên huế thì ai sẽ cấp chứng chỉ hành nghề cho em?

 • Cho tôi hỏi bác sỹ y học dự phòng được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh không ạ?

 • bac sy da co CCHN CK noi. sau do di hoc CK so bo răng hàm mặt 6 thang. vay muon chuyen doi sang CCHN da lieu co dc ko?

 • Em là kỹ sư công nghệ sinh học ( KS CNSH) tốt nghiệp đại học bách khoa, đã làm ở khoa Xét nghiệm của 1 bệnh viện tại ĐN từ khi ra trường đến nay ( hơn 7 năm rồi) và đã tham gia khóa đào tạo chuyên ngành 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa làm được chứng chỉ hành nghề y
  Em đã có hỏi Phòng nghiệp vụ Y thì nhận được câu trả lời là không làm được, chỉ làm cho cử nhân CNSH thôi, sau đó, em đã liên hệ với Phòng đào tạo của các trường đào tạo ra cử nhân sinh học, hóa học nhằm xin học văn bằng 2 để chuyển đổi…họ chỉ cười bảo Kỹ sư CNSH thì khác gì CN, thậm chí học còn nhiều hơn, lâu hơn và thực hành nhiều hơn cử nhân thì sao chuyển đổi, nếu chuyển chẳng lẽ chuyển hết tất cả các môn ( vì tất cả các môn cử nhân học KS đều được học)
  Vậy nên, em mốn hỏi là kỹ sư công nghệ sinh học tương đương với bằng cử nhân, vậy em có thể làm chứng chỉ hành nghề được không, nếu không em cần học gì để có thể đủ pháp lý để làm chứng chỉ hành nghề nhằm phục vụ công việc ạ
  Em cảm ơn nhiều

 • Em là kỹ sư công nghệ sinh học ( KS CNSH) tốt nghiệp đại học bách khoa, đã làm ở khoa Xét nghiệm của 1 bệnh viện tại tp  hcm  từ khi ra trường đến nay ( hơn 10 năm rồi) và đã tham gia khóa đào tạo chuyên ngành 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa làm được chứng chỉ hành nghề y
  Em đã có hỏi sở y tế thì nhận được câu trả lời là không làm được, chỉ làm cho cử nhân CNSH.nếu cơ quan  đòi chứng chỉ hành nghề,để ký kết quả trong tua trực buộc phải có chứng chỉ,trong khi đó bộ cho họat đông cận lâm sàng mà không cấp chứng chỉ có phải rất phi lý và mâu thuẫn lắm không.mà không thấy bên nghành có ý kiến phản hồi,mà đóng góp chỉ để đó.

 • Em là y sĩ đa khoa có học định hướng y học cổ truyền đang công tác tại trạm y tế xã với chức danh YHCT. Xin hỏi, em có thể làm chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo bằng y sĩ đa khoa định hướng YHCT được không ạ. vì em nghe nói chỉ có thể làm chứng chỉ hành bên YHCT thôi, không thể tham gia khám chữa bệnh không liên quan YHCT được ạ.

 • kính gởi cục khám chữa bệnh cho em hỏi ngành công nghệ sinh học sao không được cấp chứng chỉ hành nghề? công nghệ sinh học không phải chuyên sinh hay sao, nếu cho công nghệ sinh học làm cận lâm sàng mà không cấp chứng chỉ hành nghề thì có quá phi lý lắm không?.cùng  thông tư ở tỉnh này cấp cho công nghệ sinh học, tỉnh khác không cấp.cho làm mà không cấp chứng chỉ hành nghề có khác nào ai đang làm xét nghiệm đều làm chui.kính mong cục sớm có văn abn3 để những người đang làm xét nghiệm được yên tâm công tác

 • Em làm ở Trung Tâm Sức Khỏe Sinh Sản, được tuyển vào ngạch Hộ Sinh và có bằng chuyên mộn hộ sinh thì có được làm chứng chỉ hành nghề không ạ? (Em đã làm được 9 tháng rồi ạ)

  • cho tôi hỏi: Bác sĩ YHCT sau khi học sơ bộ nội khoa tổng quát có được chứng chỉ và đi thực hành đúng thời gian theo quy định, thì ó đượ bổ thêm vào giấy phép hoạt động là khám bệnh thuộc lĩnh vực nội khoa không

 • Cho em xin hỏi, đối với hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng thì những thủ tục chính đủ điều kiện gồm những giấy tờ nào ạ!

