[Dự thảo] Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh; Bộ trưởng Bộ Y tế (dự thảo) ban hành Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

[Dự thảo] Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

DỰ THẢO THÔNG TƯ
Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về những nội dung sau:
a) Phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:
– Bác sỹ đa khoa, bác sỹ các chuyên khoa (trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học gia đình);
– Y sỹ (trừ y sỹ y học cổ truyền);
– Điều dưỡng viên;
– Hộ sinh viên;
– Kỹ thuật viên các chuyên khoa (bao gồm cả đối tượng cử nhân sinh học, hóa học và dược sĩ đại học quy định tại Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP).
b) Phạm vi chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện các hoạt động liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam;
2. Thông tư này không quy định phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở y học gia đình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền và phạm vi hoạt động chuyên môn của đối tượng là bác sỹ y học cổ truyền, lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Chương II
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 4. Phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sỹ đa khoa
1. Người hành nghề bác sỹ đa khoa làm việc từ bệnh viện tuyến tỉnh trở lên được phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp/thông thường và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 4, 3 và 2 theo quy định của Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT- BYT, ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Thông tư số 43/2013/TT – BYT).
2. Người hành nghề bác sỹ đa khoa làm việc tại tuyến huyện được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp/thông thường và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 3 và tuyến 4 theo quy định của Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT- BYT, ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Người hành nghề bác sỹ đa khoa làm việc tại tuyến xã, được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp/thông thường và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 4 theo quy định của Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT- BYT, ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 5. Phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sỹ chuyên khoa
1. Bác sỹ chuyên khoa là người thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc một trong 28 chuyên khoa theo quy định của Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Người hành nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên khoa nào thì được phép thực hiện toàn bộ các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của chuyên khoa đó theo danh mục chuyên khoa quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trường hợp bác sỹ thực hiện một hoặc một số phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật mà chưa được ghi trong chứng chỉ hành nghề thì người hành nghề có chứng chỉ đào tạo và phải được người chịu trách nhiệm chuyên môn cho phép bằng văn bản để thực hiện.
3. Người hành nghề là bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế được phép thực hiện các kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng, tiết chế.
4. Người làm việc tại khoa hoặc đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn và đồng thời trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh thì phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề ghi khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đó (VD: nếu người hành nghề làm việc tại Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đồng thời trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội thì ghi khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội).

Điều 6. Phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ y học dự phòng
Bác sĩ y học dự phòng làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn như sau:
– Phát hiện và xử trí các bệnh thường gặp theo quy định của Bộ Y tế;
– Xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.
Điều 7. Phạm vi hoạt động chuyên môn của y sỹ
1. Người hành nghề là y sỹ được phép tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thường gặp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.
2. Người có bằng y sỹ đa khoa, y sỹ sản nhi và các đối tượng khác có bằng trung cấp y trở lên đã có thời gian hành nghề điều dưỡng ít nhất là 12 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 thì thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Điều 8. Phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng viên
Người hành nghề là điều dưỡng viên được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Điều 9. Phạm vi hoạt động chuyên môn của hộ sinh viên.
Người hành nghề là hộ sinh được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của hộ sinh theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Điều 10. Phạm vi hoạt động chuyên môn của kỹ thuật viên
1. Kỹ thuật viên được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn nào thì được thực hiện các kỹ thuật y học của kỹ thuật viên chuyên ngành đó theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
2. Đối tượng cử nhân sinh học, hóa học và dược sĩ đại học quy định tại Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP được cấp phạm vi chuyên môn là chuyên khoa xét nghiệm với chức danh là kỹ thuật viên.
Điều 11. Phân công thực hiện kỹ thuật chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Căn cứ vào danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vào phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công người hành nghề thực hiện kỹ thuật để cho phép người hành nghề quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và Điều 11 của Thông tư này được thực hiện các chuyên môn cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chương II
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 12. Phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Căn cứ vào điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất, nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và năng lực thực tế của người hành nghề, Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở thể hiện bằng danh mục chuyên môn cụ thể theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục ký thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT – BYT, ngày 11 tháng 12 năm 2013, của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 13. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Danh mục phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt khi cấp giấy phép hoạt động và được điều chỉnh, bổ sung khi cơ sở đề nghị theo quy định của Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng …. năm 2018

Điều 15: Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Sở Y tế căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn được quy định tại Thông tư này để phê duyệt phạm vi chuyên môn hoạt động cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
1. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh) để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.

CÙNG DANH MỤC

23 comments

 • xin đề nghị 1.  thêm phòng khám vật lý trị liệu – phục hồi chức năng , người chịu trách nhiệm chuyên môn : Cử nhân vật lý trị liệu ( Phục hồi chức năng ) trình độ đại học trở lên .2. chức năng nhiệm vụ cử nhân vật lý trị liệu (phục hồi chức năng ) trình độ đại học trở lên là : khám, chẩn đoán , chỉ định điều trị và thực hiện điều trị bằng vật lý trị liệu .

 • .”Người hành nghề bác sỹ đa khoa làm việc từ trung Tâm Kiểm Soát bệnh Tật tuyến tỉnh có được phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp/thông thường và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 4, 3 và 2 theo quy định của Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như BS đa khoa của bệnh viện không. Mong có qui định cụ thể

 • Dự thảo thông tư này và các văn bản đã có hiệu lực chưa nói rõ là một bác sĩ chuyên khoa có được phép khám và điều trị các bệnh như một bác sĩ đa khoa cùng một cơ sở không? Vì chúng ta đều biết tất cả các bác sĩ chuyên khoa đều phai qua bác sĩ đa khoa và có thời gian thực hành đa khoa tương đối dài (trung bình 2-3 năm trước khi học chuyên khoa). Ví dụ một bác sĩ đa khoa về làm việc tại bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, khi đủ thời gian cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa thì có thể khám các bệnh thông thường theo phân tuyến 4,3 và 2 nhưng khi đi học chuyên khoa về thì cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa, đồng nghĩa với việc chứng chỉ hành nghề đa khoa bị thu hồi và không thể khám các bệnh thông thường như trên. Đây là một bất cập và gây khó khăn cho các cơ sở trong việc thanh quyết toán BHYT.Không biết tôi hiểu như vậy có đúng không. Xin ý kiến của Cục KCB.

 • Xin đề nghị làm rõ: Bác sỹ đa khoa làm việc tại bệnh viện chuyên khoa có được phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp/thông thường và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 4, 3 và 2 theo quy định của Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế?

 • Xin gửi lời chào trân trọng đến các cô chú và anh chị lãnh đạo bộ y tế.
  Tôi là một cử nhân Phục hồi chức năng mà trước kia còn được gọi là vật lý trị liệu. Tôi có 2 vấn đề muốn nói sau đây.1. Đối với cử nhân phục hồi chức năng (vật lý trị liệu) thì theo như thông tư mở mã ngành đã quy định rõ ràng cử nhân phục hồi chức năng (vật lý trị liệu) có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Vật lý trị liệu. Điều đó có nghĩa là một cử nhân phục hồi chức năng (vật lý trị liệu  hoàn toàn có thể thực hiện được các kỹ thuật khám – lượng giá Vật lý trị liệu trong các trường hợp bệnh lý thông thường và phức tạp.

  – Thiết lập được mục tiêu, kế hoạch điều trị bằng phương pháp Vật lý trị liệu và tiên lượng phục hồi phù hợp trên từng trường hợp bệnh cụ thể.

  – Thực hiện thành thạo các kỹ thuật Vật lý trị liệu thông thường và các kỹ thuật Vật lý trị liệu chuyên sâu

  – Có khả năng làm việc theo nhóm phục hồi và phối hợp với các thành viên trong nhóm để nghiên cứu khoa học và thực hiện các kế hoạch phục hồi cho bệnh nhân.
  Và như mọi người đã biết, trên thế giới tất cả mọi người đều làm việc theo nhóm (team-work) bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược, vật lý trị liệu….để cùng nhau bàn bạc và đưa ra phương pháp thống nhất tốt nhất cho bệnh nhân vì mỗi người đều có chuyên môn riêng và họ là người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Nhưng nước chúng ta hoàn toàn đi theo chiều ngược lại, một cử nhân phục hổi chức năng với 4 năm học chuyên về lĩnh vực của họ lại không được khám và đưa ra chương trình phục hồi cho bệnh nhân mà chỉ là người thực hiện chỉ định của bác sĩ, thậm chí là y sĩ học định hướng phục hồi chức năng chỉ được học những cái cơ bản nhất của lĩnh vực này. Điều này giống như một bác sĩ đa khoa chỉ định cho một bác sĩ chuyên khoa thực hiện một kỹ thuật mà bản thân họ không hiểu rõ kỹ thuật đó là gì và nó có tác dụng như thế nào. Vì vậy, tôi mong muốn một cử nhân phục hồi chức năng (vật lý trị liệu) có toàn quyền trong việc khám xét và đưa ra chương trình tập, phối hợp cùng với bác sĩ định hướng phục hồi chức năng trong việc điều trị bệnh nhân chứ không đơn thuần là làm theo chỉ định của bác sĩ học định hướng phục hồi chức năng).2. Phục hồi chức năng (rehabilitation) là một mảng vô cùng rộng lớn bao gồm: vật lý trị liệu (physiotherapy), hoạt động trị liệu (Occupational Therapy), âm ngữ trị liệu (Speech Therapy) và gần đây còn có cả tâm vận động (psycomotor Therapy). Và việc đổi tên ngành vật lý trị liệu thành phục hồi chức năng là một việc đi ngược lại hoàn toàn với tính thời đại của thế giới, và trên thế giới cũng không có mã ngành này. Bên cạnh đó việc đổi tên như vậy khiến vai trò của ngành vô cùng nhập nhằng, không rõ ràng và khiến việc du học trở nên vô cùng khó khăn do không có mã ngành trên thế giới. Nên tôi hi vọng có thể đổi tên mã ngành phục hồi chức năng thành vật lý trị liệu như trước đây.Tôi xin chân thành cảm ơn.

 • Đề nghị bộ cho phép Bs ĐK nếu học thêm CK thì vừa được phép KCB đa khoa,vừa đươc KCB chuyên khoa đã học thêm. trân trọng cảm ơn

 • Các bác cho cháu zin bảng danh mục các bệnh thông thường đi kèm quyết định này được không ạ? Phạm vi hoạt động chuyên môn của bs yhdp phát hiện và xử trí với lại khám chữa bệnh có gì khác nhau không ạ?

 • Xin cục khám chữa bệnh cho phép cử nhân vật lý trị liệu được mở phòng tập vật lý trị liệu để ngành vật lý trị liệu phát triển và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân

 •      Đầu tiên xin kính chúc cô chú và lãnh đạo bộ y tế luôn vui khỏe .     Kính thưa các cô chủ cử nhân vật lý trị liệu (cử nhân phục hồi chức năng ) hệ đại học và thạc sĩ vật lý trị liệu (phục hồi chức năng ) đã được học những kiến thức chuyên sâu về giải phẫu người , vận động học , sinh cơ học của con người ,sinh lý học y khoa ,bệnh học ,dược học ,khoa học thần kinh , các phương thức trị liệu …… Thì có khả năng khám xét và đưa ra chỉ định về vật lý trị liệu – phục hồi chức năng cho người bệnh , nhưng trong thông tư 46/2013 /tt-byt thì việc chỉ định chỉ do Y Sĩ PHCN và Bác sĩ PHCN thực hiện , các Cử nhân VLTL-PHCN được đào tạo bài bản chuyên sâu nhưng chỉ được lập kế hoạch và thực hiện kỹ thuật PHCN trong khi y sĩ học vài tháng về PHCN thì được cho chỉ định PHCN , nên việc PHCN cho người bệnh tuyến cơ sở rất khó khăn vì không có nhân sự , các cử nhân VLTL-PHCN không dám về tuyến cơ sở làm việc vì không biết là trong lập kế hoạch đó bao gồm những gì ( có cho chỉ định được hay không , có lập hồ sơ bệnh án PHCN cho người bệnh được hay  không ) đây là 01 thiệt thòi cho người bệnh tại tuyến cơ sở cũng như là lãng phí nguồn nhân lực VLTL-PHCN , do đó đề nghị các cô chú xem xét cho cử nhân VLTL-PHCN trình độ đại học trở lên được cho chỉ định về VLTL-PHCN cho người bệnh và lập hồ sơ bệnh án PHCN cho người bệnh .
  Trong nghị định 109/2016/NĐ-CP thì cử nhân Vật Lý Trị Liệu ( Phục Hồi Chức Năng ) hay các Thạc sĩ Vật Lý Trị Liệu _ Phục Hồi Chức Năng chỉ được mở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc làm người phụ trách chuyên môn cho cơ sở matxa như vậy quá thiệt thòi cho người làm công tác Vật Lý Trị Liệu ( Phục Hồi Chức Năng ) vì học bài bản chuyên sâu nhưng không được mở phòng khám thực hiện chuyên môn của mình .Điều 11 trong dự thảo này con đề nghị cho phép cử nhân Vật Lý Trị Liệu ( Phục Hồi Chức Năng ) được mở phòng khám Vật Lý Trị Liệu _Phục Hồi Chức Năng và thực hiện kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  Con kính mong quý lãnh đạo bộ xem xét , chân thành cảm ơn.

