Công văn 733/KCB-HN xin ý kiến các cơ sở khám chữa bệnh về phạm vi hoạt động chuyên môn của một số đối tượng hành nghề y

Công văn 733/KCB-HN xin ý kiến các cơ sở khám chữa bệnh về phạm vi hoạt động chuyên môn của một số đối tượng hành nghề y

Công văn 733/KCB-HN xin ý kiến các cơ sở khám chữa bệnh về phạm vi hoạt động chuyên môn của một số đối tượng hành nghề y

0 comments