Triển khai tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc, từ ngày 16-22/11/2015

Công văn số 8462/BYT-KCB (Tải về): Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về) Công văn số 8463/BYT-KCB (Tải về) Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về) Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)  

Công văn số 8462/BYT-KCB (Tải về):
Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)

Trien khai Tuan le chong khang thuoc1
Công văn số 8463/BYT-KCB (Tải về)
Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)
Trien khai Tuan le chong khang thuoc2
Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)

 

0 comments

Quản lý hành nghề y

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân phục vụ quá trình xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Ban hành kèm theo công văn số 273/KCB-HN ngày 10 tháng 3 năm 2017 v/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở KBCB tư nhân