 • Kính thưa Cục QL KCB! Hiện tại tôi đang làm Bổ sung phạm vi hoạt động cho Bác sĩ! tuy nhiên nhiều chứng chỉ ( điện tim, Nội soi can thiệp) chỉ là chứng chỉ booe sung thôi nhưng Sở y tế vẫn yêu cầu chúng tôi phải đủ 18 tháng thực hành giống như Bác sĩ học (5-6 năm) ra trường! Tôi có tìm hiểu các quy định về thời gian thực hành cho nhưng chứng chỉ bổ sung này, nhưng ko có tài liệu.Rất mong nhận được câu trả lời của Cục sớm!

 • Kính gửi các bác cục QL kcb e học Bs dự phòng 6 năm e về bệnh viện huyện phân công e làm điều trị 2 năm. Nay e xin đi học chuyên khoa chuyên ngành kcb có được không. Em kiến nghị BYT nên cho phép trường y đào tạo chuyển đổi từ Bs Dp sang Bs hệ điều trị dù sao Bs Dp nền tảng kiến thức vẫn căn bản hơn Bs hệ liên thông. 

 • Kính gởi cục khám chữa bệnh.Hiện nay công nghệ sinh học là trong xét nghiệm rất nhiều mà không cho cấp chứng chỉ hành nghề,khác nào chúng tôi đang họat động chui,và chúng tôi luôn trong tâm trạng thái sẽ bị đuổi việc vì không có chứng chỉ hành nghề.kính mong cục khám chữa bệnh xem xét lại ,mặc  dù chúng tôi có thâm niên rất lâu.

 • Cho e hỏi là để đc cấp cchn cho ktv xét nghiệm đại hk thì cần bn tháng ạ

 • Kính gởi cục QLKCB. Cho tôi hỏi. Tôi tốt nghiệp bs đa khoa sau đó tôi học lớp định hướng răng hàm mặt xong rồi về thực hành lâm sàng đủ 18 tháng vậy tôi có được cấp cchn bs định hướng rhm không. Cám ơn

 • Gởi cục QLKCB. Cho tôi hỏi. Tôi tốt nghiệp bs đa kho . Sau đó tôi học lớp định hướng răng hàm mặt xong tôi về thực hành lâm sàng ở phòng khám RHM ở bệnh viện đủ 18 tháng vậy tôi có được cấp CCHN bs định hướng rhm không vậy ? Xin cám ơn

 • xin chào…cho tôi hỏi. Bác sỹ dự phòng tốt nghiệp trường đại học y dược tphcm có được cấp phép hành nghề khám và chữa bệnh k ạ?

 • cho em hỏi em học y học dự phòng. giờ em làm ở phòng y tế của công ty, vạy em có được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại công ty đó không ạ?

 • cho em hỏi chứng chỉ hành nghề Nội-Nhi, có được khám cả khoa nội và khoa nhi phải không?

 • kính gởi cục khám chữa bệnh, em là y sỹ đa khoa, tốt nghiệp tháng 4 năm 2012, tháng 3 năm 2013 thì em trúng tuyến và được ký hợp đồng làm ở trạm y tế,trong quá trình khám chữa bệnh tại trạm em có quyết định ủy quyền khám chữa bệnh của giám đốc trung tâm y tế ủy quyền cho khám khi không có bác sĩ, năm 2016 em có làm hồ sơ xin cấp CCHN những khi nộp sở y tế thì sở y cầu phải có giấy xác nhận thời gian thực hành từ bệnh viện, nhưng đến nay trung tâm y tế vẫn chưa có kế hoạch gởi nhân viên qua bệnh viên thực hành, vậy cho em hỏi cục khám chữa bệnh, có cách nào để xác nhận thời gian thực hành không, xin cảm ơn.

 • Tôi có bằng cao học nhi, hoạt động trong lĩnh vực cấp cứu đa khoa ( cả người lớn, trẻ em) tại bệnh viện tuyến quận trong 3 năm. Cách đây 1 năm có chứng chỉ nội tổng quát, bây giờ muốn xin thêm quyết định bổ sung hành nghề nhi khoa. Có được không ah. 

 • tôi có đủ mọi điều kiện để cấp lại, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn. chứng chỉ hành nghề trước của tôi là siêu âm giờ chuyển sang ngoại khoa, và thời gian chờ rất lâu…sang sở y tế hỏi thì nhân viên phụ trách bảo là chờ phôi của bộ y tế cấp…xin hỏi có đúng không? mà tại sao bộ y tế lại cung cấp phôi bằng lâu như vậy? từ tháng 10 năm 2016…

 • Tôi có học chứng chỉ xét nghiệm tại trường trung cấp Đặng văn ngữ . Cho tôi hỏi chứng chỉ ở trường đó đã có mã đào tạo của bộ y tê theo thông tư 22/2013  về đào tạo liên tục chưa ạ.

 • Tôi xin được hỏi.tôi là nhân viên hợp đồng dài hạn tại trung tâm y tế dự phòng.làm công tác xét nghiệm.nhưng đến nay tôi vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề.từ tháng 6/2016 tôi chuyển vào khoa xét nghiệm bệnh viện làm và bắt đầu học để cấp chứng chỉ hành nghề đến 28/2/2017 tôi mới hết thời gian học và lúc đấy mới làm hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề.vậy bây giờ tôi có phải trực chính tại khoa xét nghiệm không ạ.nếu không hoặc có xin được chỉ rõ ở thông tư, nghị nào nào? Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.

 • Kính thưa bộ trưởng Bộ y tế xin xem xét và cho phép cử nhân vật lý trị liệu được phép khám và chỉ định các kỹ thuật vật lý trị liệu, cho phép cử nhân vật lý trị liệu được mở phòng khám vật lý trị liệu. Xem xét việc đào tạo bác sĩ phục hồi chức năng có hiệu quả không, nếu không thì không nên đào tạo mà nên đào tạo cho các chuyên khoa khác đang cần bác sĩ hơn và nên chăng đào tạo cử nhân vật trị liệu thành bác sĩ phục hồi chức năng. 

 • Kính gửi cục quản lý khám chữa bệnh: Tôi xin hỏi một việc như sau; Hiện nay Tôi đang công tại bệnh viện tuyến huyện huyện vùng sâu vùng xa.tôi có học tại trường ĐHY thái nguyên, đến năm cuối có tham gia lớp định hướng yhct tại trường DHY hà nội. sau khi tốt nghiệp năm 2000 được trường DHY thái nguyên cấp bằng đại học với nội dung “Bác sỹ định hướng chuyên khoa y học cổ truyền”. theo hướng dẫn của phòng quản lý hành nghề tỉnh thì tôi chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động KCB y học cổ truyền. tôi thiết nghĩ nếu như vậy thì ở tuyến huyện sẽ không đáp ứng được công tác KCB vì bs thì ít hầu như phải kiêm nhiệm nhiều, trong ca trực thì chỉ trực 01 bs  như vậy có đảm bảo tư cách pháp nhân không nếu tiếp nhận xử trí bn nội, ngoại , sản, nhi…. mà phạm vi chỉ được KCB y học cổ truyền. rất mong nhận được sự hồi âm của Cục QL KCB.      Xin trân trong cảm ơn.  

