Tài liệu ban hành kèm công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

Tài liệu ban hành kèm công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

>> Công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuât và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

>> Hướng dẫn bệnh viện nộp hồ sơ

>> Báo cáo hồ sơ xét PTCM 10.5.2018

>> Bang-diem-6062-14.5.2018

>> Bản kê khai nhân lực theo 6062 10.5.2018

>> DS BV de gui CV

>> Bien ban phan tuyen mau 10.5.2018

0 comments