Hướng dẫn sử dụng danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Y tế giao, nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai danh mục dich vụ kỹ thuật tương đương giữa Thông tư 43 và 50 với Thông tư 37 (gọi tắt là Danh mục kỹ thuật tương đương) trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, Cục Quản lý khám chữa bệnh hướng dẫn về khía cạnh danh mục. Các vấn đề liên quan đến giá, các trường hợp thanh toán, giám định cụ thể … đã có các văn bản hướng dẫn của Vụ kế hoạch – Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

>> Dự thảo Hướng dẫn sử dụng danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương

>> Quyết định số 803/QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 1
>> Quyết định số 984/QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 2
>> Quyết định số 1016/QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 3

DỰ THẢO
Hướng dẫn sử dụng danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương
(Ban hành kèm theo Công văn số …. /KCB-QLCL ngày …. /4/2016 của Cục trưởngCục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế)

1. Giải thích từ ngữ
a) Thông tư 43: Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
b) Thông tư 50: Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.
c) Thông tư 37: Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế – Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

2. Căn cứ pháp lý xây dựng danh mục tương đương
a) Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Căn cứ Khoản 1, Điều 4. Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp quy định:
“1. Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này: áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.”

b) Thông tư 43/2013/TT-BYT: Khoản 2, Điều 2: “Danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này là kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện tại Việt Nam”.
Do vậy tên dịch vụ kỹ thuật sử dụng để chỉ định dịch vụ và in trong phiếu thanh toán sẽ thống nhất sử dụng tên được quy định tại Thông tư số 43 và 50.

c) Thông tư 50/2014/TT-BYT: Điều 4. Áp dụng Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật: “Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật là căn cứ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật tương đương phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch”. Do vậy thống nhất sử dụng phân loại phẫu thuật thủ thuật theo Thông tư 50, mặc dù trong Thông tư 37 cũng có một số tên cụ thể là phẫu thuật hay thủ thuật.

3. Mối quan hệ giữa dịch vụ kỹ thuật của Thông tư 43 và 50 với Thông tư 37
Cả 3 Thông tư đều quy định danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh. Tuy nhiên mục đích ban hành danh mục khác nhau, do vậy danh pháp sử dụng có khác nhau. Thông tư 43 và 50 phục vụ công tác chuyên môn và liên quan đến chỉ định dịch vụ trong HSBA nên danh pháp rất chi tiết, chủ yếu liên quan đến chuyên môn: quy trình kỹ thuật, phương pháp thực hiện, vị trí, độ khó- tính chất phức tạp của kỹ thuật … Thông tư số 37 phục vụ chi trả dịch vụ nên danh pháp liên quan chủ yếu liên quan đến chi phí: quy trình kỹ thuật, phương pháp thực hiện liên quan đến chi phí, vật tư tiêu hao, số lượng cơ quan hoặc vật tư … Quan hệ thông tin giữa hai bảng danh mục này là quan hệ 1 nhiều:

a) Nhiều dịch vụ kỹ thuật ở Thông tư 43 và 50 được xếp tương đương với 1 dịch vụ kỹ thuật trong Thông tư 37, mỗi cặp dịch vụ sẽ tạo nên một tên dịch vụ kỹ thuật chi tiết. Ví dụ một số kỹ thuật siêu âm trong Thông tư 43 và 50 dưới đây được xếp tương đương với 1 kỹ thuật 0001. Siêu âm trong Thông tư 37:
• 1.92 – Siêu âm màng phổi cấp cứu
• 2.63 – Siêu âm màng phổi cấp cứu
• 2.314 – Siêu âm ổ bụng
• 2.373 – Siêu âm khớp (một vị trí)
• 2.374 – Siêu âm phần mềm (một vị trí)
• 18.1 – Siêu âm tuyến giáp
• 18.2 – Siêu âm các tuyến nước bọt
• 18.3 – Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt
• 18.4 – Siêu âm hạch vùng cổ
• 18.6 – Siêu âm hốc mắt
• 18.7 – Siêu âm qua thóp
• 18.8 – Siêu âm nhãn cầu
• 18.11 – Siêu âm màng phổi
• 18.12 – Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực)
• 18.13 – Siêu âm các khối u phổi ngoại vi
• 18.15 – Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)
• 18.16 – Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)
• 18.18 – Siêu âm tử cung phần phụ
• 18.19 – Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng)
• 18.20 – Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)
• 18.30 – Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng
• 18.34 – Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu
• 18.35 – Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa
• 18.36 – Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối
• 18.43 – Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay …)
• 18.44 – Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ …)
• 18.54 – Siêu âm tuyến vú hai bên
• 18.59 – Siêu âm dương vật
• 18.703 – Siêu âm tại giường