 • Kính gửi lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh BYT.Xin cho em hỏi:Em học y khoa tại trung quốc và tốt nghiệp năm 2013.Sau đó em có học định hướng tại bệnh viện TW Huế từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2016.Lúc đó vẫn theo TT41/2011. Sau khi có chứng nhận tại bệnh viện TW Huế, em nộp hồ sơ xin xác nhận thực hành tại SYT TT Huế. SYT TT Huế có công văn trả lời không chấp nhận lý do: theo TT 41/2015 điều 1 khoản 5 là đối với cá nhân học tại nước ngoài tốt nghiệp sau 2012 thì phải học định hướng tại các trường Đại Học Y Dược.Như vậy là đúng hay sai ạ. Vì lúc em học định hướng vẫn chưa có TT 41/2015.Em xin cám ơn.

 • Đầu tiên cho phép tôi gởi lời chúc sức khỏe tới Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh.Tôi có 1 số vấn đề cần góp ý trong soạn thảo văn bản như sau: Ngành Kỹ Thuật Y học gồm : Xét nghiệm, X -Quang, Vật lý trị liệu, Phục hình răng, Gây mê hồi sức. Chúng ta có 3 bậc đào tạo: Trung cấp và cao đẳng gọi là Kỹ Thuật Viên. Bậc đại học gọi là: Cử nhân. Các trường khi tuyển sinh cũng ghi rõ, đào tạo cử nhân hay kỹ thuật viên, khi cấp bằng cũng ghi rõ danh hiệu. Vậy tại sao trong các văn bản, nghị định của bộ y tế đưa ra, đối với ngành X-Quang gọi là Cử nhân được, còn ngành Xét nghiệm và Vật lý trị liệu lại gọi là Kỹ thuật viên, mở ngoặc trong ngoặc là trình độ đại học. Tôi đề nghị Bộ Y tế nên ghi theo danh hiệu bằng đã được cấp là Cử nhân hay Kỹ thuật viên. Tôi thấy thực sự ngành Kỹ thuật Y học chưa được quan tâm chú trọng, hiện ngay Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đã đào tạo Thạc sỹ xét nghiệm, như vậy cũng gọi là Kỹ thuật viên sao, tôi thấy vấn đề này Bộ cũng cần xem xét lại và chỉnh sửa cho phù hợp.Trân trọng kính chào./.

 • Theo qui định về điều kiện cấp GPHĐ cho PK đa khoa, các văn bản có yêu cầu về qui mô của PKĐK (Khoản 1 điều 24 gồm 5 mục). Tuy nhiên tôi muốn hỏi 2 bộ phần cận LS (XN và CĐHA) có cần phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn tại 2 bộ phận này không? hay cứ có kỹ thuật viên trung cấp, có trang thiết bị là được phép thực hiện các KT về cận lâm sàng? Và nếu một PKĐK không có người chịu trách nhiệm chuyên môn trong lĩnh vực cận LS thì giấy phép HĐ ghi c là: KCB chuyên khoa Nội, ngoại, chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X quang), xet nghiệm có đúng không?
  trân trọng cảm ơn.

 • bệnh viện em muốn bổ sung thêm phòng khám chuyên khoa tâm thần thì phải làm thủ tục ở đâu ạ. Vì em lên sở y tế hà Nội bảo lên Bộ. cho em hỏi có đũng ko a.

 • Cử Nhân xét nghiệm được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm kết luận chẩn đoán. Đề nghị Bộ Y Tế, Bộ Trưởng PGS.Tiến, Cục trưởng PGS. Khuê nên cho đóng cửa đừng đào tạo các cán bộ xét nghiệm nữa, BS chỉ định ký luôn, thử coi  nghe có được không, ông chỉ định có biết gi về nguyên lý kỹ thuật xét nghiệm không mà ký. đưa 1 kêt quả HIV dương tính, đưa 1 kết quả AFB dương tính, ông không trực tiếp làm ông dám ký không, Cử nhân là cử nhân, kỹ thuật viên là kỹ thuật viên. sao lại đánh đồng gọi là kỹ thuật viên đại học với kỹ thuật viên trung cấp. Trong khi đó các ông ngoài ngành lại có đắt giá vậy nào là cử nhân sinh, cử nhân hóa các ông này gọi là cử nhân, còn các Cử nhân xét nghiệm gọi là kỹ thuật viên, buồn cười quá rồi./.

