File Excell mẫu Báo cáo Danh mục Dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện kèm Giá (để import trực tiếp vào phần mềm)

File Excell mẫu Báo cáo Danh mục Dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện kèm Giá (để import trực tiếp vào phần mềm)

File Excell mẫu Báo cáo Danh mục Dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện kèm Giá (để import trực tiếp vào phần mềm)

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: