Góp ý cho các tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện: quy trình chuyên môn và bộ chỉ số đo lường chất lượng

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương – Các Bệnh viện/ Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế – Y tế các ngành Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BYT về việc “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng […]

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương
– Các Bệnh viện/ Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
– Y tế các ngành

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BYT về việc “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện” ngày 12/7/2013 và Quyết định số 4276/QĐ-BYT phê duyệt “Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng chất lượng khám bệnh chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025” ngày 14/10/2015. Những văn bản này là căn cứ pháp lý quan trọng giúp các bệnh viện thiết lập hệ thống, xác định nhiệm vụ, yêu cầu và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Để hướng dẫn các bệnh viện triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể trong các văn bản chỉ đạo nói trên, Bộ Y tế – Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã làm đầu mối xây dựng dự thảo các tài liệu: (1) Hướng dẫn xây dựng Quy trình chuyên môn một số bệnh thường gặp; (2) Hướng dẫn xây dựng Bộ chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện (sau đây gọi tắt là dự thảo tài liệu hướng dẫn). Bản điện tử của dự thảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: http://www.kcb.vn.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Lãnh đạo các Sở Y tế, các Bệnh viện/ Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các ngành tập trung nghiên cứu kỹ nội dung và góp ý cho dự thảo tài liệu hướng dẫn trước khi trình Lãnh đạo Bộ ban hành. Các đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 13/5/2016 theo đường công văn và thư điện tử: quanlychatluongkcb@gmail.com.
Đề nghị Quý Sở, Quý Bệnh viện khẩn trương thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Trọng Khoa

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]