Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình quốc gia KSNK 2016-2020

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được Lãnh đạo Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm đầu mối xây dựng “Chương trình Hành động quốc gia về nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016 – 2010” (sau đây gọi tắt là Chương trình […]

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được Lãnh đạo Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm đầu mối xây dựng “Chương trình Hành động quốc gia về nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016 – 2010” (sau đây gọi tắt là Chương trình KSNK).

Để Chương trình KSNK phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả và được ban hành theo quy định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau đây:

  1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành góp ý Dự thảo 6 Chương trình KSNK sau đó tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc.
  2. Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tổ chức cho đơn vị góp ý Dự thảo 6 Chương trình KSNK.
  3. Gửi ý kiến góp ý cho Dự thảo 6 Chương trình KSNK về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế (138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/10/2015 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Chương trình KSNK.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments