Công văn 2797/BYT-KCB ngày 17/5/2016 Về việc Công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu QH khóa XIV

Công văn 2797/BYT-KCB ngày 17/5/2016  V/v Công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu QH khóa XIV.

Công văn 2797/BYT-KCB ngày 17/5/2016  V/v Công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu QH khóa XIV.

Download

0 comments