Hướng dẫn quản lý số liệu Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2017: Tiếp tục sử dụng hệ thống qlbv.vn/ktbv như những năm trước

Ngày 01/11/2017 Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định số 4969/QĐ-BYT về việc Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017

>>Quyết định số 4969/QĐ-BYT về việc Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017
>>Công văn số 1618 /KCB-QLCL ngày 02/11/2017
>>Phần mềm Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện (nếu cần đăng ký lại mật khẩu qua email: qlbv.vn@gmail.com) 

Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017, bao gồm:
– Phần A: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện;
– Phần B: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
– Phần C: Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; áp dụng theo mẫu phiếu số 1, 2, 3 và tài liệu hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng (ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Riêng Phần này được nhập dữ liệu trên trang riêng

Tiếp tục sử dụng hệ thống qlbv.vn/ktbv như những năm trước để quản lý số liệu Kiểm tra bệnh viện 2017. (Bộ Y tế sẽ tiếp tục sử dụng trang này để kiểm tra bệnh viện, không chuyển sang trang khác như đã thông báo trên website trước đây).

Các mẫu báo cáo bệnh viện (A4, dọc in đóng quyển)
0. Bìa
1. Thông tin hành chính
2. Hoạt động Chuyên môn 2/6 năm
3. Báo cáo Tài chính 2/6 năm
4. Báo cáo Nhân lực Biên chế / Hợp đồng
5. Kết quả Tự đánh giá Chất lượng (1) và Kết quả Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Các danh mục kiểm kê hoàn thành trên hệ thống phần mềm, lưu tại cơ quan chủ quản (Khổ A4 ngang)
6. Hiện trạng Tổ chức
7. Hiện trạng Danh sách người Hành nghề
8a. Kiểm kê Danh mục Kỹ thuật
8b. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và Số lượng đã thực hiện
9. Kiểm kê Danh mục Trang thiết bị
10. Kiểm kê Danh mục Mua và Sử dụng Thuốc
11. Mô hình bệnh tật trong năm theo ICD-10

Mẫu báo cáo Sở Y tế
Tổng hợp các báo cáo phân theo tuyến, năm:
1. Danh sách cơ sở khám chữa bệnh
2. Hoạt động Chuyên môn 2 năm
3. Báo cáo Tài chính 2 năm
4. Báo cáo Nhân lực theo Biên chế / Hợp đồng
5. Kết quả Đoàn đánh giá Chất lượng
6. Tổng hợp mô hình bệnh tật toàn Sở Y tế

Hướng dẫn nhập dữ liệu
Lưu ý chỉ sử dụng trình duyệt Chrome, Safari, Opera hoặc Firefox. Không sử dụng Internet Explorer để hạn chế lỗi lưu dữ liệu
Tuyệt đối không sử dụng dấu phân cách: “,” “.”. Các giá trị số lớn hơn 1000 sẽ được phân cách tự động bằng khoảng trắng sau khi rời con trỏ khỏi ô nhập, ví dụ: 3500200 sẽ tự chuyển thành: 3 500 200
Sử dụng phím mũi tên di chuyển theo 4 chiều như trong Excel, Giá trị nhập vào sẽ được lưu ngay khi di chuyển con trỏ ra khỏi ô nhập (nhấn phím mũi tên hoặc nhấn tab hoặc click chuột ra ngoài ô nhập).
Tải lại trang hoặc đóng trình duyệt hoặc tắt máy trước khi di chuyển con trỏ ra khỏi ô nhập đồng nghĩa với MẤT DỮ LIỆU
Màu nền ô nhập sẽ tự động đổi sang xanh dương báo hiệu đã lưu và lưu thành công
Các ô dữ liệu tổng sẽ được cộng tự động
Để xóa 1 giá trị đang tồn tại gõ số 0 thay vì để trống

I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
Báo cáo đầy đủ các thông tin trong bảng Hành chính, nếu không khai báo đầy đủ các thông tin sau Bệnh viện sẽ không có tên trong các Danh mục chính thức của Bộ Y tế:
– Loại hình cơ sở khám chữa bệnh
– Hạng bệnh viện (sử dụng để thanh toán BHYT)
– Tuyến bệnh viện
– Chuyên khoa
– Giường bệnh kế hoạch,
– Giường bệnh thực tế

II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Dữ liệu tính từ 1/10 năm trước đến hết 30/9 năm nay

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1) Thời gian chốt số liệu:
– Căn cứ theo số liệu thực hiện của đơn vị tính từ 1/10 (quý IV) năm trước đến hết 30/9 (quý III) năm nay, không tùy thuộc vào số quyết toán của BHYT và số ghi thu – ghi chi của cơ quan tài chính

2) Nhập đúng đơn vị tính là nghìn đồng:
Phần mềm đã được thiết kế theo quy định của Báo cáo kiểm tra có đơn vị tính là “nghìn đồng” (1.000đ) tức là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) sẽ nhập vào phần mềm = 100000. Rất nhiều đơn vị nhập sai đơn vị tính ở bảng Tài chính, và Tài chính Dược

III. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC
Nhập dữ liệu từ các ô dữ liệu chi tiết là Biên chế, hay Hợp đồng. Các Cột và Hàng Tổng số sẽ tự động được tính toán

IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
Lần lượt cho điểm từng tiêu chí bằng cách mở nhấn vào Icon Tiêu chí chi tiết. Lúc này một cửa số chứa danh sách tiểu mục chi tiết sẽ hiện ra
Đánh chọn vào các tiêu chí con, sau đó thoát bằng cách nhấn Esc hoặc nhấn nút Đóng
Nguyên tắc tính điểm tự động trên phần mềm:
– Điểm sẽ là 0 nếu không có tiểu mục chi tiết nào được chọn
– Điểm sẽ là 1 nếu CHỈ CẦN 1 tiểu mục ở mức 1 được chọn (có nghĩa không đạt hoặc vi phạm)
– Điểm sẽ là 2 nếu tất cả tiểu mục ở mức 2 được chọn và không có tiểu mục nào ở mức 1 được chọn
– Điểm sẽ là 3 nếu tất cả tiểu mục ở mức 2 và 3 được chọn (đạt) và không có tiểu mục nào ở mức 1 được chọn
– Điểm sẽ là 4 nếu tất cả tiểu mục ở mức 2, 3 và 4 được chọn (đạt) và không có tiểu mục nào ở mức 1 được chọn
– Điểm sẽ là 5 nếu tất cả tiểu mục ở mức 2, 3, 4 và 5 được chọn (đạt) và không có tiểu mục nào ở mức 1 được chọn

  • Chú ý: Cần đánh dấu vào tất cả các Tiểu mục BV đạt, kể cả ở mức trên mức điểm đạt: Ví dụ BV đạt Mức 3, nhưng có một số tiểu mục ở mức 4, 5 BV đạt sẽ vẫn lựa chọn

Các lỗi mắc phải khi báo cáo số liệu kiểm tra bệnh viện

Mặc dù đã phổ biến rất nhiều năm nhưng trong quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện các bệnh viện vẫn hay gặp phải các lỗi dẫn đến báo cáo sai số liệu. Số liệu báo cáo về sẽ không sử dụng được, gây sai lệch kết quả khi phân tích số liệu phục vụ báo cáo tổng kết ngành, hoặc công tác lập kế hoạch.

1) Không báo cáo đầy đủ các thông tin trong bảng Hành chính
Nếu không khai báo đầy đủ các thông tin sau BV sẽ không có tên trong các báo cáo chính thức của Bộ Y tế
– Loại hình cơ sở khám chữa bệnh
– Hạng bệnh viện (sử dụng để thanh toán BHYT)
– Tuyến bệnh viện
– Chuyên khoa
– Giường bệnh kế hoạch,
– Giường bệnh thực tế

CHÚ Ý: BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ CÁC THUỘC TÍNH CỦA CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

– Phần mềm không chấp nhận các ký tự phân cách, cho dù là dấu “.”, hay dấu “,”
ví dụ: tổng số lượt khám bệnh = 12.345 lượt, sẽ được nhập vào phần mềm = 12345

2) Sử dụng các ký tự “.” hoặc “,” làm ký tự phân cách (sai)
– Phần mềm không chấp nhận các ký tự phân cách, cho dù là dấu “.”, hay dấu “,”
ví dụ: tổng số lượt khám bệnh = 12.345 lượt, sẽ được nhập vào phần mềm = 12345, phần mềm sẽ tự định dạng thành: 12 345

CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ KÝ TỰ NÀO LÀM DẤU PHÂN CÁCH

3) Nhập sai đơn vị tính đối với số liệu Tài chính, Dược (đồng = sai)
Phần mềm đã được thiết kế theo quy định của Báo cáo kiểm tra có đơn vị tính là “nghìn đồng” (1.000đ)
tức là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) sẽ nhập vào phần mềm = 100000
Rất nhiều đơn vị nhập sai đơn vị tính ở bảng Tài chính, và Tài chính Dược

