Chương trình hội thảo tập huấn phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 do vi rút Sars-Cov-2 đối với các bệnh viện tư nhân

Tài liệu hội thảo https://drive.google.com/file/d/1d65jwhNVD-s9Qmlhd2NzeXmX4MdBe6QF/view

1. Tài liệu hội thảo https://drive.google.com/file/d/1d65jwhNVD-s9Qmlhd2NzeXmX4MdBe6QF/view

2. Phiếu đánh giá nội dung Hội thảo tập huấn phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do Virus SARS-CoV-2 đối với các Bệnh viện tư nhân (Lần 1) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoYUTXunyCH-srfUcOj_eMMIKrhi9miHwYKFUpei46J__rAw/viewform

 

CÙNG DANH MỤC

0 comments