Hội thảo tập huấn triển khai và xây dựng các hướng dẫn về An toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa

1. Bs Huy WHO-An toàn người bệnh final1792019 2. TS Duong-Huong dan Trien khai thong tu 43_Baocaosucoykhoa 3. ThS. Luan – Quan ly SCYK-BVĐHYD 4. TS. Trung SYT ST-20190919 – BYT – Ap dung RCA 5. BS MY NHI-BV Tu Du – ATPT – 19.9.2019 BS MY NHI 6. TS. Phan Hang BV Hung Vuong-phong […]

1. Bs Huy WHO-An toàn người bệnh final1792019

2. TS Duong-Huong dan Trien khai thong tu 43_Baocaosucoykhoa

3. ThS. Luan – Quan ly SCYK-BVĐHYD

4. TS. Trung SYT ST-20190919 – BYT – Ap dung RCA

5. BS MY NHI-BV Tu Du – ATPT – 19.9.2019 BS MY NHI

6. TS. Phan Hang BV Hung Vuong-phong tranh nham lan, ban giao.byt

7. CN. OanhBVQTPhuongChau-RCA (hoi thao Cuc QL KCB)

8. Bs Dung-BVDKST_chia se kinh nghiem phong ngua te nga

9. BVPC. Ths. Dieu Huong (FMEA)

Chuong trinh HT tap huan Patient Safety Day-TPHCM

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BÁO CÁO SỰ CỐ

0 comments