CHÚ Ý: NHẬP ĐÚNG THEO ĐƠN VỊ TÍNH LÀ “NGHÌN ĐỒNG”

4) Lập tài khoản mới khi đổi tên hoặc sát nhập vào Trung tâm Y tế 2 chức năng

Trường hợp Bệnh viện huyện sát nhập vào Trung tâm Y tế và đổi tên thành Trung tâm Y tế hai chức năng: Đề nghị tiếp tục nhập dữ liệu trên tài khoản bệnh viện huyện trước đó.

5) Không đổi trạng thái “Ngừng hoạt động” đối với các cơ sở khám chữa bệnh đã ngừng hoạt động hoặc giải thể
Những đơn vị giải thể, hoặc ngừng hoạt động cần phải đổi sang trạng thái Loại hình cơ sở khám chữa bệnh sang “Ngừng hoạt động”

6) Các bệnh viện cơ quan chủ quản không kiểm tra đánh giá vẫn phải tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo trực tuyến đầy đủ các hạng mục
Những bệnh viện vì lý do nào đó cơ quan chủ quản không đánh giá được (mới thành lập, tách nhập đơn vị, y tế ngành ..) vẫn phải tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo trực tuyến với đầy đủ các hạng mục

7) Import file không đúng cấu trúc vào phần mềm: Các bảng Kiểm kê chi tiết như Trang thiết bị, Mua và Sử dụng thuốc, Danh mục kỹ thuật, ICD-10 có thể kết xuất từ phần mềm của bệnh viện ra file Excel theo mẫu và import vào phần mềm trực tuyến theo hướng dẫn. Trên file Excel không để công thức, không để 2 giá trị xuống dòng trong cùng ô dữ liệu,

File Excel mẫu kiểm kê Trang thiết bị (để import trực tiếp vào phần mềm)
>> File Excel mẫu kiểm kê Mua và sử dụng thuốc (để import trực tiếp vào phần mềm)
>> File Excel mẫu Báo cáo Dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện kèm Giá (để import trực tiếp vào phần mềm)

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN NHẬP SAI SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