 • xin hỏi: em tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng làm việc tại bệnh viện 3 năm 9t tháng, hiện đã có  chứng chỉ hành nghề em muốn xin đăng kí hành nghe y tế có được không?

 • Cho tôi hỏi, PK tôi muốn thay đổi bác sỹ của 1 chuyên khoa, thì tôi phải làm hồ sơ như thế nào để trình Sở y tế ạ?

 • Thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (đủ thời gian là 18 tháng đối với y sĩ y học cổ truyền) có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

 • mấy ông bà ngồi trên ơi, làm ơn hiểu dân chúng tôi 1 tý đi, có làm thực tế mới thấu hiểu nổi khổ. mong các ông bà hãy giành chút thời gian đọc những câu hỏi của chúng tôi đi. Nhất là Bà Tiến, ông Khuyê ấy. mong các ông bà gỡ rối dùm chúng tôi. Tôi tốt nghiệp Cử nhân  X -Quang, vợ tôi tốt nghiệp Cử nhân Xét Nghiệm đều là của đại học Y dược Tp Hồ Chí minh, nhưng khi về làm thì thông tư của các ông bà lại gọi là Kỹ thuật viên, văn bằng của chúng tôi ghi rõ cử nhân đoàn hoàng. Cử Nhân chỉ có bậc đại học, trong khi cử nhân hóa, sinh học thì lại gọi là Cử nhân. Các ông bà nên xem lại văn bản đi.

 • Hỏi nhiều mà không thấy trả lời. Y tế của Việt Nam thật buồn cười. học Cử Nhân Xét nghiệp tại đại hocjY dược TP Hồ Chí Minh ra, thi đầu vào còn cao gấp đôi những ông Bác sĩ chuyên tu, Vậy mà Cử Nhân cũng gọi là kỹ thuật viên, kỹ thuật viên trung cấp cũng gọi là kỹ thuật viên, trong khi đó những ông học Cử nhân ngoài ngành như Hóa, sinh. Thì trong thông tư, văn bản gọi là Cử nhân đoàng hoàng. Cử nhân xét nghiệm học bài bản ra thì lại không được bổ nhiệm trưởng khoa xét nghiệm, mà bổ nhiệm 1 ông Cử nhân Hóa. lại còn tiêu chuẩn là Bác sỹ, mong các ông bà ngồi trên xem xét lại và nghiên cứu văn bản sử dụng từ cho đúng với văn bằng ghi là Cử nhân.

  • Các ông bà toàn ngồi phòng điều hòa thôi không biết các trường y đào tạo chương trình ra sao đâu, học bác sỹ y học dự phòng được đào tạo 5 năm chương trình bác sỹ đa khoa giờ k bằng học y sỹ 2 năm, được học chuyên tu lên bác sỹ đa khoa, còn bác sỹ y học dự phòng bị cấm hết, giờ bác sỹ y học dự phòng đi xin việc bị khinh như chó, kể cả xin trung tâm y tế dự phòng họ cũng khinh vì ko được quyền hạn gì, nhục, ko hiểu sao giờ vẫn đào tạo bác sỹ y học dự phòng tràn lan. học 6 năm y hà nội ko bằng học trung cấp 2 năm vì cái quy định của mấy ông bà ngồi điều hòa. Chán với đất nước này.

  • Yhdp thì cũng là ytcc không biết khám bệnh. Toàn đi mua bằng chạy điểm. Tôi học y sĩ nhưng có kiến thức vẫn được tôn trọng hơn yhdp ytcc gì đó. Nên dẹp bỏ ngành này. Rất tàn phế! 

 • Tôi đã tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, sau đó học chuyên khoa 1 về một chuyên ngành khác vậy khi cấp chứng chỉ hành nghề tôi có được cấp chứng chỉ bác sỹ đa khoa không? và phạm vi hoạt động của tôi là đa khoa hay chỉ chuyên khoa đó thôi?

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]