b) Một dịch vụ kỹ thuật ở Thông tư 43 và 50 được xếp tương đương với nhiều dịch vụ kỹ thuật trong Thông tư 37, mỗi cặp dịch vụ sẽ tạo nên một tên dịch vụ kỹ thuật chi tiết:
Các dịch vụ kỹ thuật tại Thông tư 37 tương đương với kỹ thuật 14.166 – Lấy dị vật giác mạc sâu trong Thông tư 43 và 50
0780 – Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) (270.000 đ)
0777 – Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) (555.000 đ)
0778 – Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) (52.000 đ)

c) Một dịch vụ kỹ thuật ở Thông tư 43 và 50 được xếp tương đương với 1 vụ kỹ thuật trong Thông tư 37, có thể trùng tên hoặc không trùng tên.
10.3 – Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não) tương đương với 0386 – Phẫu thuật vết thương sọ não hở (4.363.000 đ)
d) Có một số kỹ thuật có tên và giá trong Thông tư 37 nhưng không có tên trong Thông tư 43 và 50.
e) Có một số kỹ thuật đang thực hiện, được BHYT chi trả có tên trong Thông tư 43 và 50 nhưng không có tên trong Thông tư 37
• 27.187 – Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
• 15.149 – Phẫu thuật cắt Amidan gây mê

4. Cấu trúc Bảng danh mục tương đương

image

a) Cột (1): Số thứ tự của danh mục kỹ thuật tương đương theo từng quyết định ban hành của Bộ Y tế, theo từng chuyên khoa. Số thứ tự này không có ý nghĩa về mã hoá dịch vụ, vì danh mục tương đương được bổ sung và sửa đổi nhiều lần. Do vậy không sử dụng số thứ tự này làm mã tham chiếu danh mục.
b) Cột (2): Mã danh mục tương đương: Bản chất là mã dịch vụ, là mã duy nhất cho các dịch vụ kỹ thuật tương đương, do vậy sử dụng làm mã tham chiếu danh mục để xác định chính xác dịch vụ được chỉ định và giá thanh toán BHYT, để kết nối với danh mục nội bộ trong phần mềm quản lý của bệnh viện, in kèm tên dịch vụ kỹ thuật trong phiếu thanh toán BHYT, kết xuất dữ liệu về cơ quan BHXH phục vụ giám định BHYT. Cấu trúc của mã tương đương có độ dài cố định gồm 10 ký tự: ##.####.####
10.0003.0386
– 2 ký tự đầu tiên là số thứ tự hay mã chuyên khoa theo Thông tư 43 và Thông tư 50. Ví dụ: “10” là Ngoại khoa (* Hai chuyên khoa Hoá sinh, Vi sinh không có trong Thông tư 50)
– 4 ký tự tiếp theo ở giữa 2 dấu “.” là số thứ tự dịch vụ kỹ thuật trong chuyên khoa tại Thông tư 43 và50”. Ví dụ “003” là Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não
– 4 ký tự cuối cùng là số thứ tự dịch vụ kỹ thuật tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37 (Bản Excel có gắn mã BHYT, bản này có sắp xếp lại so với bản gốc, một số kỹ thuật chưa được gắn mã hoặc mã trùng lặp được chuyển xuống phía cuối phần kỹ thuật)
c) Cột (3): Mã theo Thông tư 43, Thông tư 50, mã có độ dài không cố định, gồm 2 phần: Số chương (hay mã số Chuyên khoa) và Số thứ tự của dịch vụ kỹ thuật trong chương đó.
d) Cột (4): Phân loại Phẫu thuật Thủ thuật theo Thông tư 50, ký hiệu các giá trị như sau:
e) 4 ký tự tiếp theo ở giữa 2 dấu “.” là số thứ tự dịch vụ kỹ thuật trong chuyên khoa tại Thông tư 43 và 50”. Ví dụ “003” là Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não)
f) Cột (6): Mã theo Thông tư 37, chủ yếu phục vụ công tác giám định của BHXH.
Cấu trúc mã danh mục Thông tư 37 như sau:
+ 2 ký tự đầu tiên: Tên thông tư liên tịch số 37.
+ 4 ký tự tiếp theo: Mã Nhóm thanh toán, và mã chuyên khoa gần giống với mã chuyên khoa trong Thông tư 43 và 50. Các ký tự số đầu tiên trong mã nhóm thể hiện danh mục nhóm theo chi phí của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015.
1 – Xét nghiệm
2 – Chẩn đoán hình ảnh
3 – Thăm dò chức năng
4 – Thuốc trong danh mục BHYT
5 – Thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục
6 – Thuốc thanh toán theo tỷ lệ
7 – Máu và chế phẩm máu
8 – Thủ thuật, phẫu thuật
9 – DVKT thanh toán theo tỷ lệ
10 – Vật tư y tế trong danh mục BHYT
11 – VTYT thanh toán theo tỷ lệ
12 – Vận chuyển
13 – Khám bệnh
14 – Giường điều trị ngoại trú
15 – Giường điều trị nội trú

+ 4 ký tự cuối cùng là số thứ tự của kỹ thuật trong Phụ lục Thông tư 37.
g) Cột (7): Tên dịch vụ theo Thông tư liên tịch số 37.
h) Một số thông tin liên quan khác như “Giá áp dụng từ 01/3/2016”, “Giá áp dụng từ 01/7/2016”, “Phân tuyến kỹ thuật theo Thông tư 43”, “Mã danh mục dùng chung theo Quyết định 5084”, “”Mã theo Thông tư liên tịch số 03 và 04” đã được tích hợp đầy đủ theo bảng danh mục tương đương trên phần mềm Kiểm tra bệnh viện.
Khuyến khích các đơn vị khai báo danh mục kỹ thuật và tải về bảng danh mục tương đương của bệnh viện thông qua phần mềm Kiểm tra bệnh viện để đảm bảo tính đồng nhất; cập nhật nhanh nhất các dịch vụ được bổ sung; kết hợp báo cáo cho nhiều cơ quan khác nhau; tích hợp đầy đủ các mã kỹ thuật.

5. Khai báo danh mục kỹ thuật và tải về danh mục tương đương
Bản danh mục tương đương được ban hành kèm theo các quyết định của Bộ Y tế, đăng tải trong mục văn bản của trang điện tử Cục Quản lý khám chữa bệnh kcb.vn, hoặc trong bộ danh mục dùng chung của Bộ Y tế.
Bảng danh mục đầy đủ có liên kết với các trường thông tin liên quan: “Giá áp dụng từ 01/3/2016”, “Giá áp dụng từ 01/7/2016”, “Phân tuyến kỹ thuật”, “Mã theo danh mục dùng chung 5084”, “”Mã theo Thông tư 03 và 04” đã được tích hợp đầy đủ theo bảng danh mục tương đương trên phần mềm Kiểm tra bệnh viện. Tài khoản đã được cung cấp cho Phòng Nghiệp vụ Y các Sở Y tế, Phòng Kế hoạch Tổng hợp các bệnh viện. Quy trình khai báo và tải về danh mục như sau:
Bước 1. Đăng nhập: Sử dụng Trình duyệt Google Chrome đăng nhập hệ thống phần mềm Kiểm tra bệnh viện qua địa chỉ qlbv.vn/ktbv . Chọn Tab “VIII.Phạm vi hoạt động”. Màn hình sẽ hiện ra như dưới đây.

