Công văn đề nghị báo cáo công tác chỉ đạo tuyến

Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816, Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 47/930 năm 2016 dự kiến tổ chức vào tháng 12/2016, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xin gửi các đơn vị công văn đề nghị báo cáo và biểu mẫu kèm theo.

Báo cáo bệnh viện vệ tinh:

>> Báo cáo bệnh viện hạt nhân (.doc)

>> Báo cáo bệnh viện vệ tinh (.doc)

>> Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017 (pdf)

>> Đề án bệnh viện vệ tinh năm 2016, kế hoạch 201 (pdf).

Báo cáo công tác đào tạo theo Đề án 47, 930 năm 2016, kế hoạch năm 2017:

>> Báo cáo công tác đào tạo theo Đề án 47, 930 năm 2016, kế hoạch năm 2017 (.doc)

>> Báo cáo công tác đào tạo theo Đề án 47, 930 năm 2016, kế hoạch năm 2017 (.pdf)

Đề án 1816:

>> Mẫu báo cáo bệnh viện tuyến tỉnh (huyện) (.doc)

>> Mẫu báo cáo Sở y tế (.doc)

>> Đề án 1816 năm 2016, kế hoạch năm 2017 (pdf)

>> Đề án 1816 năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017 (.pdf)

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý hành nghề y

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân phục vụ quá trình xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Ban hành kèm theo công văn số 273/KCB-HN ngày 10 tháng 3 năm 2017 v/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở KBCB tư nhân