Nơi cấp GFHĐ ID Bệnh viện Bệnh viện Năm kiểm tra (nhập lỗi) Mô tả lỗi nhập liệu
TP HỒ CHÍ MINH 14353 BV ĐA KHOA XUYÊN Á NĂM 2017 Nhập ký tự phân cách
VĨNH PHÚC 13756 BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2016 Nhập ký tự phân cách
HÀ NỘI 14664 BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ NHẬT BẢN NĂM 2016 Nhập ký tự phân cách
THANH HOÁ 12385 BỆNH VIỆN ĐK VĨNH LỘC NĂM 2016 Nhập ký tự phân cách
THÁI BÌNH 12831 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ NĂM 2016 Nhập ký tự phân cách
TP HỒ CHÍ MINH 14704 BỆNH VIÊN CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ QUỐC TẾ THẢO ĐIỀN NĂM 2016 Nhập ký tự phân cách
TIỀN GIANG 11991 BỆNH VIỆN ĐK TT TIỀN GIANG NĂM 2017 Nhập ký tự phân cách
HÀ TĨNH 14277 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN SÀI GÒN – HÀ TĨNH NĂM 2017 Nhập ký tự phân cách
TP HỒ CHÍ MINH 12929 BỆNH VIỆN ĐK HỒNG ĐỨC III NĂM 2016 Nhập ký tự phân cách
TP HỒ CHÍ MINH 12924 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA GIA ĐỊNH NĂM 2017 Nhập ký tự phân cách
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH 13649 BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ NĂM 2017 Nhập ký tự phân cách
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH 13829 TRUNG TÂM Y TẾ ĐƯỜNG BỘ 2 NĂM 2017 Nhập ký tự phân cách
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH 13629 BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TUYÊN QUANG 12201 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH 13623 BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 12767 BỆNH VIỆN QUẬN 2 NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
ĐỒNG NAI 14119 BỆNH VIỆN ITO SÀI GÒN – ĐỒNG NAI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 12929 BỆNH VIỆN ĐK HỒNG ĐỨC III NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
LÀO CAI 12593 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẢO THẮNG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÀ NỘI 14739 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
ĐỒNG NAI 12750 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN TRẢNG BOM NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 12235 BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
THANH HOÁ 12047 LAO VÀ BỆNH PHỔI THANH HÓA NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
ĐÀ NẴNG 12441 TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CẨM LỆ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH 13642 BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUỲNH LẬP – NGHỆ AN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
SƠN LA 12611 BỆNH VIỆN ĐK THẢO NGUYÊN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
NGHỆ AN 13438 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
THANH HOÁ 12046 BỆNH VIỆN MẮT THANH HOÁ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BẮC NINH 12515 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN LƯƠNG TÀI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
SÓC TRĂNG 13929 BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y SÓC TRĂNG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 12773 BỆNH VIỆN QUẬN 7 NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÀ TĨNH 12348 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HƯƠNG KHÊ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BÌNH DƯƠNG 13066 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
THÁI NGUYÊN 14359 BV ĐK QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
LÂM ĐỒNG 13568 TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT NĂM 2016 Nhập sai đơn vị tính
ĐỒNG THÁP 12490 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN THANH BÌNH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 14724 BỆNH VIỆN THẪM MỸ KỲ HÒA-MEDIKA TPHCM NĂM 2016 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 12781 BỆNH VIỆN QUẬN 9 NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
NGHỆ AN 12352 BỆNH VIỆN ĐK TÂN KỲ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 12781 BỆNH VIỆN QUẬN 9 NĂM 2016 Nhập sai đơn vị tính
THANH HOÁ 12408 BỆNH VIỆN ĐK  TX BỈM SƠN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 12945 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HƯNG YÊN 12438 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ÂN THI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÀ NAM 12412 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN DUY TIÊN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
THỪA THIÊN HUẾ 12371 TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG TRÀ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
ĐẮK LẮK 13687 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG NĂNG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HẢI PHÒNG 12057 BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
NGHỆ AN 12356 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
THÁI NGUYÊN 12618 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN VÕ NHAI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÀ TĨNH 12025 BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG – PHCN HÀ TĨNH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÀ GIANG 12557 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẮC MÊ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
LÂM ĐỒNG 13571 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
SÓC TRĂNG 12465 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÒA BÌNH 12573 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAO PHONG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
LÀO CAI 12589 ĐK HUYỆN BẢO YÊN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
QUẢNG NAM 14358 BV THÁI BÌNH DƯƠNG – TAM KỲ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
SÓC TRĂNG 12090 BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4 SÓC TRĂNG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BẮC NINH 13582 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BẮC NINH NĂM 2016 Nhập sai đơn vị tính
ĐIỆN BIÊN 12807 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 14721 BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẪM MỸ HÀN QUỐC KIM HOSPITAL – TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BÌNH THUẬN 12267 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
QUẢNG TRỊ 12375 BỆNH VIỆN ĐK TRIỆU PHONG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
QUẢNG NGÃI 12188 BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUẢNG NGÃI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BẮC KẠN 12536 TRUNG TÂM Y TẾ PÁC NẶM NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
QUẢNG TRỊ 12377 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HƯỚNG HÓA NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
VĨNH LONG 14662 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
QUẢNG BÌNH 14203 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 14685 BỆNH VIỆN THẨM MỸ KANG NAM NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÀ NAM 12055 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI HÀ NAM NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TP HỒ CHÍ MINH 14721 BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẪM MỸ HÀN QUỐC KIM HOSPITAL – TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 Nhập sai đơn vị tính
SƠN LA 12151 Bệnh viện phong và da liễu tỉnh sơn la NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
CÀ MAU 11986 BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG- PHCN TỈNH CÀ MAU NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
KIÊN GIANG 13104 TRUNG TÂM Y TẾ KIÊN HẢI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH 13819 BỆNH VIỆN GTVT YÊN BÁI NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BÌNH THUẬN 14546 BỆNH VIỆN DA LIỄU BÌNH THUẬN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BẮC GIANG 14749 BỆNH VIỆN NỘI TIẾT BẮC GIANG NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
ĐIỆN BIÊN 14141 BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
CẦN THƠ 13783 Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
HÀ NAM 12053 BỆNH VIỆN PHONG VÀ DA LIỄU HÀ NAM NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
TUYÊN QUANG 13854 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LÂM BÌNH NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
ĐIỆN BIÊN 14139 BỆNH VIỆN 7/5 CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính
BÀ RỊA – VŨNG TẦU 14713 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĂN PHƯỚC NĂM 2017 Nhập sai đơn vị tính

 

16 comments