Tab Phạm vi Hoạt động

Bước 2. Khai báo danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt của bệnh viện.
– (1) Tab “VIII.Phạm vi hoạt động” chứa danh mục dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện đã được phê duyệt theo Thông tư 43 và 50.
– (2) Chọn Danh mục 28 Chuyên khoa của Thông tư 43 và 50
– (3) Đối chiếu các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện theo từng Chuyên khoa theo Thông tư 43 và 50 được chọn. Chú ý mỗi trang chỉ chứa được 500 dịch vụ, kỹ thuật, trước khi chuyển trang nhớ lưu các kết quả đã đánh dấu.
– (4) Đánh dấu các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện đã được phê duyệt theo Thông tư 43 và 50. Chú ý mỗi trang chỉ chứa được 500 dịch vụ, kỹ thuật, trước khi chuyển trang nhớ lưu các kết quả đã đánh dấu.
Bước 3. Tải về danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương của bệnh viện.
Sau khi hoàn tất việc khai báo danh mục kỹ thuật của bệnh viện đã được phê duyệt, chuyển sang bước tải về danh mục tương đương của bệnh viện. Đây chính là danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh được Bảo hiểm Y tế chi trả. Không phải tất cả danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43 và 50 thực hiện tại bệnh viện đều được xếp tương đương.

Screenshot 2016-04-03 10.50.20

Có 2 tính năng tải danh mục:

– (5) Tải tất cả danh mục kỹ thuật của bệnh viện, bao gồm cả danh mục kỹ thuật được xếp tương đương và không được xếp tương đương.

Screenshot 2016-04-03 12.14.51
– (6) Chỉ tải danh mục các kỹ thuật của bệnh viện nằm trong danh mục tương đương của Bộ Y tế. Sau khi nhấn nút, kết quả được hiển thị trên màn hình. Nhấn vào biểu tượng Excel ở góc phải màn hình để tải về Excel. Thời gian tải có thể kéo dài tuỳ thuộc số lượng dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện.

Screenshot 2016-04-03 12.04.06
– Số lượng mã dịch vụ kỹ thuật tương đương có thể nhiều hơn số kỹ thuật được tương đương lý do đã giải thích ở trên: một kỹ thuật ở Thông tư 43 và 50 có thể tương đương với nhiều kỹ thuật tại Thông tư 37.
– Hai cột ngoài cùng bên phải là số Quyết định ban hành và ngày ban hành. Những kỹ thuật tương đương chưa có số Quyết định và Ngày ban hành là những kỹ thuật đang dự thảo chờ thẩm định, phê duyệt.

6. Những dịch vụ kỹ thuật không được xếp tương đương
a) Không thuộc phạm vi được hưởng BHYT
Tên dịch vụ kỹ thuật thể hiện thuộc một trong Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế quy định tại Điều 23 Luật BHYT sửa đổi, bao gồm:
1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả.
2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.
3. Khám sức khỏe.
4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.
5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.
6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.
8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.
9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.
10. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.
11. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.
12. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

b) Đã kết cấu chi phí vào công khám, ngày giường, hoặc kết cấu trong dịch vụ kỹ thuật khác đã được thanh toán (vd: đa số các dịch vụ kỹ thuật gây mê hồi sức)

c) Có tên trong Thông tư 43 và 50 nhưng không có kỹ thuật có quy trình kỹ thuật tương đương tại Thông tư 37.

d) Các dịch vụ kỹ thuật mới đề xuất nhưng chưa có quy trình kỹ thuật được phê duyệt.

7. Sử dụng mã tương đương
a) Mã tương đương được sử dụng như mã dịch vụ trong trường hợp sau:
– Liên kết giữa danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương với danh mục kỹ thuật của bệnh viện
– Sử dụng để chỉ định dịch vụ, kèm tên theo Thông tư 43 và 50
– Sử dụng để thanh toán chi phí BHYT: in trên phiểu thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú, nội trú (BV-01, BV-02, 03). Có thể in thành cột riêng hoặc trước tên của dịch vụ kỹ thuật và phân cách bởi dấu ” – “.
– Kết xuất dữ liệu về cho Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phục vụ công tác giám định chi phí BHYT.
b) Gắn mã cho trường hợp không có tên trong danh mục tương đương, và Thông tư 37
Những trường hợp dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện, được BHYT thanh toán, có tên trong Thông tư 43 và 50 nhưng không có tên trong Thông tư 37, sử dụng cấu trúc mã tương đương làm mã dịch vụ nhưng 4 ký tự cuối cùng (số thứ tự trong Thông tư 37) là “.0000”, ví dụ: 27.0187.0000 – Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
c) Gán mã cho các trường hợp có tên trong Thông tư 37, không có tên trong Thông tư 43 và 50
Những trường hợp dịch vụ kỹ có tên trong Thông tư 37, nhưng không có tên trong Thông tư 43 và 50, sử dụng cấu trúc mã tương đương làm mã dịch vụ nhưng 6 ký tự đầu tiên (số thứ tự trong Thông tư 43 và 50) là “00.0000”, ví dụ: 00.0000.0480 – Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

8. Liên kết với danh mục kỹ thuật (phần mềm quản lý bệnh viện) của bệnh viện 
Trường hợp lý tưởng bệnh viện chuẩn hoá hoàn toàn danh mục kỹ thuật của bệnh viện về theo Thông tư 43 và 50 và áp dụng luôn danh mục tương đương, tuy nhiên thực tế tại các bệnh viện, danh mục kỹ thuật có thể chi tiết hơn, tuỳ theo mục đích sử dụng. Ví dụ thêm hậu tố vị trí, vật tư, tư thế, phương pháp .v.v. Thống nhất những phần bổ sung để rõ nghĩa (vd: mắt phải, mắt trái; gây tê, gây mê …) hoặc tên gọi khác chưa có trong Thông tư 43 và 50 sẽ để trong dấu ngoặc vuông [ .. ]

Sử dụng Mã tương đương của danh mục tương đương làm mã liên kết với Mã nội bộ trong danh mục kỹ thuật của bệnh viện. Và quan hệ này cũng sẽ là quan hệ 1 nhiều.

Screenshot 2016-04-03 16.36.12

9. Những câu hỏi thường gặp về danh mục tương đương (đang cập nhật)
Đã có rất nhiều câu hỏi của các bệnh viện và trả lời nhanh trong quá trình triển khai Danh mục kỹ thuật tương đương trên trang kcb.vn và fanpage facbook.com/kcb.net

(1) Thời hạn thanh toán BHYT đối với các kỹ thuật trong danh mục tương đương
– Những kỹ thuật có tên trong TT37 sẽ được áp dụng ngay từ 01/3/2016 cho dù có tên trong Quyết định danh mục tương đương hay không.
– Những Kỹ thuật chỉ có tên trong các Quyết định danh mục tương đương sẽ thực hiện từ ngày ký ban hành theo từng Quyết định.
– Các kỹ thuật chưa có tên trong danh mục tương dương và TT37 thực hiện theo giá cũ của đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt, đang thực hiện tại đơn vị.

Lời cảm ơn

Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh quốc gia và các Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc; Ban chính sách – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đóng góp hoàn thiện danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương.
Hướng dẫn được đăng tải trên trang website của Cục Quản lý khám chữa bệnh kcb.vn trong mục Thông tin, kèm theo là diễn đàn trao đổi hỏi đáp phía cuối bài đăng.
Ý kiến đóng góp về Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương đề nghị gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh qua email: qlbv.vn@gmail.com
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thiện tài liệu./.

Dự thảo ngày 03/04/2016

TM.TỔ THƯ KÝ

53 comments

 • Các dịch vụ kỹ thuật không có trong Thông tư 43 và không có trong phê duyệt tương đương nhưng có giá trong 37 Bệnh viện thực hiện thanh toán như thế nào?.Các dịch vụ kỹ thuật có trong thông tư 43 và 50 nhưng không có tên trong 37. bv thu theo phân loại của 50 giá thực hiện theo mục các dich vụ kỹ thuật còn lại khác có đúng không? còn một số chương chưa phê duyệt nên BV áp dụng gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện xin hướng dẫn của Bộ y tế sớm vì hiện tại bệnh viện thực hiện rất nhiều các phẫu thuật , thủ thuật cho bệnh nhân nhưng không có tring 37 và phê duyệt tương đương của Bộ. 

 • Xin phép hỏi khi nào BYT ban hành hướng dẫn này? Góc độ P.KHTH tham mưu nhưng lãnh đạo nói chưa có ý kiến BHXH nên chưa thực hiện áp danh mục tương đương.