 • Thế nào là “ phát hiện và xử trí ban đâu…”Bệnh thông thương là bệnh gì. Danh mục ???

 • 1. Kính Xin Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi nội dung ghi trong chứng chỉ hành nghề của đối tượng bác sĩ y học dự phòng làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là:
  – “Khám, chẩn đoán các bệnh thường gặp theo quy định của Bộ Y tế” thay cho nội dung “Phát hiện và xử trí các bệnh thường gặp theo quy định của Bộ Y tế”.2. Đồng thời, kính xin Bộ Y tế bổ sung chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa cho các bác sĩ y học dự phòng đã được học chuyên khoa định hướng, học sau đại học các chuyên khoa Trân trọng cảm ơn!

 • Đề nghị các cấp lãnh đạo làm rõ vấn đề ở mục phạm vi hành nghề của BS YHDP trong thông tư- Phát hiện và xử trí bệnh thông thường + ” Phát hiện : là khám bệnh hay không khám bệnh+ Xử trí : là có y lệnh dùng thuốc hay không dùng thuốc- Bệnh thông thường : là bệnh gì. danh mục bệnh thông thườngXin chân thành cảm ơn

  • Tôi rất mong mỏi lãnh đạo Bộ Y tế mở  một con đường cho những sinh viên đã tốt nghiệp bác sỹ y học dự phòng.Thưa lãnh đạo bộ y tế sinh viên  theo học ngành Y học dự phòng cũng phải trải qua 6 năm trời dài đằng đẵng tốn biết bao công sức , tiền bạc, học thi không khác gì nhiều so với hệ bác sỹ  đa khoa, thế bây giờ phạm vi hoạt động chuyên môn không bằng  y sỹ . Nếu BỘ không  mở rộng lối đi cho bsyhdp thì tôi mong muốn xin Bộ đừng đào tạo nữa để những người đã và đang và sẽ không bị bí tắc trong  sự nghiệp khi phải chọn ngành này

 • Hiện nay các bệnh viện huyện trong các tỉnh thành lập nên rất nhiều khoa, trong đó có khoa YHCT và  PHCN đang gộp chung trong một khoa do chưa đủ điều kiện thành lập khoa riêng. Điều trị một bệnh nhân trên một bộ hồ sơ có 2 phần YHCT( thuốc thang, châm cứu,..), Và phần PHCN( Vật lý trị liệu và vận động trị liệu) do một bác sỹ điều trị ra chỉ định điều trị , bác sỹ YHCT đã có CCHN,  có định hướng chuyên khoa PHCN nhưng không được phép cấp bổ sung CCHN PHCN nên không thế cho chỉ định bệnh nhân làm PHCN được, Vậy mong Cục quản lý KCB xem xét và cho hướng giải quyết phù hợp để tạo kiều kiện cho bác bác ỹ YHCT khám và chỉ định điều trị. Tôi xin cảm ơn

 • kính mong Bộ Y tế xem lại * điều 6: Bác sĩ y học dự phòng làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn như sau:
  – Phát hiện và xử trí các bệnh thường gặp theo quy định của Bộ Y tế thì có giống  với
  Người hành nghề bác sỹ đa khoa làm việc tại tuyến huyện được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp/thông thường ? Nếu khác nhau thì khác như thế nào? đề nghị làm rõ từ “Phát hiện và xử trí”- Thứ 2: Xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng(một số trường hợp này là trường hợp nào?)cần có danh mục kèm theo thông tư này nếu không không dám thực hiện trường hợp nào vì sợ bị kiện nêu cứu người không có danh mục quy định.* Chỗ khoản 3 điều 5  Người hành nghề là bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế được phép thực hiện các kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng, tiết chế.Vậy bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế là những bác sĩ như thế nào vì Việt nam chưa có đào tạo ngành Bs khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế mà chỉ đang đào tạo cử nhân dinh dưỡng. * Bs YHDP có được học chuyên khoa I chuyên ngành dinh dưỡng không ?Bs YHDP đã học 3 tháng về dinh dưỡng lâm sàng tiết chế,  3 tháng về  khám tư vấn dinh dưỡng tại viện Dinh dưỡng quốc gia rồi thì có được  cấp chứng chỉ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo nghị định 155/2018/NĐ-CP không?* Nếu phạm vi hoạt động của Bs YHDP theo điều 6 thì các BS YHDP làm bên truyền thông GDSK, Làm bên VSATTP, làm bên TT PCHIV….thì CCHN quy định như thế nào ?Tôi thấy những  từ ngữ trong quy định về phạm vi HĐCM của Bs YHDP theo văn bản này chưa hợp lý.

 • Xin gửi lời chào trân trọng đến các Bác Cô Chú và Anh Chị lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam.
  Tôi là Bác sĩ Y học dự phòng được đào tạo chính quy từ năm 2007 đến năm 2013 tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tôi đề nghị với Bộ Y tế trong “Điều 1 Phạm vi điều chỉnh” tại “Khoản a” chưa thấy ghi Bác sĩ Y học Dự phòng, chưa rõ Bác sĩ Y học Dự phòng có được cấp chứng chỉ hành nghề hay không, tôi đề nghị Bộ làm rõ điều này.
  Còn về vấn đề chuyên môn tại “Điều 6” Bộ nên nêu rõ các chuyên ngành cụ thể mà Bác sĩ Y học dự phòng có thể được tham gia khám, chữa bệnh tai cơ sở Y tế để định hướng cho việc đi học nâng cao chuyên môn đáp ứng với nhu cầu của cơ sở Y tế nơi công tác.
  Tôi nghĩ những điều trên cũng là mong mỏi của tất cả các Bác sĩ dự phòng được đào tạo chính quy trong cả nước trong đó có cả tôi, mong các cán bộ Bộ Y tế xem xét.

 • Xin gửi lời chào trân trọng đến các Bác Cô Chú và Anh Chị lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam.Tôi là Bác sĩ Y học dự phòng được đào tạo chính quy từ năm 2007 đến năm 2013 tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tôi đề nghị với Bộ Y tế  trong “Điều 1 Phạm vi điều chỉnh” tại “Khoản a” chưa thấy ghi Bác sĩ Y học Dự phòng, chưa rõ Bác sĩ Y học Dự phòng có được cấp chứng chỉ hành nghề hay không, tôi đề nghị Bộ làm rõ điều này.Còn về vấn đề chuyên môn tại “Điều 6” Bộ nên nêu rõ các chuyên ngành cụ thể mà Bác sĩ Y học dự phòng có thể được tham gia khám, chữa bệnh tai cơ sở Y tế để định hướng cho việc đi học nâng cao chuyên môn đáp ứng với nhu cầu của cơ sở Y tế nơi công tác.Tôi nghĩ những điều trên cũng là mong mỏi của tất cả các Bác sĩ dự phòng được đào tạo chính quy trong cả nước trong đó có cả tôi, mong các cán bộ Bộ Y tế xem xét.

 • Phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ y học dự phòng
  1) Phát hiện và xử trí các bệnh thường gặp theo Quy định của Bộ Y tế:    – Phát hiện và xử trí được định nghĩa là gì? Có giống chẩn đoán và điều trị hay không? Phải có định nghĩa cụ thể để tránh sau này vướng các vấn đề về pháp lý thì bác sỹ y học dự phòng được bảo vệ.    – Bệnh thường gặp theo Quy định của Bộ Y tế là những bệnh gì? Danh mục cụ thể?2) Xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng:    – Xử trí ở đây định nghĩa là gì? Có giống với xử trí các bệnh thông thường hay không? Không có quy định cụ thể về vấn đề này.    – Một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng có danh mục cụ thể hay không ?Đề nghị Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh – Bộ Y tế xem xét làm rõ các vấn đề vướng mắc để các bác sĩ y học dự phòng có hành lang pháp lý để hoạt động hành nghề. Đừng đào tạo mỗi năm cả nước ra mấy ngàn bác sĩ rồi để những bác sĩ đó phải vì miếng cơm manh áo phải đi làm chui, phải làm mà không biết mình làm đúng hay sai hay tiêu cực hơn phải bỏ nghề. Rồi vấn đề đào tạo sau đại học về chuyên môn cho Bác sĩ y học dự phòng chưa rõ ràng thì giải pháp là thế nào?

