Hướng dẫn xét nghiệm vi rút viêm gan B, C

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; Xét biên bản họp ngày 24/10/2019 của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu hướng dẫn xét nghiệm vi rút viêm gan B, C; Xét […]

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; Xét biên bản họp ngày 24/10/2019 của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu hướng dẫn xét nghiệm vi rút viêm gan B, C; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, ban hành Quyết định số 1868/QĐ-BYT Hướng dẫn xét nghiệm vi rút viêm gan B, C

Download Hướng dẫn tại đây:

0 comments