 • Hiện tại BV đang gặp khó khăn do BHXH Tỉnh chưa chấp nhận thanh toán đối với trường hợp BV áp dụng các kỹ thuật tương đương của chuyên khoa Nhi (đã được SYT phê duyệt) cho các chuyên khoa khác của người lớn (các DVKT chỉ có ở chuyên khoa Nhi, không có ở các chuyên khoa khác nhưng thực hiện ở người lớn rất nhiều). Em kiến nghị trong thời gian chờ Bộ ban hành Thông tư bổ sung Thông tư 43, Bộ có hướng dẫn cụ thể cho phép BV được áp dụng các kỹ thuật của chuyên khoa Nhi cho các chuyên khoa khác của người lớn. Khi có Thông tư bổ sung Thông tư 43 thì các chuyên khoa khác sẽ có đầy đủ DVKT, khi đó việc áp dụng DVKT đúng chuyên khoa sẽ phù hợp hơn. Em xin cảm ơn.

  • Cùng ý kiến với chị Trang. Bên e đang dùng các DMKT tương đương của Nhi áp sang các chuyên khoa rất nhiều không biết hôm sau BH có chấp nhận ko ạ

  • Bệnh viện em cũng vậy, danh mục phê duyệt đa số các DVKT của dùng cho khoa sản và ngoại nằm trong chuyên khoa Nhi, nay bên bảo hiểm xã hội họ bảo nằm trong chuyên khoa Nhi thì chỉ áp dụng cho khoa Nhi không được áp dụng cho các khoa khác. hjc

  • Bệnh viện em cũng vậy, danh mục phê duyệt đa số các DVKT của dùng cho khoa sản và ngoại nằm trong chuyên khoa Nhi, nay bên bảo hiểm xã hội họ bảo nằm trong chuyên khoa Nhi thì chỉ áp dụng cho khoa Nhi không được áp dụng cho các khoa khác. hjc

 • BỆNH VIỆN MỚI THÀNH LẬP CHƯA CÓ TÀI KHOẢN TRÊN qlbv.vn/ktbv THÌ PHẢI LÀM SAO Ạ? CÁM ƠN

 • Admin cho hỏi Phòng khám đa khoa em mới thành lập vậy đăng ký tài khỏan trên qlbv.vn phải liên hệ ở đâu ạ
  xin cho ý kiến

 • Admin cho hỏi với những dịch vụ cùng 1 tên bảo hiểm nhưng nhiều giá thì khi mình in phơi sẽ hiển thị cùng 1 tên đó. Vậy bảo hiểm làm thế nào để biết dịch vụ đó giá bao nhiêu là đúng.Ví dụ: Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê

  • author

   Căn cứ vào mã tương đương sẽ biết kỹ thuật này được thanh toán theo Kỹ thuật nào ở TT37 (gây tê hay gây mê).

 • Theo dự thảo hướng dẫn: Những trường hợp dịch vụ kỹ có tên trong Thông tư 37, nhưng không có tên trong Thông tư 43 và 50, sử dụng cấu trúc mã tương đương làm mã dịch vụ nhưng 6 ký tự đầu tiên (số thứ tự trong Thông tư 43 và 50) là “00.0000”, ví dụ: 00.0000.0480 – Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCPNhưng do không có tên trong thông tư 43-50  nên BV chưa được SYT phê duyệt, vậy BV có được thực hiện không, hay các bệnh viện gửi SYT thẩm định theo tên của TT 37 để thực hiện ngay không. mong BYT có hướng dẫn sớm để BV thực hiện

 • Admin cho hỏi có những dịch vụ chẳng hạn như “Xét nghiệm định tính PBG trong nước tiểu” thuộc chuyên khoa I thì dịch vụ này thuộc nhóm xét nghiệm hay phẫu thuật thủ thuật

 • cho tôi hỏi hiện văn bản dự thảo này đã có bản chính thức chưa ạ, hay cứ thống nhất các cơ sở thực hiện như vậy ạ

  • author

   Cục đưa lên mạng xin ý kiến góp ý các đơn vị trước. Nếu các cơ sở không còn ý kiến góp ý nữa,
   Cục sẽ làm các thủ tục ban hành kèm theo công văn.
   Một số nội dung như sửa biểu mẫu thanh toán do Vụ BHYT chủ trì sẽ thực hiện song song.

 • Kính gửi: Anh SơnTheo dự thảo hướng dẫn sử dụng, đơn vị chúng tôi còn chưa rõ.Tại khoản 2 Điều 4, TT 37 và tại phần II, mục 3, điểm 3.1,  nguyên tắc c của Công văn 824 có thực hiện hay không? Riêng BHXH lại không thấy đồng ý thực hiện. Nhờ anh Sơn nghiên cứu giúp

  • author

   Phương án xếp các kỹ thuật thủ thuật còn lại vào nhóm PTTT theo phân loại chưa thống nhất vì hiện tại vẫn đang bổ sung danh mục tương đương Vòng 2. Trong trường hợp thống nhất phương án này, Bộ Y tế cũng phải đưa vào quyết định chung.

