Góp ý tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động QL chất lượng BV

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm: 1. Công văn xin ý kiến góp ý 2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số 3. Dự thảo Quyết […]

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm:
1. Công văn xin ý kiến góp ý
2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số
3. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình chuyên môn kèm theo Định dạng mẫu, hướng dẫn biên soạn và 26 QTCM của một số bệnh thường gặp để áp dụng thí điểm.

Download

0 comments

Quản lý hành nghề y

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân phục vụ quá trình xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Ban hành kèm theo công văn số 273/KCB-HN ngày 10 tháng 3 năm 2017 v/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở KBCB tư nhân