 • Đề nghị các bác lãnh đạo xem xét lại chức năng nhiệm vụ của bác sĩ y học phòng.
  Với 2 dòng quy định như vậy thì bác sĩ y học dự phòng mang danh bác sĩ nhưng không được khám chữa bệnh, không được ra các y lệnh. Các sinh viên học ngành này rất thiệt thòi so với bác sĩ đa khoa, không được học chuyên khoa gì cả, không được các đồng nghiệp tôn trọng, đồng lương ít ỏi. Mong Bộ hãy cho phép các bác sĩ y học dự phòng học thêm các chuyên khoa, mở rộng phạm vi hoạt động để họ sống được. Nếu không có những hướng giải thoát cho ngành này thì mong Bộ y tế hãy ngừng đào tạo ngành này, vì người học mất 6 năm học, mất tiền của rất nhiều nhưng ra làm đồng lương không đủ sống. Xin cảm ơn!

 • Kính gửi Ban soạn thảo1. Bệnh viện chuyên khoa: Theo nghị định 109: Bệnh viện đa khoa có ít nhất 2 trong 4 chuyên khoa: Nội, Ngoại Sản, Nhi. Còn lại goi là bệnh viện chuyên khoa. Tuy nhiên, nội, nhi và ngoại đều có chuyên khoa sâu: nội tim mạch, nội tiêu hóa,…. Khi 1 bệnh viện chuyên về tim mạch: có khoa nội tim mạch và ngoại tim mạch; Hoặc bệnh viện chuyên về hô hấp: nội hô hấp và ngoại,.. các bệnh viện này đều có 2 khoa nội và ngoại. Cần có định nghĩa xác định rõ hơn về bệnh viện chuyên khoaCó thể xem xét xếp là bệnh viện chuyên khoa dực trên tỉ lệ thực hiện kỹ thuật tuyến 1+2 đạt 1 tỉ lệ nào đó trong danh mục kỹ thuật đăng ký2. Phạm vi hoạt động: Bệnh viện chuyên khoa chủ yếu thực hiện các kỹ thuật trong chuyên khoa đó. Tuy nhiên vẫn thực hiện các kỹ thuật trong chuyên khoa khác: Ví dụ: Tim mạch: vẫn có chẩn đoán hình ảnh, vi sinh, nội soi, vật lý trị liệu,… các chuyên khoa khác: Tiêu hóa, hô hấp,… cần thiết cho BS tim mạch để hỗ trợ trong chẩn đoán và điều trị.Nện phạm vi hoạt động: Không phân biệt làm việc ở BV tuyến nào.- BS Đa khoa: Được thực hiện kỹ thuật của tuyến 3,4 của tất cả các chuyên khoa- BS chuyên khoa cấp 1: Được thực hiện hiện kỹ thuật của tuyến 2 của chuyên khoa đó và kỹ thuật của tuyến 3,4 của tất cả các chuyên khoa- BS chuyên khoa cấp 2: Được thực hiện hiện kỹ thuật của tuyến 1 của chuyên khoa đó và kỹ thuật của tuyến 3,4 của tất cả các chuyên khoaVà khi BV có đủ điều kiện về nhân sự, trang thiết bị, thuốc,… thì cho phép thực hiện, không phụ thuộc BV chuyên khoa thì chỉ được xin duyệt danh mục kỹ thuật trong chuyên khoa đó.

 • Xin kính chào các cô chú trong bộ y tế. Rất mong cô chú có quy định mở hơn trong việc cấp CCHN cho bs yhdp. Chứ theo quy định như này thì bsyhdp học 6 năm được đào tạo bài bản lại không bằng 1 y sỹ. Vậy bsyhdp ra trường đã học các định hướng chuyên khoa. Họ làm tốt vậy ta quy định như thế này thì không cho phép họ được làm ạ. Xin bộ trưởng và các cô chú xem xét lại