 • cho hỏi bên TT43 có phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa nhưng TT37 và những hướng dẫn tương đương bổ sung rất nhiều nhưng đều chưa có dịch vụ này?xin cám ơn

  • author

   TT37 không có kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi ruột thừa”, chỉ có Phẫu thuật cắt ruột thừa” giá ~ 2.100.000đ, vì vậy Tiểu ban Ngoại đề nghị xây dựng giá mới.

 • tôi đang gặp rắt rối ở răng hàm mặt : theo thông tư 43 nhổ răng vĩnh viển vậy theo thông tu 37 thì thanh toán theo giá : nhổ răng đơn giản hay răng số 8 đây xin ý kiến.

 • Xin cho hỏi theo công văn 7117 hướng dẫn ở tiết 7 có hương dẫn:  “7. Các dịch vụ kỹ thuật chưa phiên tương đương thuộc các chuyên khoa Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Nội tiết, Hóa sinh, Tạo hình thẩm mỹ và Nhi khoa: tạm thời áp dụng theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/3/2016 (nếu có) đến khi có quy định phiên tương đương.
  8. Các dịch vụ kỹ thuật thuộc các chuyên khoa không nêu tại điểm 7 trên đây, chưa được Bộ Y tế phiên tương đương thì thực hiện thanh toán như sau:
  a) Dịch vụ kỹ thuật được thực hiện ở nhiều chuyên khoa nhưng mới xếp tương đương ở một số chuyên khoa thì được áp dụng mức giá của dịch vụ kỹ thuật đã phiên tương đương tại chuyên khoa có mức giá thấp nhất.
  b) Dịch vụ kỹ thuật chưa phiên tương đương (tại Phụ lục kèm theo): áp dụng mức giá tương ứng với từng loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 37 cho đến khi Bộ Y tế ban hành Quyết định tương đương.” nên khi áp giá nếu thuộc 7 chuyên khoa đó nếu có phiên tương đương thì tôi áp nếu không có phiên TĐ hoặc phiên TĐ ở chuyên khoa khác thì tôi không áp và áp giá trước thời điểm 01/03/2016; nhưng khi đẩy lên công giám định thì giám định bảo nếu DVKT thuộc 7 chuyên khoa đó nhưng phiên ở chuyên khoa khác thì vẫn được (tức là áp theo Tiết 8). Ví dụ: Mở rộng lỗ sáo STT: 3.3605 thuộc chuyên khoa Nhi phiên ở chuyên khoa Ngoại STT: 10.412 thì vẫn được áp theo chuyên khoa Ngoại. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không. Xin cảm ơn

 • hoa cả mắt nửa tháng vẫn chưa làm được phần mềm mới bhyt tt37 này các bác ơi, xin chỉ giúp em vơi. Lenatran0603@gmail.com. 0912257567. giúp e k em bị đuổi việc. em xin cảm ơn và hậu tạ

 • Kính đề nghị Cục sớm ban hành danh mục kỹ thuật chi tiết, tương đương, cụ thể hơn nữa để Bệnh viện thanh toán với BHYT. Rất khó khăn cho Bệnh viện (đối với danh mục chưa có tương đương)

 • admin cho e hỏi phòng khám tư nhân có xin mở tài khoản trê qlbv.vn/ktbv đc khong ạ

 • Admin cho em hỏi? điều trị u mềm treo bằng đốt điện thuộc danh mục kỹ thuật nào? và hiện nay giá điều trị 01 lần đốt từ 16.000.0000đ đến 20.000.000đ là hợp lý không? có vi phạm bộ luật nào không? xin cám ơn

 • Thay mặt Bệnh viện xin cho hỏi tổ thư ký biên soạn: Dự thảo danh mục hướng dẫn đã có lâu tuy nhiên đến bao giờ ban hành chính thức vì trong quá trình triển khai thực hiện chuẩn hóa DMKT của bệnh viện cần đến nội dung hướng dẫn này. Trân trọng!

