Bảng chấm điểm phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân theo tiêu chí ban hành tại Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế

Ngày ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ra Quyết định số 6062/QĐ-BYT ban hành Bảng chấm điểm phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám, chữa bệnh chữa bệnh tư nhân

>>Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Bảng chấm điểm phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám, chữa bệnh chữa bệnh tư nhân

>> Bảng chấm điểm phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương các bệnh viện tư nhân

0 comments