Dự thảo Thông tư Quy định dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và mức chi trả phục hồi chức năng ban ngày được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

THÔNG TƯ­ Quy định dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và mức chi trả phục hồi chức năng ban ngày được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số […]

THÔNG TƯ­

Quy định dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng

và mức chi trả phục hồi chức năng ban ngày

được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và mức chi trả phục hồi chức năng ban ngày được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và việc thực hiện chi trả phục hồi chức năng ban ngày được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng đối với:

  1. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng.
  2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 3 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng có thực hiện dịch vụ, kỹ thuật phục hồi chức năng (sau đây viết tắt là cơ sở PHCN).
  3. Các đối tượng khác có liên quan……………………………..

Danh mục vật tư y tế sử dụng trong PHCN được BHYT thanh toán down load tại đây

 

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • hiện nay số lượng cn sinh học và dược sỹ dai học ,chịu trach nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại cac benh vien khong nhỏ.nếu theo thong tư này thì đã bỏ qua những dối tượng trên.vậy chúng tôi làm ở phòng xét nghiêm nhiều nam ,có chứng nhận sinh hóa hoc 6thang tai dai hoc y duoc và 1 tháng huyết hoc và những chứng chi chứng nhận khac bổ xung kien thức trong lĩnh vực xét nghiệm và luôn thực hiện tốt công viec chuyen môn trong nhiều năm.vậy mà không được thấy nhắc tới trong viec cấp chứng chỉ hành nghề,.theo nghuyện vọng của chúng tôi là các cn SINH HỌC muốn giữ nguyên diều 30 của thông tư 41 .chúng toi luon mong có dược chứng chỉ hành nghề như bao người cu nhan xét nghiệm khác.mong quý cap xem xét và giải quyết cho chúng toi.chúng tôi xin chân thành cám ơn