Hội thảo triển khai hướng dẫn an toàn người bệnh và đảm bảo an toàn phẫu thuật tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24/4/2018

Tài liệu Hội thảo triển khai hướng dẫn an toàn người bệnh và đảm bảo an toàn phẫu thuật tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24/4/2019 https://www.dropbox.com/sh/b6bi4gozyqsftgh/AACGgXKdbv2wpsGw9QXEYrY1a?dl=0

Tài liệu Hội thảo triển khai hướng dẫn an toàn người bệnh và đảm bảo an toàn phẫu thuật tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24/4/2019 https://www.dropbox.com/sh/b6bi4gozyqsftgh/AACGgXKdbv2wpsGw9QXEYrY1a?dl=0

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: