Giấy mời và đăng ký tham dự Hội thảo Quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh

Ngày 12/11/2019, Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổ chức Hội thảo An toàn người bệnh

  1. Giấy mời tham dự Hội thảo https://www.dropbox.com/s/bwr851zo1hdn5xa/Giay%20moi%20Hoi%20thao.pdf?dl=0
  2. Đăng ký tham dự Hội thảo tại đây: http://diendan.chatluongbenhvien.vn/
  3. Danh sách đơn vị được lựa chọn báo cáo và trình bày Poster tại Hội thảo https://www.dropbox.com/s/gkwfp6zk8uf107t/Cong%20van%20thong%20bao%20don%20vi%20duoc%20lua%20chon%20poster.pdf?dl=0
  4. Chương trình Hội thảo (Cập nhật ngày 04/11/2019) https://www.dropbox.com/s/4m6zx8jfunbslal/Chuong%20trinh%20hoi%20th%E1%BA%A3o%20quoc%20te%20an%20toan%20nguoi%20benh_12_11.docx?dl=0

0 comments