 • đè nghị CKCB cho biết mã danh mục máy Đo thị trường, Chụp mạch huỳnh qung, Đo javal

 • cho e hỏi dịch vụ phá thai bệnh lý( bệnh lý mẹ, bệnh lý con) thì áp vào đâu ạ

 • Trạm y tế chúng tôi hiện đang gặp rắc rối. Khi thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật  trong đó có 2 TTPT (03.3909.0505 -Chích rạch áp xe nhỏ và 03.3827.0216 – khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm) trên cổng giám định thì không sao nhưng các giám đinh bảo hiểm y tế huyện  xuất toán  vì lý do sai mã PTTT  2 mả này chỉ dùng cho bênh nhân trẻ em  còn người lớn thì bị xuất toàn chúng tôi không tìm thấy trong mả tương đương của người trưởng thành  xin hỏi như vậy có đúng không, nếu đúng như vậy cách khắc phục xin cảm ơn!

 • cho tôi hỏi về tiền thủ thuật bảo hiểm trả cho nhân viên y tế chuyên nghành y học cổ truyền- vật lý trị liệu-phục hồi chức năng  nằm trong quy định nào? ví dụ: 1 bn vào bv hạng 3 châm cứu. châm 10 ngày, mỗi ngày 1 lần châm. vậy số tiền nhân viên y tế sẽ nhận dc là bao nhiêu? tính theo mỗi lần châm, hay chỉ tính trên đàu người bệnh nhân. cám ơn

 • Cho em hỏi cái loại «giường chữa bách bệnh» do công ty TNHH nagu đại hàn có tổ chức hoạt động tại tầng 3 ,siêu thị Hương giang số 41-đường Trần phú -vinh-nghệ  an có được bộ y tế cấp phép là sản phẩm thuộc danh mục thiết bị y tế không ạ. 

 • Xin hỏi Bơm tiêm điện và dây dẫn bơm tiêm điện đã có trong CCG ngày giường hồi sức cc chưa ? Có thanh toán riêng 2 loại này cho BV không ?

  • cho e hỏi những vật tư tiêu hao nào thì được bảo hiểm thanh toán ạ? e cảm ơn ạ!

 • kinh nghiem cho bv moi bat dau lam thi cac buoc thu tu. de tranh mat thoi gian thi nen xem o page nao vay to thu ky

 • Cho hỏi phẩu thuật nội soi sỏi niệu quản ở bệnh viện bình dân tphcm, có được hưởng bảo hiểm hay không

 • Kính gửi anh Sơn, hôm trước e có hỏi anh về danh mục kỹ thuật chuyên khoa Nhi có đc dùng cho các chuyên khác ko, và e nhận đc câu trả lời từ anh là có, miễn là BV phải cso danh mục KT đó của Nhi khoa đc phê duyệt. Nhưng sáng nay e nhận đc tài liệu tập huấn từ bảo hiểm  thì lại bảo Không được áp dụng các kỹ thuật tương đương của chuyên khoa Nhi cho các chuyên khoa khác của người lớn . Mong anh xem trả lời giúp e. EM cảm ơn 

 • Cho tôi hỏi. Đơn vị tôi đang hoàn thiện phần mềm KCB. Nhưng khi tải danh mục kỹ thuật của đơn vị trên phần mềm KCB thì một số danh mục chưa có mã tương đương và chưa có giá thanh toán (TT37) để đưa vào phần mềm thanh toán của BHYT thì phải làm sao ạ? Chân thành cảm ơn

 • tôi xin hỏi, đối tượng Công an Nhân dân khi di khám chữa bệnh có ghi được hưởng 100%+ Chi Phí Ngoài danh mục kể cả tiền chi phí vận chuyển la sao a?Chi phí ngoài danh mục la những chi phí nao? tiền vận chuyển được tính ra sao? Mong được sớm giải đáp.Xin cám ơn!

 • Tại bệnh viện em danh mục DVKT phê duyệt đa số các DVKT của dùng cho khoa sản và ngoại nằm trong chuyên khoa Nhi, nay bên bảo hiểm xã hội họ bảo nằm trong chuyên khoa Nhi thì chỉ áp dụng cho khoa Nhi không được áp dụng cho các khoa khác. hjc