Thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Cục Quản lý khám, chữa bệnh năm 2020

Hội đồng thi tuyển công chức Cục quản lý Khám, chữa bệnh xin thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến trung tuyển kỳ thi tuyển công chức Cục quản lý Khám, chữa bệnh năm 2020. Download thông báo tại đây:

Hội đồng thi tuyển công chức Cục quản lý Khám, chữa bệnh xin thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến trung tuyển kỳ thi tuyển công chức Cục quản lý Khám, chữa bệnh năm 2020.

Download thông báo tại đây:

0 comments