Công văn 1120/KCB-QLCL ngày 27/9/2016 về Góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện để ban hành chính thức sau 3 năm triển khai thí điểm Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối  chỉnh sửa Bộ tiêu chí này.

>> Công văn số 1120/KCB-QLCL Xin góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2016
>> Dự thảo Bộ Tiêu chí Kiểm tra đánh giá Chất lượng bệnh viện 2016 (Phần A, B) 27.09.2016

Để Bộ tiêu chí ngày càng hoàn thiện hơn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thử nghiệm và góp ý cho Bộ tiêu chí theo Công văn 1120/KCB-QLCL ngày 27/9/2016 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

unnamed

CV xin gop y Bo tieu chi -1
CV xin gop y Bo tieu chi -2

2 comments

  • Sự thay đổi các tiêu chí trong CV 1120/KCB-QLCL ngày 27/9/2016 nên được thực hiện từ năm 2017. Bv xin có một số góp ý sau:1. Tiểu mục 2 ở mức 2 phần A2.1 nên chuyển qua mức 32. Tiểu mục 7 của mức 3 phần A2.3 nên chuyển qua mức 43. Tiểu mục 1 ở mức 1 phần B1.2 nên chuyển mức 34. Tiểu mục 14,15 mức 4 ở phần A4.1 nên cho mẫu “Phiếu tóm tắt thông tin điều trị” chung cho loai BV để có tính chất lượng chung cho toàn quốc

  • Tôi muốn xem danh mục kỹ thuật của 1 bệnh viện khác bệnh viện tôi thì làm cách nào? để chuyển bệnh vượt tuyến.

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: